– یادگیری: بررسی در خصوص یافتن دلایل موفقیت یا عدم موفقیت پروژه‌های انجام شده به منظور لحاظ کردن نتایج آن در پروژه‌های آتی برای انجام اثربخش آن‌ها. مواردی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از:
² ایجاد این تفکر که یادگیری در سازمان به استفاده اثربخش در عمل منجر شود.
² در تمام سازمان، جمع‌آوری تجربیات و آموخته‌ها به رسمیت شناخته شود.
– تسهیم، در این فرآیند، همکاران، دانش‌های خود را به دیگران انتقال می‌دهند و این امر موجب گسترش پایه‌های دانش سازمانی می‌شود. در این زمینه باید گفت تبادل دانش در سازمان، به زمان و بسترسازی مناسب نیاز دارد چرا که ممکن است این حالت در برخی از همکاران احساس خطر را برانگیزد نکات اساسی در تبادل دانش، عبارتند از:
² همکاران برانگیخته شوند و مایل باشند که دانش خود را ارائه دهند.
² سیستم‌ها و ساختارها از فرایند دانش حمایت کنند.
² در تمام سازمان، تبادل دانش رسمیت یافته و از آن حمایت شود.
– ارزیابی: در این فرآیند باید دانش‌های موجود و نیازهای فعلی و آتی دانش ارزیابی شوند. برای این کار لازم است، میزان رشد، پایه‌های دانش و نیز دستاوردهای سرمایه‌گذاری مرتبط با آن اندازه‌گیری شود عواملی که امکان اندازه‌گیری پایه‌های دانش را ممکن می‌سازند، عبارتند از:
² تأثیر دانش بر کارایی سازمانی به رسمیت شناخته شود و در تفکر استراتژیک سازمانی قرار گیرد.
² انواع شاخص‌ها، معیارها و نکات اساسی در اندازه‌گیری ارزش دارایی‌های سازمانی ایجاد شود.
– ایجاد/ نگهداری: باید دانش‌های مهم و استراتژیک در این فرآیند توسعه یابد و دارایی‌های دانش نیز مورد توجه قرار گیرند. برای ایجاد و نگهداری دانش، باید عوامل زیر فراهم باشد:
² ایجاد بستر و ابزارهای مناسب برای نگهداری دانش و خلق دانش‌های جدید
² روابط میان بخش‌های مختلف، به گونه‌ای طراحی و ایجاد شود، تا هدف‌های مدیریت دانش تحقق یابند.
² سازمان به این معنا پی ببرد که استفاده از دانش، ارزشمند است و باید از آن نگهداری شده، توسعه داده شود.
² سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و فرهنگ سازمانی، از تعادل بین بخش‌های مختلف سازمان و نیز مابین همکاران حمایت کنند.
– حذف: در این فرآیند دانش‌هایی که از نظر استراتژیک و کاربرد دیگر، بی‌معنی هستند، باید از سیستم حذف یا در جایی دیگر انبار شوند. این کار به ترتیب زیر انجام می‌شود:
² دانش‌های ابطال شده انبار نشوند.
² دانش‌هایی که در حال حاضر بی‌ارزشند، ولی در آینده احتمال استفاده از آن‌ها وجود دارد، به صورت دسته‌بندی بایگانی شوند. (افرازه، ۱۳۸۴: ۴۶).

این را هم حتما بخوانید :
پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۴۹

۲- ۲- ۱۷- ۱۱ مدل پایه‌های ساختمان:

شکل (۲- ۵): مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش (Probst et al, 2002: 93)
ارزیابی
هدف های دانشی
شناسایی
استفاده
توسعه
تسهیم
نگهداری
کسب
(منبع: احمدی و صالحی، ۱۳۸۳: ۱۶۱)
این مدل توسط پروبست، روب و رمهاردت (۲۰۰۲) به نام مدل پایه‌های (سنگ‌بنای) ساختمان مدیریت دانش، نامگذاری شده است. با توجه به جنبه‌های کاربردی‌تر این مدل، آن را به عنوان مدل نسبتاً کاملی که نکات مثبت همه مدل‌ها را تقریباً در برمی‌گیرد، مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد طراحان این مدل، مدیریت دانش را به صورت سیکلی دینامیکی می‌بینند که در چرخش دائم است، مراحل این مدل، شامل هشت جزء مشتکل از دو سیکل درونی و بیرونی است.
– چرخه درونی: به وسیله بلوک‌های کشف (شناسایی)، کسب، توسعه، تسهیم، کاربرد (بهره‌برداری) و نگهداری از دانش، شناخته می‌شود.
– چرخه بیرونی: شامل بلوک‌های اهداف دانش و ارزیابی آن است که سیکل مدیریت دانش را مشخص می‌نماید.
کامل کننده این دو سیکل، بازخور است.
نحوه عملکرد پایه‌های این مدل به شرح زیر است:
– تعیین هدف‌های دانش: هدف‌های مدیریت دانش باید از هدف‌های اصلی سازمان نشأت گرفته و در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مشخص شوند.
– شنایایی دانش: آیا می‌دانیم که چه می‌دانیم؟ بسیای از سازمان‌ها به خاطر نا آشنا بودن، با دانش خود، در تصمیم‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها دچار مشکل می‌شوند.
– کسب دانش: دانش‌ها باید از داخل و خارج نظیر دانش‌های مربوط به مشتری، تولید، همکاران، رقبا و غیره که در مرحله شناسایی کشف شده‌اند، کسب گردند.
– توسعه دانش: باید دانش سازمان را گسترش داد. این امر شامل توسعه قابلیت، محصول، ایده‌های جدید، فرآیند و غیره می‌شود.
– تسهیم دانش: یعنی چگونگی به اشتراک‌گذاری دانش موجود و انتقال آن به حمل مناسب و مورد نیاز، به گونه‌ای که در سازمان قابل دسترسی و استفاده باشد و همچنین چگونگی انتقال دانش از سطح فردی به سطح گروهی و سطح سازمانی.
– استفاده از دانش: می‌بایست موانع بر سر راه استفاده مفید از دانش جدید، شناسایی و رفع شوند.
– نگهداری دانش: ذخیره، نگهداری و روزآمد کردن دانش از نابودی آن جلوگیری می‌کند.
– ارزیابی دانش: نحوه رسیدن به هدف‌های معین و استفاده از نتایج آن به عنوان بازخور، برای تعیین و اصلاح هدف:

۲- ۲- ۱۷- ۱۲ مدل عمومی دانش:

شکل (۲- ۱۶) مدل عمومی دانش در سازمان:
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.