۴۲۹/۰

۳۵۹/۰

۶۵۰/۰

۴۵۲/۰

۴۶۸/۰

۴۵۲/۰

۷۹۳/۰

همانطور که از داده های جدول ۴-۱۱ مشخص است، میانگین واریانس استخراج شده برای هر متغیر بیشتر از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها است. بنابراین روایی تشخیصی متغیرهای پژوهش مورد تأیید است.

۴-۸٫ آزمون فرضها

در این قسمت با استفاده از روش معادلات ساختاری به بررسی فرضیههای پژوهش خواهیم پرداخت.

۴-۸-۱٫ برازش مدل مفهومی

برای آزمون کردن میزان تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر و برازش مدل مفهومی از معادلات ساختاری استفاده می شود.

۴-۸-۲٫ مدل سازی معادلات ساختاری

برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این روش ها برای انجام تحلیل عامل تأییدی، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. مدل سازی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعه ای از معادلات رگرسیونی را به طور هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل سازی معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده[۱۷۲] و متغیر های مکنون[۱۷۳] است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز LISREL[174] نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM[175] است.
یک مدل کامل معادلات ساختاری شامل دو مولفه می گردد:
الف) مدل اندازه گیری
ب) مدل ساختاری
الف) مدل اندازه گیری: جزئی ازمعادلات ساختاری است که طی آن متغیرهای مکنون مشخص می شوند. متغیرهای مکنون، متغیرهای غیرقابل مشاهده ای هستند که به وسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص نشان داده می شوند.
ب) مدل ساختاری: جزئی از مدل ساختاری که روابط بین متغیر های مکنون را نشان
می دهد.
بررسی و تحلیل مدل های اندازه گیری درمراحل اولیه مطالعات تأیید مفید بوده چرا که می تواند به ارزیابی ابزار پژوهش وتوسعه سازه ها کمک کند. همچنین تحلیل مدل های ساختاری می تواند روشنگر نقاط ضعف نظری بوده و به تفسیر یافته های پژوهش کمک نموده و در طرح مطالعات آینده سهم عمده ای داشته باشد؛ براین اساس مدل سازی معادلات ساختاری شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و آزمون مدل میباشد. در تدوین مدل محقق با استفاده ازکلیه نظریات مرتبط، پژوهش و اطلاعات در دسترس به طرح مدل می پردازد و در این مرحله مدل روابط علی بین متغیرها را توصیف مینماید. ارتباطات بین متغیرها میتواند مبین فرضیههایی باشد که روابط علی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک استنتاج نمودهاند. مرحله بعدی آزمون برازندگی و میزان انطباق این نظریه ها با دادههای تجربی است که از جامعهای معین گردآوری شدهاند.

این را هم حتما بخوانید :
علمی :نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان مطالعه ...

۴-۸-۳٫ آزمون برازش الگوی مفهومی

هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص شود تا چه حد کل مدل با داده های تجربی مورد استفاده سازگاری و توافق دارد. مجموعه وسیعی از معیارها و شاخص های برازندگی[۱۷۶] وجود دارند که می توانند برای اندازه گیری برازش کل مدل مورد استفاده قرار گیرند. متأسفانه هیچ کدام از اینها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارند. زیرا یک شاخص برازندگی خاص بسته به حجم نمونه، روش تخمین، پیچیدگی مدل، مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبی از شرایط فوق به طور متفاوت عمل می کند. از این رو افراد مختلف بسته به شرایط مدل ممکن است شاخص های مختلفی را برای برازش مدل مورد استفاده قرار دهند (کلانتری, ۱۳۸۸, ص. ۱۲۸-۱۲۹). در این بخش، الگوی مفهومی پژوهش در قالب دیاگرام مسیر ترسیم و با استفاده از روش های مختلف برازش آن سنجیده می شود. یک مدل کامل معادلات ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزه ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأییدی (CFA[177]) است.
 
شکل۴-۷٫ ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش
 
شکل۴-۸٫ اعداد معنیداری مدل ساختاری پژوهش
بر اساس مدل نهایی، به وضوح دیده می شود که رابطه بین تمامی مولفه ها که در مدل ابتدایی تحقیق آمده بود مثبت و معنادار است. بنابرای مدل تحقیق تایید می گردد.

۴-۹٫ نیکوئی برازش مدل

در نهایت جهت برازش مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق نیز از تعدادی از شاخص‌های نیکوئی برازش استفاده شده است. جدول زیر بیانگر مهمترین شاخصهای برازش می باشد. جدول زیر نشان می دهند که الگوی مفهومی پژوهش جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.
جدول۴-۱۲٫ شاخصهای برازش مدل ساختاری

نتیجه مقدار مطلوب شاخص برازش
۱۰۴/۲ ۰۰/۳> χ۲/df
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.