عدد معنیداری
(t-value)

از متغیر

به متغیر

تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری

متغیرهای سازمانی

۴۳/۰

۸۲/۵

مطابق با جدول (۴-۱۷)؛ سطح معنیداری بین متغیر تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و متغیرهای سازمانی برابر (۸۲/۵) میباشد که بزرگتر از مقدار (۹۶/۱) است و نشاندهنده این است که ارتباط میان تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و متغیرهای سازمانی در سطح اطمینان (۹۵%) معنیدار است. همچنین ضریب مسیر ما بین این دو متغیر برابر (۴۳/۰) است و میزان اثرگذاری متغیر تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری بر متغیرهای سازمانی را نشان میدهد. بنابراین فرضیه چهارم پژوهش تایید میشود. همچنین با توجه به مقدار ضریب مسیر مشخص است که، متغیر تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری از لحاظ تاثیرگذاری بر متغیرهای سازمانی در رتبه سوم قرار دارد.
فرضیه پنجم: متغیرهای سازمانی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر دارد.
نتایج خروجی معادلات مدل مفهومی برای رابطه بین متغیرهای سازمانی و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در زیر داده شده است.
جدول ۴-۱۸٫ خروجی رابطه بین متغیرهای سازمانی و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

مسیر ضریب مسیر (β) عدد معنیداری
(t-value)
از متغیر به متغیر
متغیرهای سازمانی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ۵۲/۰ ۱۳/۶

مطابق با جدول (۴-۱۸)؛ سطح معنیداری بین متغیر متغیرهای سازمانی و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری برابر (۱۳/۶) میباشد که بزرگتر از مقدار (۹۶/۱) است و نشاندهنده این است که ارتباط میان متغیرهای سازمانی و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سطح اطمینان (۹۵%) معنیدار است. همچنین ضریب مسیر ما بین این دو متغیر برابر (۵۲/۰) است و میزان اثرگذاری متغیر متغیرهای سازمانی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری را نشان میدهد. بنابراین فرضیه پنجم پژوهش تایید میشود.
فرضیه ششم: تجربه مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر دارد.
نتایج خروجی معادلات مدل مفهومی برای رابطه بین کک و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در زیر داده شده است.
جدول ۴-۱۹٫ خروجی رابطه بین تجربه مدیریت ارتباط با مشتری و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

این را هم حتما بخوانید :
جستجوی مقالات فارسی - بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل واسطه سازمانی ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.