نمودار ۴-۸- رابطه رگرسیونی پایانه فروش و تسهیلات بانکی

جدول ۴-۱۰ نشان می دهد که با توجه به آماره F که دارای مقدار ۲۷٫۴۷ می باشد در سطح احتمال ۱% و با اطمینان ۹۵% بین تعداد پایانه های فروش و میزان تسهیلات پرداختی به مشتریان رابطه معناداری وجود دارد که همین موجب رد فرض H0 و قبولی فرض H1 می شود که نشانگر مناسب بودن مدل رگرسیونی است و از آنجا که ضریب تعیین برابر با ۰٫۳۲ می باشد می توان گفت از ۱۰۰ درصد تغییر در حجم تسهیلات بانکی ۳۲ درصد آن از تغییرات پایانه فروش ایجاد می شود.
فرضیه فرعی چهارم از فرضیه اصلی دوم: بررسی تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات بانکی
بین تعداد خودپردازها و میزان تسهیلات پرداختی رابطه معناداری وجود ندارد=H0
بین تعداد خودپردازها و میزان تسهیلات پرداختی رابطه معناداری وجود دارد H1=
جدول ۴-۱۱- تجزیه واریانس اثر تعداد خودپردازها بر میزان تسهیلات پرداختی
 

نمودار ۴-۹- رابطه رگرسیونی خودپرداز و تسهیلات بانکی

با توجه آماره F موجود در جدول ۴-۱۱ که دارای مقدار۸۱٫۶۷ می باشد نشان می دهد که در سطح احتمال ۱% و با اطمینان ۹۵% تعداد خودپردازها و میزان تسهیلات پرداختی با هم رابطه خطی و معناداری دارند یعنی فرض H0 رد و فرض H1 قبول می شود که نشانگر مناسب بودن مدل رگرسیونی است و ضریب تعیین نیز برابر با ۰٫۲۸ می باشد که می توان فهمید که از ۱۰۰ درصد تغییراتی که در تسهیلات رخ می دهد ۲۸ درصد آن ناشی از تغییرات تعداد خودپردازها است.
فرضیه اصلی دوم: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر حجم تسهیلات بانکی
تا اینجا به بررسی رابطه هر یک از اجزای فناوری اطلاعات(کارت های بانکی صادر شده، خودپردازها، پایانه های شعب و پایانه های فروش) با میزان تسهیلات پرداختی به مشتریان پرداختیم. اینک در جدول ۴-۱۲ می خواهیم اثر تمامی اجزای فناوری اطلاعات را بر میزان تسهیلات پرداختی به مشتریان را بررسی کنیم.
بین میزان اجزای فناوری اطلاعات و میزان تسهیلات پرداختی رابطه معناداری وجود ندارد=H0
بین میزان اجزای فناوری اطلاعات و میزان تسهیلات پرداختی رابطه معناداری وجود دارد H1=
جدول ۴-۱۲- تجزیه واریانس اثر تمامی اجزای فناوری اطلاعات بر تسهیلات پرداختی
با توجه به مقدارآماره F که برابر با ۳۱٫۶۱ می باشد می توان نتیجه گرفت که در سطح احتمال ۱% و با اطمینان ۹۵% تمامی اجزای فناوری اطلاعات با میزان تسهیلات پرداختی به مشتریان رابطه معناداری دارند و همین موجب می شود که بتوان نتیجه گیری کرد که فرض H0 رد و فرض H1 قبول می شود.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول و آماره های بدست آمده از آزمون t به شرح جدول زیر می باشد.
جدول ۴-۱۳- آزمون متغییرهای کنترل
شاخص تمرکز بازار (IMC) تاثیر مثبت و معناداری بر میزان تسهیلات پرداختی بانک ها دارد و این بدان معناست که هر چه این شاخص بیشتر باشد، تسهیلات پرداختی بانک ها نیز بیشتر خواهد شد.
شاخص اندازه بانک(Bsize) نیز تاثیر مثبت و معناداری بر میزان تسهیلات پرداختی بانک ها داشته و با افزایش این شاخص، میزان تسهیلات بانکی نیز افزایش خواهد یافت .

۴-۴-۲-۲- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون

با انجام این آزمون می توان فهمید که ضریب تعیین(R2) برابر است با ۰٫۵۲ می باشد که نشان می دهد که حجم تسهیلات پرداختی با تعداد متغییرهای مستقل خود همبستگی دارد و به اندازه ۵۲ درصد از تغییرات متغییرهای مستقل بر میزان تسهیلات پرداختی بانک ها اثر می گذارد.

۴-۴-۳- تجزیه و تحلیل فرضیه سوم

۴-۴-۳-۱- آزمون معنادار بودن رگرسیون

فرضیه سوم: بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر افزایش سود و کاهش زیان بانک ها
با استفاده از آزمون فرضیه سوم و فرضیات فرعی آن در تلاشیم تا بدانیم که آیا هر یک از اجزای فناوری اطلاعات و سپس همه اجزای فناوری اطلاعات چه تاثیری بر افزایش و یا کاهش سود و یا زیان های بانکی می شوند.
فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی سوم: بررسی تاثیر تعداد کارت ها بر حجم سود بانکی
بین تعداد کارت بانکی و میزان سود بانکی رابطه معناداری وجود ندارد=H0
بین تعداد کارت بانکی و میزان سود بانکی رابطه معناداری وجود دارد H1=
جدول۴-۱۴- تجزیه واریانس اثر تعداد کارت بانکی بر میزان سود(زیان) بانکی
نمودار ۴-۱۰- رابطه رگرسیونی کارت بانکی و سود و زیان بانکی
با درنظر گرفتن آماره F به مقدار ۳٫۹۴ می توان متوجه شد که تعداد کارت های بانکی صادر شده به صورت معناداری با میزان سود بانکی در ارتباط می باشد. به این معنا که فرض H0 رد و فرض H1 قبول می شود و مشخص می شود که مدل رگرسیونی مناسب است و از آنجایی که ضریب تعیین برابر با ۰٫۳۶۸ می باشد نشان می دهد که از ۱۰۰ درصد تغییرات در سود و زیان بانکی ۳۶ درصد از آن ناشی از تغییرات تعداد کارت های بانکی می باشد.
فرضیه فرعی دوم از فرضیه اصلی سوم: بررسی تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سود بانکی
بین تعداد پایانه های شعب و میزان سود بانکی رابطه معناداری وجود ندارد=H0
بین تعداد پایانه های شعب و میزان سود بانکی رابطه معناداری وجود دارد H1=
جدول ۴-۱۵- تجزیه واریانس اثر پایانه شعب بر سود(زیان) بانکی

نمودار ۴-۱۱- رابطه رگرسیونی پایانه شعب و سود و زیان بانکی

با مد نظر قرار دادن مقدار آماره F که برابر است با ۱٫۷۶ می توان نتیجه گرفت که بین تعداد پایانه های شعب و سود بانکی رابطه خطی و معناداری وجود ندارد به صورتی که فرض H0 قبول و فرض H1 رد می شود و ضریب تعیین برابر با ۰٫۰۱۲ است که نشان دهنده این است که از ۱۰۰ درصد تغییر در سود بانکی۰٫۰۱۲ آن به خاطر تغییر در پایانه شعب است.
فرضیه فرعی سوم از فرضیه اصلی سوم: بررسی تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سود بانکی
بین تعداد پایانه فروش و میزان سود بانکی رابطه معناداری وجود ندارد=H0
بین تعداد پایانه های فروش و میزان سود بانکی رابطه معناداری وجود دارد H1=
جدول ۴-۱۶- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر سود بانکی

نمودار ۴-۱۲- رابطه رگرسیونی پایانه فروش و سود و زیان بانکی

با توجه به جدول ۴-۱۶ و مقدار آمارهF به میزان ۲۴٫۶۴ می توان متوجه شد که ارتباط معناداری بین تعداد پایانه فروش و سود بانکی وجود دارد که همین منجر به رد فرض H0 و قبولی فرض H1 می شود و این نشان دهنده مناسب بودن مدل رگرسیونی است و ضریب تعیین برابر با ۰٫۳۵ است که نشان دهنده این است که از ۱۰۰ درصد تغییر در سود بانکی، ۳۵ درصد آن به خاطر تغییر در پایانه فروش است.
فرضیه فرعی چهارم از فرضیه اصلی سوم: بررسی تاثیر تعداد خودپرداز بر حجم سود بانکی
بین تعداد خودپردازها و میزان سود بانکی رابطه معناداری وجود ندارد=H0
بین تعداد خودپردازها و میزان سود بانکی رابطه معناداری وجود دارد H1=