بعد از محاسبه بار عاملی استاندارد باید آزمون معناداری صورت گیرد. براساس نتایج مشاهده شده در شکل ۴-۴ بارعاملی آماره t شاخص‌های سنجش هر یک از ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمینان ۵% مقداری بزرگتر از ۹۶/۱ می‌باشد. بنابراین همبستگی‌های مشاهده شده معنادار است.
 
شکل شماره ۴-۴٫ آماره معناداری تحلیل عاملی

۴-۵-۳٫ نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای موفقیت CRM و تجربه CRM

تحلیل عاملی تأییدی متغیر موفقیت CRM که شامل ۲ بعد نتایج مالی و نتایج بازاریابی میباشد و متغیر تجربه CRM در شکل شماره ۴-۵ ارائه شده است. بارعاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش قدرت رابطه بین این متغیرها با متغیرهای قابل مشاهده آنها (گویه‌های پرسشنامه) در تمامی موارد بزرگتر از ۳/۰ بدست آمده است. بنابراین ساختار عاملی پرسشنامه قابل تأیید است.
 
 
شکل شماره ۴-۵٫ بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی
بعد از محاسبه بار عاملی استاندارد باید آزمون معناداری صورت گیرد. براساس نتایج مشاهده شده در شکل ۴-۶ بارعاملی آماره t شاخص‌های سنجش هر یک از ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمینان ۵% مقداری بزرگتر از ۹۶/۱ می‌باشد. بنابراین همبستگی‌های مشاهده شده معنادار است.
 
شکل شماره ۴-۶٫ آماره معناداری تحلیل عاملی

۴-۶٫ روایی همگرا

روایی همگرا بدین معنا است که سؤالات هر شاخص در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازهگیری نسبت به سازههای دیگر مدل فراهم آورند. به عبارت سادهتر هر سؤال فقط شاخص خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنها به گونهای باشد که تمام شاخصها به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند. برای بررسی روایی همگرا از میانگین واریانس استخراج شده[۱۷۰] استفاده خواهد شد. میانگین واریانس استخراج شده، خلاصهای از میزان تبیین واریانس متغیرهای آشکار در یک متغیر مکنون است. میانگین واریانس استخراج شده برای یک متغیر مکنون عبارت است از مجموع مربعات بارهای عاملی تقسیم بر تعداد آنها. برای برقراری روایی همگرا بایستی که میزان AVE محاسبه شده برای هر شاخص، بزرگتر از مقدار ۵/۰ باشد. AVE شاخصهای پژوهش در جدول زیر داده شده است.
جدول ۴-۱۰٫ بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده شاخص های پژوهش

شاخص AVE سطح قابل قبول نتیجه
CUO ۸۱۱/۰ ۵/۰ برقراری روایی همگرا
KMA ۷۸۹/۰ ۵/۰ برقراری روایی همگرا
KMD ۷۷۵/۰ ۵/۰ برقراری روایی همگرا
TEC ۷۸۴/۰ ۵/۰ برقراری روایی همگرا
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.