۴-۹٫ نیکوئی برازش مدل ۲۰۹
۵-۱ مقدمه ۲۱۷
۵-۲ بحث و نتیجه گیری ۲۱۸
۵-۳ یافته های پژوهش ۲۱۹
۵-۳-۱ مشتری مداری بر متغیرهای سازمانی تأثیر دارد. ۲۱۹
۵-۳-۲ اکتساب مدیریت دانش بر متغیرهای سازمانی تأثیر دارد. ۲۲۰
۵-۳-۳ انتشار مدیریت دانش بر متغیرهای سازمانی تأثیر دارد. ۲۲۱
۵-۳-۴ تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری بر متغیرهای سازمانی تأثیر دارد. ۲۲۲
۵-۳-۵ متغیرهای سازمانی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دارد. ۲۲۳
۵-۳-۶ تجربه مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دارد. ۲۲۴
۵-۴ پیشنهادهای کاربردی ۲۲۴
۵-۵ پیشنهاداتی برای محققان آینده ۲۲۶
۵-۶ موانع و محدودیت های پژوهش ۲۲۶
منابع مآخذ منابع: ۲۲۷
منابع فارسی: ۲۲۸
منابع لاتین: ۲۳۳
پیوست ها ۲۳۵
خروجی لیزرل ۲۵۴
Abstract.……………………………………………………………………………………………………….275
فهرست جداول
جدول ۲- ۱ : خصوصیات داده، اطلاعات و دانش (رادینگ، ۱۳۸۳: ۴۰) ۲۶
جدول ۲- ۲ دانش رسمی و دانش غیررسمی ۳۱
جدول ۲-۵: منابع کمی و کیفی حاصل از پیاده سازی مدیریت دانش (برگرن، ۱۹۸۵: ۲۳۲) ۵۹
جدول (۲- ۶) مقیاس km و CRM و Ckm (Gilbert et al, 2002: 3): 94
جدول ۳- ۱: متغیرها و سوالات پرسشنامه ۱۷۲
جدول ۱- جدول مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخصهای پژوهش ۱۷۵
جدول ۳- ۳- معیارهای برازش مدل و تفسیر برازش قابل قبول ۱۷۸
جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت ۱۸۳
جدول ۴-۲٫ توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن ۱۸۴
جدول ۴-۳٫ توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل ۱۸۵
جدول ۴-۴٫ توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات ۱۸۶
جدول ۴-۵٫ توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کار ۱۸۷
جدول ۴-۶٫ توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر پست سازمانی ۱۸۸
جدول ۴-۷٫ شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش ۱۹۰
جدول ۴-۸٫ آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش ۱۹۴
جدول۴-۹٫ جدول ابعاد اختصاری متغیرهای پژوهش ۱۹۶
جدول ۴-۱۰٫ بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده شاخص های پژوهش ۲۰۳
جدول ۴-۱۱٫ AVE و همبستگی بین متغیرهای پژوهش ۲۰۴
جدول۴-۱۲٫ شاخصهای برازش مدل ساختاری ۲۰۹
جدول ۴-۱۳٫ نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری ۲۱۱
جدول ۴-۱۴٫ خروجی رابطه بین مشتری مداری و متغیرهای سازمانی ۲۱۲
جدول ۴-۱۵٫ خروجی رابطه بین اکتساب مدیریت دانش و متغیرهای سازمانی ۲۱۲
جدول ۴-۱۶٫ خروجی رابطه بین انتشار مدیریت دانش و متغیرهای سازمانی ۲۱۳
جدول ۴-۱۷٫ خروجی رابطه بین تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و متغیرهای سازمانی ۲۱۴
جدول ۴-۱۸٫ خروجی رابطه بین متغیرهای سازمانی و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ۲۱۴

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir