آلفای کرونباخ برای کل سوالات متغیرهای سازمانی

۱۰

۷۱۹/۰

تجربه CRM

۳

۸۲۲/۰

موفقیت CRM

نتایج مالی

۴

۷۴۲/۰

نتایج بازاریابی

۳

۷۰۹/۰

آلفای کرونباخ برای کل سوالات متغیر موفقیت CRM

۷

۷۱۹/۰

کل پرسشنامه

۴۳

۸۲۳/۰

همان طور که از دادههای جدول بالا مشخص است میزان ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده در تمامی موارد بزرگتر از ۷/۰ است که از پایایی بالای پرسشنامه حکایت دارد.

۳- ۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها روش‌های مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. در ضمن از مدل‌یابی معادلات ساختاری در جهت تحلیل عاملی تأییدی بهره برده‌ایم. تحلیل عاملی تأییدی که به واقع بسط تحلیل عاملی معمولی است، یکی از جنبه‌های مهم مدل‌یابی معادلات ساختاری است، که در آن فرضیه‌های معین درباره ساختار بارهای عاملی و همبستگی‌های متقابل بین متغیرها مورد آزمون قرار می‌گیرد.
از لحاظ سنتی، تحلیل عاملی با آشکار ساختن ابعاد زیربنایی یا واریانس عامل مشترک در مجموعه‌ای از پرسش‌ها یا سؤال‌های تستی سر و کار دارد. برای معرفی یک سازه مورد نظر، معمولاً مجموعه‌ای از پرسش‌ها تهیه می‌شود و تحلیل عاملی به تدوین شاخصی که در پژوهش به کار می‌رود، کمک خواهد کرد.
برای معرفی ابعاد زیربنایی سازه مورد نظر، تحلیل عاملی می‌تواند یک یا چند عامل آشکار سازد. بر پایه نتایج تحلیل عاملی می‌توان گفت که یک سازه، تک بعدی یا چند بعدی است. به این رویکرد، در حال حاضر به سبب آن که دارای ماهیت اکتشافی است نه ماهیت آزمون فرضیه، تحلیل عاملی اکتشافی[۱۵۹] گفته می‌شود: از آن جایی که عامل در تحلیل عاملی مشاهده‌ناپذیر است، متغیر مکنون[۱۶۰] خوانده می‌شود، که در تحلیل عاملی، پیش‌بینی کننده پاسخ‌ها در متغیرهای اندازه گرفته شده و مشاهده شده است. به واقع، روایی یک تحلیل عاملی تا حدودی از طریق تعیین این مطلب مشخص می‌شود که عامل‌ها با چه دتنی واریانس موجود در پرسش‌های انفرادی را توجیه می‌کنند. یعنی، چقدر از واریانس موجود در پرسش‌ها با عامل‌ها اشتراک دارد (میزان اشتراک) (هرمن، ۱۳۸۴: ۱۸- ۱۷).
در متدولوژی معادلات ساختاری دو دسته ضرایب بین متغیرهای مکنون برآورد می‌شود.
اول: گاما (  ) که معرف ضریب همبستگی بین متغیر مکنون برون‌زا[۱۶۱] و یک متغیر مکنون درون‌زا[۱۶۲] است.
دوم: بتا (  ) که معرف ضریب همبستگی بین یک متغیر مکنون درون‌زا و یک متغیر مکنون درون‌زای دیگر است.
به علاوه آمار T نشان دهنده معنی‌داری رابطه بین متغیرهای مکنون است نیز در اثر انجام تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری محاسبه به دست می‌آید. چنانچه آماره T بین دو متغیر بزرگتر‌ از ۹۶/۱ باشد، فرضیه صفر مبنی بر عدم رابطه بین دو متغیر مکنون رد و فرضیه جایگزین مبنی بر معنی‌داری رابطه دو متغیر مکنون پذیرفته می‌شود.

۳- ۸ انواع معیارهای برازش مدل:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.