۲- ۲- ۱۷- ۴ مدل زنجیره دانش:

شکل ۲- ۱۰ مدل زنجیره دانش (Holsapple, Jones, 2005: 159)
مدل زنجیره دانش از یک هستی‌شناسی مدیریت دانش به وجود آمده است. این هستی‌شناسی پنج طبقه فعالیت‌های اولیه را تعریف می‌کند: کسب دانش، انتخاب، تولید، جذب و درونی‌سازی و انتشار. این فعالیت‌های اولیه دانش را در یک مرحله و چهار طبقه از فعالیت‌های ثانویه که مراحل مدیریت دانش ار هماهنگ می‌کنند به وجود می‌آورند. اندازه‌گیری، کنترل، هماهنگی و رهبری. بر طبق این مدل، به کارگیری ترکیبی از ۹ طبقه، منجر به یادگیری و تبلور سازمانی می‌شود. یادگیری بیان کننده تغییرات در وضعیت منابع دانش وبده و تبلور، بیان کننده ظهور و جلوه دانش سازمانی در دنیای واقعی است این شیوه‌ها می‌تواند در موقعیت رقابتی سازمان تأثیر گذارد. در بیان دیگر، بهره‌وری، چالاکی، نوآوری و اعتبار، چهار جنبه رقابتی هستند که هر کدام از آن‌ها می‌توانند سازمان را به نوعی از طریق انجام هر یک از ۹ فعالیت بیان شده منتفع سازند (Holpsapple, jones, 2005:160).
مدل زنجیره دانش نشان می‌دهد که منابع و محیط بیرون سازمان، می‌تواند بر یادگیری و تبلور سازمان و در نهایت بر توان رقابتی سازمان تأثیر بگذارند.

۲- ۲- ۱۷- ۵ مدل چند عاملی توسعه نظام‌های مدیریت دانش:

 
شکل ۲- ۱۱ چرخه پنج مرحله‌ای زندگی دانش (Vizcanio et al, 2009: 351)
یک سیستم مدیریت دانش باید فعالیت‌های مدیریت دانش شامل: خلق، ذخیره‌سازی و بازیابی، انتقال و به کارگیری دانش را انجام دهد. این مدل نشان می‌دهد که کدام یک از فعالیت‌های مدیریت دانش، باید پشتیبانی شوند. سه مرحله اول در بیشتر مدل‌های پیشنهادی مدیریت دانش و ارائه شده‌اند. اما در این مدل، انتقال و تکامل نیز اضافه شده است. انتقال از این جهت که دانش باید بین افرادی که به آن دانش نیاز دارند، انتشار یابد، و تکامل این جهت اضافه شده است که دانش همیشه باید به روز باشد تا مورد استفاده قرار گیرد. (Vizcanio et al, 2009: 351)

۲- ۲- ۱۷- ۶ مدل چهار حلقه‌ای:

 
شکل ۲- ۱۲ مدل چند حلقه‌ای مدیریت دانش (www.tdan.com/km)
جاشا پارا، مدیریت دانش را در قالب یک چرخه چهار حلقه‌ای این گونه تعریف می‌کند:
فرآیندهای یادگیری اثربخش که توأم با خلق، سازماندهی، تبادل دانش (اعم ضمنی و آشکار که با استفاده مناسب از تکنولوژی و محیط فرهنگی محقق است) و به کار بستن آن می‌باشد که سبب ارتقای سرمایه عقلانی سازمانی و بهبود عملکرد آن می‌شود. (جاشا پارا، ۲۰۰۴: ۱۲).

۲- ۲- ۱۷- ۷ مدل چرخه حیات دانش:

شکل (۲- ۱۳): مدل چرخه زندگی دانش
 
( منبع: احمدی و صالحی،۱۳۸۳: ۱۳۵)
بهترین راه حل برای تفکر در مورد ساختار دانش، درک سیکل زندگی آن است. فرآیندهایی که توسط آن دانش ایجاد شده و به کار گرفته می‌شود. این فرآیند، مشوق مدیران به تصمیم‌گیری در جو آزاد سازمانی می‌گردد. چارچوب چرخه حیات دانش، به مدیران قدرت سازمانی عطا می‌کند تا دانش را به توانش در عمل تبدیل نمایند اما مرز دانش بدون معنای باز و آزادی اندیشه از نظرها تجاوز نمی‌کند تا چه رسد به عمل تبدیل شود. به عبارت ساده‌تر دانش در محدوده راهی زندانی شده، به حالت رکود و ایستا درمی‌آید. و مدیریت آن نیز در خلاء شکل نمی‌گیرد (کرمی‌پور، داودی، ۱۳۸۵).

۲- ۲- ۱۷- ۸ مدل بک من:

بک‌من[۷۱] (۱۹۹۹) هشت مرحله زیرا را برای فرآیند مدیریت دانش پینشهاد داده است:
– شناسایی کردن: تعیین صلاحیت‌های درونی، منبع استراتژی و قلمرو دانش
– تسخیر کردن: رسمی کردن دانش موجود
– انتخاب کردن: تعیین ارتباط دانش، ارزش و دقت، رفع دانش‌های ناسازگار
– ذخیره کردن: معرفی حافظه یکی شده در مخزن دانش با انواع الگوهای دانش.
– بخش کردن: توزیع دانش برای استفاده کنندگان به طور خودکار بر پایه علاقه و کار و تشریک مساعی دانش در میان گروه‌ها.
– به کار بردن: بازیافتن و استفاده دانش در تصمیم‌گیری‌ها، حل مسائل، خود کار کردن و پشتیبانی کار و مددکاری شغل و آموزش
– ایجاد کردن: تولید دانش جدید در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر خلاق
– تجارت کردن: فروش معادله، توسعه و عرضه کردن دانش جدید به بازار در قالب محصولات و خدمات (افرازه، ۱۳۸۴: ۴۹).

۲- ۲- ۱۷- ۹ مدل هفت سی:

این مدل بر مبنای واژه که حرف اول آن‌ها C است، بنا شده و از این رو، مدل هفت سی نام گرفته است:
شکل (۲- ۱۴): مدل ۷C:
 
(منبع: احمدی و صالحی: ۱۳۸۳: ۱۳۶)

۲- ۲- ۱۷- ۱۰ مدل بکویتز و ویلیامز[۷۲] (۱۹۹۹):

اجرای فرآیند مدیریت دانش ارائه شده از سوی بکوویتز و ویلیامز، شامل هفت عامل: یافتن، به کارگیری، تسهیم، ارزیابی، ایجاد، نگهداری و حذف است که باید برای ایجاد سرمایه بر پایه دانش به صورت یکپارچه مدیریت شوند.
– یافتن: نکات اساسی که باید در زمان یافتن اطلاعات درست در زمان مناسب، مدنظر قرار گیرند، عبارتند از:
² آیا همکاران می‌توانند نیازهای اطلاعاتی خود را دقیق فرموله کنند؟
² آیا منابع و حاملان دانش مشخص‌اند؟
² آیا ابزار کمی و قواعد موجود، از جستجوی اطلاعات حمایت می‌کنند؟
² آیا شالوده ساختار دانشی، قابل فهم بوده و خوب سازماندهی شده است؟
– به کارگیری: به این معناست که بتوان خلاقانه و مشتری‌گرایانه، راه‌حل‌های مناسب را بدست آورد؟ این امر از طریق پیشنهاد و راه‌های گوناگون برای استفاده از دانش بالقوه انجام می‌شود. نکاتی که باید برای تحقق این موضوع مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از:
² جریان آزاد ایده‌ها در داخل سازمان
² همکاری تنگاتنگ بخش‌های مختلف سازمان
² ایجاد مکان‌های (مجازی/ فیزیکی) آزاد برای تبادل دانش و بروز خلاقیت در سازمان.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.