منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، ۱۳۸۲، ص ۱۱۹). جامعه آماری این تحقیق کلیه گروهای صنعت بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۱ در بورس فعال بودهاند.

۳-۴- نمونه آماری

نمونه آماری عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد (عادلآذر، ۱۳۸۴، ج۱، ص ۶). در این تحقیق برای بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط از اطلاعات سال – صنعت استفاده شده است و برای بررسی اثر تامین مالی بر روی محافظه کاری مشروط از اطلاعات سال – شرکت استفاده شده است. نمونه پژوهش با استفاده از نمونهگیری حذفی انتخاب شده است. ۴۱ شرکت عضو هر گروه صنعت باید ویژگیهای زیر را داشته باشند
سال مالی شرکتها منتهی به ۲۹ اسفند باشد؛
شرکتها نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند؛
شرکتها از اعضای هولدینگ صنایع نباشند. زیرا ماهیت آنها متفاوت از سایر
شرکتهای عضو میباشد؛
به علت نیاز به بازدهی ۱۲ماهه (اول تیرتا پایان خرداد سال بعد) و با در نظر گرفتن وقفه زمانی ۴ ماهه نسبت به ابتدا و انتهای هر دوره؛ معاملهای بر روی اوراق بهادار (سهام عادی) شرکت صورت گرفته باشد؛ و
اطلاعات آنها در دسترس باشد.
کلیه گروههای صنعت که در بورس اوراق بهادار تهران طبقه بندی شده، در جدول (۱) که در بخش پیوست امده نشان داده شده است.

۳-۵- فرضیهها و مبانی نظری آنها

بر اساس یک سیاست متوازن سود سهام، بین نسبتهای پرداخت سود سهام با رشد درآمد آینده یک رابطه مثبت وجود خواهد داشت.
مدل (۱)
EPSGRt + 1 = α۰ + β۱Payoutt + β۲Sizet + β۳ROAt+1 + β۴Betait + β۵AGt + 1 + β۶DivYield۷EPSGRt+et;
که در آن EPSGRt+1 رشد درآمد آینده، به عنوان رشد درآمد در بعد از اندازه گیری مالیات سالانه سهام عادی از سال t به سال ۱t + است ؛ Payoutt نسبت پرداخت سود سهام، برای اندازه گیری از نسبت سود سهام در سال t تقسیم بر درآمدهای ارزی برای سال t استفاده شده است؛ Sizet اندازه شرکت، برای اندازه گیری از عنوان لگاریتم طبیعی کل دارایی در پایان سال t ؛ ROAt پیش بینی بازده داریها برای سال ۱ t +، پروکسی های است درآمد سه ماهه اول برای سال t+1 تقسیم بر کل دارایی برای سه ماهه بعد شاخص سازی میشود. Betat شاخص ریسک بازار است (به عنوان مثال، بتا برای شرکت های فردی) در سال t؛ AGT+1 رشد دارایی ها در آینده است، برای اندازه گیری رشد سالانه در سال t به کل دارایی به سال ۱ t +؛ DivYieldt عملکرد سود سهام (سود سهام فعلی است در پایان سال t تقسیم بر قیمت سهام) و EPSGRt رشد درآمد فعلی، به صورت سالانه اندازه گیری رشد درآمد بعد از مالیات برای سهام عادی از سال t-1 تا سال t است.
سود هر سهم (EPS)، دارایی (ROA) بازگشت و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) اغلب برای اندازه گیری درآمد آینده اغلب بکار گرفته میشود، EPS، برای اکثریت سرمایه گذاران آشنا است. بنابراین، در این مطالعه، ما به اولویت را به EPS و همچنین ROA و ROE برای انجام آزمونهای قوی انتخاب نمودهایم. متغیر مستقل کلیدی در این مطالعه، نسبت پرداخت سود سهام ‘است که به سه نوع طبقه بندی شده است، پرداخت نقدی سود سهام (پول نقد سود سهام تقسیم بر درآمد بعد از مالیات)، پرداخت سهام، سود سهام (سود سهام تقسیم شده پس از مالیات درآمد) و پرداخت دو سود (مجموع پول نقد و سود سهام تقسیم بر درآمد بعد از مالیات). اگر ارتباط بین نسبت پرداخت سود سهام و رشد درآمد آینده مطابق با معمولی خرد، ضریب بر نسبت پرداخت سود سهام منفی خواهد بود در غیر این صورت، برای پشتیبانی نتایج ارائه خواهد شد( ژو و رولاند).
در واقع، در حالی ما قادر به ارائه خواهیم بود که نشان دهد که نسبت پرداخت سود سهام دارای یک ارتباط مثبت با رشد درآمد آینده است، در نتیجه برای اندازه گیری تعاملات بین پرداخت سود و نسبت سود سهام، از مدل های زیر (۲) استفاده میشود:
مدل (۲)
EPSGRt + 1 = α۰ + β۱Payoutt + β۲Sizet + β۳ROAet + β۴Betat + β۵AGt + 1 + β۶DivYield۷DivYield*Payoutt + β۸Epsgr+et;
که در آن DivYieldt * Payoutt مدت تعامل بین بازده سود سهام و نسبت پرداخت سود سهام است. نتایج حاصل از مدل (۲)، در نهایت، در مدل (۳) به بررسی دلیل نسبت پرداخت سود سهام با رشد درآمد آینده خواهیم پرداخت:
مدل (۳)
EPSGRt + 1 = α۰ + β۱Payoutt + β۲Sizet + β۳ROAet + β۴Betat + β۵AGt + 1 + β۶DivYield۷ M/A+ β۸ M/A*Payoutt + β۸EPSGR+et;
که در آن At/Mt مدت تعامل بین نسبت پرداخت سود سهام و فرصت برای رشد
سرمایه گذاری است.
در واقع در دومدل اشاره شده، رابطه بین سود سهام پرداختی و رشد درآمد سهام را در قالب دو مسیر متفاوت مورد بررسی قرار خواهد داد یعنی نجوه اثر گذاری این دو بر مبنای دو مدل متفاوت میباشد.

۳-۶- روش گردآوری دادهها

اطلاعات و دادههای مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانهای و پایگاههای علمی و مقالات خارجی و داخلی جمعآوری شد. دادههای مورد نیاز برای ا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

نجام این تحقیق عموماً با استفاده از نرم افزار تدبیر پرداز، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورتهای مالی شرکتها، گزارشات منتشر شده توسط بورس و روزنامه های اقتصادی بدست آمد.

۳-۷- روش های آماری مورد استفاده

در این تحقیق، ابتدا نمونه ی آماری از بین جامعه ی آماری شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس شرایط ویژ های که در بخش جامعه و نمونه آماری ذکر شد، انتخاب گردیده و سپس به منظور محاسبات مربوط به فرضیات و آزمون آن ها از نرم افزارهای EVIEWS و Excel استفاده می شود. روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش، آمار توصیفی، رگرسیون، همبستگی، آزمون اف،(F.test) آزمون تی (T.test)و آزمون دوربین-واتسون خواهد بود.
در این تحقیق از الگوی پانل دیتا استفاده خواهد شد و اطلاعات به صورت سری زمانی و مقطعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس بر اساس الگوی تحقیق روش حداقل مربعات بگار گرفته خواهد شد و مدل تحقیق برآورد میگردد. پس از برآورد مدل تحقیق، آزمون خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی برای مدل انجام خواهد شدو در صورت مناسب بودن مدل برآوردی، به بررسی ضرایب به دست آمده خواهیم پرداخت.
در صورتی که آماره t برای هر یک از ضرایب از سطح معنی داری حداقل ۱۰ درصد برخوردار باشد آنگاه میتوانیم فرضیه را بپذیریم و در غیر اینصورت آن را رد میکنیم. همچنین میتوان تمانی ضرایب بصورت همزمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برای این منظور از آماره F استفاده خواهد شد.

۳-۸- خلاصه فصل

در این فصل ابتدا روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت. سپس به بیان فرضیهها و مبانی نظری آنها پرداخته شد. فرضیه و مبانی نظری آنها در دو بخش ارائه شدهاند، بخش اول شامل بررسی محافظه کاری مشروط حسابداری وقدرت چانه زنی و بخش دوم به نحوه استخراج مدلها پرداخته شده است. مدل مورد استفاده برای سنجش محافظه کاری مشروط، بیان گردید و بر اساس آن فرضیهها مورد بررسی بیان گردید. در بخش پایانی فصل هم روش گردآوری دادهها و روشهای آماری مورد استفاده بیان شده است.

فصل ۴

آزمون فرضیهها و تجزیه و تحلیل دادهها

۴-۱- مقدمه

در این فصل بر اساس مطالب بیان شده در فصول قبل و همچنین فرضیههای مطرح شده به آزمون فرضیهها و تجزیه و تحلیل مدلهای تحقیق خواهیم پرداخت. این فصل در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول به بررسی سود نقدی سهام و رشد درآمد شرکت اختصاص پیدا کرده است. لذا در بخش اول ابتدا جداول آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و برآورد مدلها و نتایج یافتهها آورده میشود. بخش دوم نیز شناسایی رابطه بین متغیرهای مدل است. مشابه بخش قبلی در این بخش نیز در ابتدا آمار توصیفی تحقیق ارائه شده و جداول همبستگی و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس فرضیههای این بخش آزمون شده و نتایج بیان شده است. در خاتمه خلاصه فصل ذکر خواهد شد.

۴-۲- بخش اول؛ بررسی داده های تحقیق