حجم نمونه

۱۳۷

۱۳۷

۱۳۷

۱۳۷

۱۳۷

با توجه به جدول ۴-۷، تحلیل شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای پژوهش به شرح زیر میباشد.
متغیر « اکتساب مدیریت دانش» دارای میانگین ۳٫۲۱، انحراف معیار ۰٫۶۸۴، چولگی ۰٫۰۹۳- و کشیدگی ۰٫۱۴۳- میباشد. منفی بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت چپ میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاهتر میباشد.
متغیر « انتشار مدیریت دانش » دارای میانگین ۳٫۰۹، انحراف معیار ۰٫۹۳۵، چولگی ۰٫۱۱۵- و کشیدگی ۰٫۵۱۹- میباشد. منفی بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت چپ میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاهتر
میباشد.
متغیر « کارکنان » دارای میانگین ۲٫۹۹، انحراف معیار ۱٫۰۰۳، چولگی ۰٫۳۱ و کشیدگی ۰٫۶۶۷- میباشد. مثبت بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت راست میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاهتر
میباشد.
متغیر «رهبری» دارای میانگین ۳٫۳۴، انحراف معیار ۰٫۸۴۳، چولگی ۰٫۲۶۸- و کشیدگی ۰٫۱۹- میباشد. منفی بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت چپ میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاهتر میباشد.
متغیر « ساختار سازمانی » دارای میانگین ۳٫۰۵، انحراف معیار ۰٫۷۵۸، چولگی ۰٫۲۹۵ و کشیدگی ۰٫۱۵۱- میباشد. مثبت بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت راست میباشد. از طرف دیگر کشیدگی منفی به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال کوتاهتر
میباشد.
متغیر « تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری » دارای میانگین ۳٫۰۸، انحراف معیار ۰٫۶۴۰، چولگی ۰٫۰۰۲- و کشیدگی ۰٫۰۶۵ میباشد. منفی بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت چپ میباشد. از طرف دیگر کشیدگی مثبت به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال بلندتر میباشد.
متغیر « مشتری مداری» دارای میانگین ۳٫۱۵، انحراف معیار ۰٫۷۳۱، چولگی ۰٫۷۰۵ و کشیدگی ۰٫۱۴۷ میباشد. مثبت بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت راست میباشد. از طرف دیگر کشیدگی مثبت به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال بلندتر
میباشد.
متغیر « تجربه مدیریت ارتباط با مشتری » دارای میانگین ۳٫۳۹، انحراف معیار ۰٫۸۱۶، چولگی ۰٫۱۷۷- و کشیدگی ۰٫۱۷۵ میباشد. منفی بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت چپ میباشد. از طرف دیگر کشیدگی مثبت به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال بلندتر میباشد.
متغیر « نتایج مالی» دارای میانگین ۳٫۰۷، انحراف معیار ۰٫۶۹۶، چولگی ۰٫۲۲۹ و کشیدگی ۰٫۷۵۶ میباشد. مثبت بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت راست میباشد. از طرف دیگر کشیدگی مثبت به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال بلندتر میباشد.
متغیر « نتایج بازاریابی» دارای میانگین ۳٫۱۱، انحراف معیار ۰٫۷۶۰، چولگی ۰٫۲۸۷- و کشیدگی ۰٫۰۸ میباشد. منفی بودن چولگی متغیر نشاندهنده طولانیبودن دم توزیع به سمت چپ میباشد. از طرف دیگر کشیدگی مثبت به این معنی است که شکل متغیر از توزیع نرمال بلندتر میباشد.

این را هم حتما بخوانید :
پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران

۴-۴ بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

برای اجرای روشهای آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه های پژوهش مهمترین عمل قبل از هر اقدامی، انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است برای این منظور آگاهی از توزیع دادهها از اولویت اساسی بر خودار است.
برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای پژوهش استفاده شده است .
آزمون کولموگروف اسمیرنوف که به افتخار دوآماردان روسی به نامهای ا.ن. کولموگروف و ن.و اسمیرنوف به این نام خوانده می شود، روش ناپارامتری سادهای برای تعیین همگونی اطلاعاتی تجربی با توزیعهای آماری منتخب است، بنابراین آزمون کولموگروف اسمیرنوف روشی برای تشخیص نرمال بودن توزیع فراوانی مشاهدات جمع آوری شده است.
این آزمون برای گرفتن مجوز لازم جهت استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون بر متغیرهای مستقل و وابسته اعمال میگردد تا نرمال بودن اطلاعات اثبات گردد در این آزمون با توجه به فرضیات زیر گام به بررسی نرمال بودن داده ها نهاده شده است:
دادهها دارای توزیع نرمال هستند :H
دادهها دارای توزیع نرمال نیستند :H1
با توجه به جدول آزمون اسمیرنف کولموگروف اگر سطح معنی داری برای کلیه متغیرهای مستقل و وابسته بزرگتر از سطح آزمون (۰٫۰۵)باشد توزیع داده ها نرمال می باشد. همچنین می توان از قضیه حد مرکزی توزیع نرمال بودن متغیرها را سنجید. در این قضیه هر گاه حجم نمونه بزرگتر از ۳۰ باشد می توان توزیع داده ها را نرمال در نظر گرفت.
جدول ۴-۸٫ آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش

شاخص اکتساب مدیریت دانش انتشار مدیریت دانش کارکنان رهبری ساختار سازمانی
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است