۲) بین برخی ساز و کارهای خارجی اصول راهبری شرکت و مدیریت سود رابطه وجود دارد.
یافته های پژوهش نشان داده است که هم ساز و کارهای داخلی و هم ساز وکارهی خارجی راهبری شرکتی رابطه معنی داری با مدیریت سود دارند.
هاشمی و کمالی (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان « تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به بررسی شرکتهای واجد شرایط در ۵ دوره ۳ ساله طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ پرداختند. نتایج بررسی نشان داد که میزان مدیریت سود در شرکت هایی که همواره از درجهی اهرم مالی بالایی برخوردار بودهاند و شرکتهایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی گردیده اند، تفاوت معناداری وجود ندارد و جریان نقدی آزاد و رشد شرکت در انجام رفتار فرصت طلبانه مدیران و مدیریت سود مؤثر است.
صحافی اسفندآبادی (۱۳۸۹) پژوهشی پیرامون « ارتباط اهرم مالی و تنوع سرمایه گذاری با مدیریت سود فزاینده شرکتهای پذیرفته شده در بو رس اوراق بهادار تهران» انجام داد. وی به این نتیجه رسید که تنوع سرمایه گذاری اثر غیرمستقیمی بر مدیریت سود از طریق اهرم مالی دارد و بر رابطه ی بین اهرم مالی و مدیریت سود تأثیر می گذارد. با افزایش تنوع سرمای هگذاری و به دنبال آن افزایش عدم تقارن اطلاعات، هزینه ی کنترل و نظارت شرکت به دلیل درخواست گزارش حسابرسی افزایش می یابد.
بهارمقدم و حسنی فر(۱۳۸۹) به بررسی رابطه ی بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود پرداختند. آن ها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطه ی معناداری بین وجوه نقد عملیاتی و تغییرات در موجودی کالا از یک طرف و مدیریت سود از طرفدیگر وجود دارد.
مجید زمانی (۱۳۸۸) “بررسی رابطه بین ساز وکارهای راهبردی شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در این پژوهش تعداد ۶۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ مورد آزمون قرار گرفته است .دو فرضیه اصلی پژوهش عبارتند از :
۱) بین برخی ساز و کارهای داخلی اصول راهبری شرکت و مدیریت سود رابطه وجود دارد
۲) بین برخی ساز و کارهای خارجی اصول راهبری شرکت و مدیریت سود رابطه وجود دارد.
یافته های پژوهش نشان داده است که هم ساز و کارهای داخلی و هم ساز وکارهی خارجی راهبری شرکتی رابطه معنی داری با مدیریت سود دارند.
آزاده یزدانی (۱۳۸۵) در ” بررسی نقش ترازنامه در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ، دانشگاه الزهراء(س) در این پژوهش تعداد ۱۲۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۸۳-۸۰ مورد آزمون قرار گرفته است .در این پژوهش سعی شده است نقش ترازنامه بعنوان عامل محدود کننده مدیریت سود توسط مدیران مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ،این پژوهش سه هدف اساسی را دنبال کرده است . این اهداف عبارتند از : ۱) شناسایی شرکت های هموارساز ساختگی سود ، ۲) بررسی عواملی که با هموار سازی و به نوعی ایجاد تفاوت بین سود واقعی هر سهم و سود پیش بینی شده هر سهم ارتباط دارد و ۳) بررسی ارتباط خالص دارایی های عملیاتی بعنوان عامل محدود کننده مدیریت سود .اطلاعات استخراج شده از صورتهای مالی شرکت های نمونه با استفاده از مدل لوجیت ترتیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،نتایج تحلیل ها نشان داد ،که خالص دارائی های عملیاتی به عنوان عامل محدود کننده مدیریت سود، امکان هموارسازی سود در سالهای متوالی را محدود می نماید

ردیف نام محقق سال تحقیق عنوان تحقیق نتیجه
۱ آزاده یزدانی ۱۳۸۵ بررسی نقش ترازنامه در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خالص دارائی های عملیاتی به عنوان عامل محدود کننده مدیریت سود، امکان هموارسازی سود در سالهای متوالی را محدود می نماید
۲ مجید زمانی ۱۳۸۸ بررسی رابطه بین ساز وکارهای راهبردی شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران هم ساز و کارهای داخلی و هم ساز وکارهی خارجی راهبری شرکتی رابطه معنی داری با مدیریت سود دارند.
۳ بهارمقدم و حسنی فر ۱۳۸۹ بررسی رابطه ی بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود که رابطه ی معناداری بین وجوه نقد عملیاتی و تغییرات در موجودی کالا از یک طرف و مدیریت سود از طرفدیگر وجود دارد.
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.