جدول ۴-۱۹٫ خروجی رابطه بین تجربه مدیریت ارتباط با مشتری و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ۲۱۵
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱٫ نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت ۱۸۳
نمودار ۴-۲٫ وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن ۱۸۴
نمودار ۴-۴٫ وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل ۱۸۵
نمودار ۴-۴٫ وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات ۱۸۶
نمودار ۴-۵٫ وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کار ۱۸۷
نمودار ۴-۶٫ وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر پست سازمانی ۱۸۸
فهرست اشکال
شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق (اقتباس شده از مقاله گاریدو و مورنو و همکاران، ۲۰۱۱) ۹
شکل۲ – ۱: روابط داده، اطلاعات و دانش (Bajaria, 2000: 563) 21
شکل (۲- ۲)، روابط داده، اطلاعات، دانش، بینش و فرد (Clark, Rallo, 2001: 15) 21
شکل (۲- ۳): مدل ذهنی بوئیست (بوئیست، ۱۹۹۸) ۲۲
شکل ۲-۴ تعامل داده، اطلاعات، دانش و تصمیم (Sooknonam,2001:7) 23
شکل ۲- ۵ هرم سلسله مراتب دانش (رادینک، ۱۳۸۳: ۳۸) ۲۴
شکل ۲- ۶ مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر، ۲۰۰۵: ۱۴) ۴۲
شکل ۲- ۷: مدل مدیریت دانش میلتون (Milton, 2002: 2) 68
شکل ۲- ۸ مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکاوتاکوجی (۱۹۹۵) ۷۰
شکل ۲- ۹ مدل مدیریت دانش بنیادی (Debowski, 2006: 171) 72
شکل ۲- ۱۰ مدل زنجیره دانش (Holsapple, Jones, 2005: 159) 74
شکل ۲- ۱۱ چرخه پنج مرحله‌ای زندگی دانش (Vizcanio et al, 2009: 351) 75
شکل ۲- ۱۲ مدل چند حلقه‌ای مدیریت دانش (www.tdan.com/km) 76
شکل (۲- ۱۴): مدل ۷C: 79
شکل (۲- ۵): مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش (Probst et al, 2002: 93) 82
شکل (۲- ۱۶) مدل عمومی دانش در سازمان: ۸۴
شکل (۲- ۱۷) مدل استیوهالز (هالز، ۲۰۰۱) ۸۶
شکل (۲- ۱۸): فرایند مدیریت دانش بر اساس مدل هی‌سیگ ۸۷
شکل (۲- ۱۹): عناصر مدیریت ارتباط با مشتری: ۹۵
شکل (۲- ۲۰) نمای کلی سیستم CRM (Chen, popovich, 2003: 61): 106
شکل ۲- ۲۱ عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): 109
شکل (۲- ۲۹): مؤلفه‌های مدیریت ارتباط با مشتری: ۱۱۱
شکل (۲- ۲۲): ارتباط قسمت‌های مختلف CRM 116
شکل (۲- ۲۳): مثلث اجرای CRM: 118
شکل (۲- ۲۴) فرایند پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری: ۱۲۳
شکل شماره ۴-۱٫ بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی ۱۹۷
شکل شماره ۴-۲٫ آماره معناداری تحلیل عاملی ۱۹۸
شکل شماره ۴-۳٫ بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی ۱۹۹
شکل شماره ۴-۴٫ آماره معناداری تحلیل عاملی ۲۰۰
شکل شماره ۴-۵٫ بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی ۲۰۱
شکل شماره ۴-۶٫ آماره معناداری تحلیل عاملی ۲۰۲
شکل۴-۷٫ ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش ۲۰۸
شکل۴-۸٫ اعداد معنیداری مدل ساختاری پژوهش ۲۰۸
 
فصل اول

این را هم حتما بخوانید :
بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل ...