۲۰۰۹

تاثیر افزایش اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی

نتایج پژوهش وی نشان داد که در شرکت هایی با اهرم مالی فزاینده، اهرم مالی منجر به مدیریت سود واقعی با هدف تأثیر بر جریان های نقد عملیاتی می شود.

۶

جی و کیم

۲۰۱۰

بررسی ارتباط بین هزینه ی انتشار اوراق قرضه و مدیریت سود واقعی

نتایج بررسی نشان داد که هزینه استقراض، یک ارتباط منفی با معیارهای مدیریت سود واقعی نظیر تولید بیش از اندازه و کاهش هزینه های اختیاری دارد.

۷

کیم و همکاران

۲۰۱۰

شرط بدهی و مدیریت سود واقعی

نتایج بررسی نشان داد شرکت ها به منظور جلوگیری از تخطی از شرط های بدهی، از مدیریت سود واقعی استفاده می کنند . هم چنین شرکتها زمانی از مدیریت سود واقعی استفاده می کنند که توانایی محدودی در مذاکره مجدد دربارهی نقض شرط های بدهی دارند.

۸

لانگ چن وضحی ایکسنلی

۲۰۱۲

بررسی ارتباط میان نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سه متغیر مستقل هزینه های تأمین مالی از طریق بدهی، تصمیمات تأمین مالی و نسبت اهرم مالی.

انتظار آنها چنین بود که شرکتهایی با نسبت بالای ارزش بازار به ارزش دفتری، با هزینه های بدهی کمتری مواجه هستند. در مقابل، چنین شرکتهایی از بدهی بیشتری استفاده می کنند، اما شرکتهایی با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، بیشتر بدهی خود را باز پرداخت می کنند.

۹

آموتلا

۲۰۱۳

بررسی تاثیر اهرم بر سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور

اثر اهرم بر سرمایه گذاری مهم است، زیرا ارزش شرکت از طریق جریانهای نقدی مورد انتظار حاصل شده از سرمایه گذاریها تعیین می شود، اما کانالی که با آن اهرم بر سرمایه گذاری اثر می گذارد،

۲-۳-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور:
محسن کریمی ، ۱۳۹۲ ، ” مدیریت سود و نقش آن در بازار سرمایه ” در این پژوهش تعداد ۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص ایکل در طی دوره زمانی ۱۳۹۲ –۱۳۸۷موردآزمونقرارگرفتهاست . وانجام پژوهش با سه فرضیه صورت گرفته است :
۱) شرکت ها در ارائه سود حسابداری از هموار سازی استفاده می کنند
۲) نرخ رشد قیمت سهام شرکت های با هموارسازی سود نسبت به شرکت های مشابه بیشتر است
۳) تغییرات سهم بازار شرکت هایی که از هموارسازی سود استفاده می کنند از شرکت های مشابه بیشتر است .شواهد آزمون آماری انجام شده بیانگر وجود هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که میزان آن بسته به سطوح هموارسازی سود و نوع صنعت متفاوت است .
دلاوری (۱۳۹۱)،تاٴثیر روشهای مالی را برروی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادارتهران ، در یک دوره ی ۵ ساله مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اگر چه نسبت جمع دارایی ها به حقوق صاحبان سهام برای گروه شرکتهایی که وام اخذ کرده اند درمقایسه با گروه شرکت هایی که افزایش سرمایه داده اند ، ازنظرآماری اختلا ف معنی داری وجود دارد ، اما نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام و نیزنسبت فروش به جمع دارایی ها ونسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکت ها اختلا ف معنی داری با یکدیگر ندارند. به عبارت اهرم مالی تاٴثیری برسود آوری شرکت های بورس نداشته است.
مجید زمانی، ۱۳۹۱ ، “بررسی رابطه بین ساز وکارهای راهبردی شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران ” ، در این پژوهش تعداد ۶۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ مورد آزمون قرار گرفته است .دو فرضیه اصلی پژوهش عبارتند از :
۱) بین برخی ساز و کارهای داخلی اصول راهبری شرکت و مدیریت سود رابطه وجود دارد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است