فرضیه فرعی سوم از فرضیه اصلی اولبررسی تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی
بین تعداد پایانه فروش و میزان سپرده های بانکی رابطه معناداری وجود ندارد = H
بین تعداد پایانه فروش و میزان سپرده های بانکی رابطه معناداری وجود دارد H1=
جدول ۴-۴- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر میزان سپرده

نمودار ۴-۴- رابطه رگرسیونی پایانه فروش و سپرده

جدول ۴-۴ با وجود مقدار آماره F که برابر با ۵٫۳۵ است نشان دهنده رابطه معنادار بین تعداد پایانه های فروش و میزان سپرده های بانکی است. بنابراین موجب رد فرض H می شود که این جمله بدین معناست که میزان پایانه های فروش به خوبی تغییرات حجم سپرده را نشان می دهد و به عبارتی مدل رگرسیونی، مدل مناسبی است.از آنجا که ضریب تعیین این مدل ۰٫۳۴۷است پس تغییرات سپرده به میزان ۳۴٫۷ درصد مربوط به تغییرات پایانه فروش است.
فرضیه فرعی چهارم از فرضیه اصلی اولبررسی تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی
بین تعداد خودپردازها و میزان سپرده های بانکی رابطه معناداری وجود ندارد=H
بین تعداد خودپردازها و میزان سپرده های بانکی رابطه معناداری وجود دارد H1=
جدول ۴-۵- تجزیه واریانس اثر تعداد خودپرداز بر میزان سپرده

نمودار۴-۵- رابطه رگرسیونی خودپرداز و سپرده بانکی

با توجه به آزمون تجزیه واریانس موجود در جدول ۴-۵ که مقدار آماره F در سطح احتمال ۱% و با اطمینان ۹۵% برابر با ۳٫۳۸ می باشد نشان می دهد که رابطه معناداری بین تعداد خودپردازها و میزان سپرده گذاری های مشتریان وجود دارد که بیانگر رد فرض H و قبولی فرض H1 می شود که نشان دهنده این است که مدل رگرسیونی، مدل مناسبی است و با توجه به مقدار ضریب تعیین در نمودار ۴-۵ میتوان بیان کرد که از ۱۰۰ درصد تغییر در سپرده ۱۲ درصد آن ناشی از تغییرات در تعداد خودپردازها می باشد.
فرضیه اصلی اول: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر حجم سپرده های بانکی
بین میزان اجزای فناوری اطلاعات و میزان سپرده های بانکی رابطه معناداری وجود ندارد=H
بین میزان اجزای فناوری اطلاعات و میزان سپرده های بانکی رابطه معناداری وجود دارد H1=
جدول ۴-۶- تجزیه واریانس اثر تمامی اجزای فناوری اطلاعات بر سپرده
با توجه به نتایج تجزیه واریانس جدول ۴-۶ که دارای آماره F به میزان ۶٫۳۴ می باشد می توان متوجه شد که در سطح احتمال ۱% و با اطمینان ۹۵% تمامی اجزای فناوری اطلاعات با حجم سپرده های بانکی رابطه معناداری دارد. در واقع می توان این چنین نتیجه گیری کرد که این آزمون موجب رد فرض H و قبولی فرض H1 می شود که نشان دهنده این است که اجزای فناوری اطلاعات به خوبی موجب تغییراتی در حجم سپرده های بانکی می شود
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول و آماره های بدست آمده از آزمون t به شرح جدول زیر می باشد.
جدول ۴-۸- آزمون متغییرهای کنترل
شاخص تمرکز بازار (IMC) تاثیر مثبت و معناداری بر حجم سپرده های بانکی دارد و این بدان معناست که هر چه این شاخص بیشتر باشد، سپرده های بانکی نیز بیشتر خواهد شد.
شاخص اندازه بانک(Bsize) نیز تاثیر مثبت و معناداری بر حجم سپرده های بانکی داشته و با افزایش این شاخص، میزان سپرده های بانکی نیز افزایش خواهد یافت .

۴-۴-۱-۲- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون

با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون می توان متوجه شد که ضریب تعیین درجه همبستگی روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۰٫۴۶= R2 می شود که بدین معنا است که تغییرات متغییرهای مستقل مدل شامل تعداد کارت های بانکی، خودپرداز، پایانه های شعب و پایانه های فروش به میزان ۴۶ درصد موجب تغییر در میزان حجم سپرده می شود.

این را هم حتما بخوانید :
پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران

۴-۴-۲- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم

۴-۴-۲-۱- آزمون معنادار بودن رگرسیون

فرضیه دوم: بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر افزایش حجم تسهیلاتی پرداختی
فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم: بررسی تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات بانکی
جدول ۴-۸ به آزمون تجزیه واریانس اثر تعداد کارت های بانکی صادر شده بر تسهیلات پرداختی به مشتریان می پردازد. تا نشان دهد که با استفاده از فرض های آماری آیا رابطه معناداری بین تعداد کارت بانکی صادر شده و تسهیلات پرداختی وجود دارد یا خیر؟
بین تعداد کارت های بانکی و میزان تسهیلات پرداختی رابطه معناداری وجود ندارد=H
بین تعداد کارت های بانکی و میزان تسهیلات پرداختی رابطه معناداری وجود دارد H1=

جدول ۴-۸- تجزیه واریانس اثر تعداد کارت بانکی بر تسهیلات پرداختی

نمودار۴-۶- رابطه رگرسیونی تعدادکارت بانک و تسهیلات

با توجه به نتایج جدول فوق که دارای آماره F به میزان ۴٫۷۷ می باشد می توان اینچنین نتیجه گرفت که در سطح احتمال ۱% و با اطمینان ۹۵% تعداد کارت های بانکی صادر شده با میزان تسهیلات پرداختی رابطه خطی(معنادار بودن) دارد این جمله به این معنای رد فرض H و قبولی فرض H1 می شود که نشانگر مناسب بودن مدل رگرسیونی است و ضریب تعیین به میزان ۰٫۳۷ نشانگر این موضوع است که تغییرات کارت های بانکی موجب تغییراتی به میزان ۳۷ درصد در میزان تسهیلات می شود.
فرضیه فرعی دوم از فرضیه اصلی دوم: بررسی تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات بانکی
جدول ۴-۹ تجزیه واریانس اثر ارتباط بین پایانه های شعب و تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک ها را نشان می دهد تا مشخص شود که آیا بین تعداد پایانه های شعب و تسهیلات پرداختی به مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد؟
بین تعداد پایانه شعب و میزان تسهیلات پرداختی رابطه معناداری وجود ندارد=H
بین تعداد پایانه شعب و میزان تسهیلات پرداختی رابطه معناداری وجود دارد H1=

جدول ۴-۹- تجزیه واریانس اثر پایانه شعب بر تسهیلات پرداختی

نمودار ۴-۷- ارتباط رگرسیونی پایانه شعب و تسهیلات

با توجه به جدول ۴-۹ و مقدار آماره F که برابر با ۱۳٫۲۵ می باشد می توان فهمید که بین پایانه شعب و میزان تسهیلات بانکی رابطه معناداری وجود دارد و اینکه مدل رگرسیونی که برای ارتباط بین این دو متغیر تبیین شده است مدل رگرسیونی مناسبی است و از آنجا که ضریب تعیین برابر با ۰٫۱۹ است پس می توان گفت که تغییرات در پایانه شعب به اندازه ۱۹ درصد در میزان تسهیلات بانکی تغییر ایجاد می کند.
فرضیه فرعی سوم از فرضیه اصلی دوم: بررسی تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات بانکی
جدول ۴-۱۰ آزمون تجزیه واریانسی را نشان می دهد که اثر تعداد پایانه های فروش بر میزان تسهیلات پرداختی به مشتریان را بررسی می کند تا ما پی به معنادار بودن یا معنادار نبودن رابطه تعداد پایانه های فروش بر میزان تسهیلات پرداختی به مشتریان ببریم.
بین تعداد پایانه فروش و میزان تسهیلات پرداختی رابطه معناداری وجود ندارد=H
بین تعداد پایانه فروش و میزان تسهیلات پرداختی رابطه معناداری وجود دارد H1=
جدول ۴-۱۰- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر تسهیلات پرداختی به مشتریان
 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است