شاخص سودآوری (ROE): برای کنترل امکان همزمانی بین سودآوری و عملکرد بانک ها در این تحقیق از نسبت سود خالص به جمع حقوق صاحبان سهام در پایان دوره استفاده نمودهایم.
از سه متغیر بالا به عنوان متغیرهای کنترل تحقیق استفاده خواهد شد. دلیل ارائه این متغیرها به عنوان متغیرهای کنترل در فصل سوم تحقیق ذکر خواهد شد.

۳-۶- مدل تحلیلی تحقیق

با توجه به اینکه در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد نظام بانکی کشور کاری مشکل است، به همین دلیل ما در این تحقیق بر آن شدیم تا بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر فقط تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات را بر بهبود عملکرد نظام بانکی کشور را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
فرضیه اصلی اول
استفاده از فناوری اطلاعات موجب افزایش حجم سپرده های مشتریان بانک های جمهوری اسلامی ایران میشود.
در فرضیه اصلی اول از رابطه۱ استفاده میشود که در این مدل y متغییر وابسته یعنی حجم سپرده های مشتریان بانک هاست و ۱۱x تعداد خودپردازها، ۱۲x تعداد کارت های بانکی صادر شده، ۱۳x تعداد پایانه های فروش و ۱۴x تعداد پایانه های شعب میباشد.
رابطه ۱: y= a + b1x11+b2x12+b3x13+b4x14+ IMC+ BSIZE+ ROE +
فرضیه اصلی دوم
بکارگیری فناوری اطلاعات در سیستم بانکی کشور موجب افزایش حجم تسهیلات پرداختی میشود.
در فرضیه اصلی دوم رابطه ۲ به کار میرود، در این مدل y بیانگر متغییر وابسته یعنی حجم تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک هاست و ۲۱x تعداد خودپردازها، ۲۲x تعداد کارت های بانکی صادر شده، ۲۳x تعداد پایانه های فروش و ۲۴x تعداد پایانه های شعب میباشد.
رابطه۲ y= a + b1x21+b2x22+b3x23+b4x24+ IMC+ BSIZE+ ROE +
فرضیه اصلی سوم
سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات بانک ها موجب افزایش سودآوری بانک ها میشود.
در این فرضیه با استفاده از رابطه ۳ مدل تحقیق را مشخص میکنیم. در این مدل y نشانگر متغییر وابسته یعنی میزان سودآوری بانک هاست و ۳۱x تعداد خودپردازها، ۳۲x تعداد کارت های بانکی صادر شده، ۳۳x تعداد پایانه های فروش و ۳۴x تعداد پایانه های شعب میباشد.
رابطه۳ y= a + b1x31+b2x32+b3x33+b4x34+ IMC+ BSIZE+ ROE +
۳ـ۷- قلمرو تحقیق
مسائل و مشکلات امروزین بانکداری، مسائل پیچیده، در هم تنیده و چند بعدی است. هر پژوهشگری پس از انتخاب، توضیح دادن و روشن کردن مسأله یا مشکل، باید با استفاده از روشها و فنون پژوهشی بتواند حدود و مرزهای مسأله یا مشکل را تعیین کند وگرنه گستردگی ابعاد و زوایای مسأله از یک طرف و محدودیت امکانات زمانی و مالی پژوهش از طرف دیگر سبب میشود که به جای اینکه پژوهشگر مسأله را حل کند و به راهحلهای قطعی در ابعاد و زوایای مورد نظر برسد، مسأله انتخاب شده، پژوهشگر را در خود حل نماید. بدین معنی که اگر پژوهشگر نتواند ابعاد و زوایای مشکل مورد نظر را با مرزبندیهای دقیق مشخص کند به زودی با انبوهی از اطلاعات، ارقام و واقعیات مربوط و نامربوط به مسأله روبرو میگردد و به اصطلاح در جمع و جور کردن و جمعبندی مسأله در میماند. با توجه به آنچه گفته شد نتیجه میگیریم که اولین و مهمترین کار یک پژوهشگر تعیین مسأله و محدود کردن آن از سه بعد مکانی، زمانی و موضوعی است.

۳ـ۷ـ۱ قلمرو مکانی

موضوع قابل توجه در محدوده قلمرو مکانی (جامعهی آماری) تحقیق آن است که مسأله یا مشکل را، تا موضع و سطحی میتوان محدود نمود که نتایج و راهحلهای حاصل در تجزیه و تحلیل در آن سطح قابل تعمیم به سطح تجزیه و تحلیل از قبل انتخاب شده باشد. بر همین اساس میدان اطلاعات ما در این تحقیق شامل کلیه بانک های جمهوری اسلامی ایران میباشد. به این دلیل بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان جامعه آماری این تحقیق استفاده شده است که:
الف- اطلاعات صنعت بانکداری به صورت متمرکز از طریق نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل جمع آوری و پردازش است.
ب- از آنجا که مقررات و ضوابط خاصی برای بانک های جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، همین سبب میشود اطلاعات اینگونه بانک ها از اعتبار بالایی برخوردار باشند.

۳ـ۷ـ۲ قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق، شامل یک دوره ده ساله از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ میباشد. دلایل انتخاب این دوره ده ساله به شرح زیر میباشد:
الف- این دوره زمانی نزدیکترین دوره به زمان حال میباشد بنابراین نتایج این تحقیق نسبت به دوره های زمانی دیگر کاربردی تر و واقعبینانه تر میباشد.
ب- تحقیقات انجام شده نشان میدهد که در سال های پس از انقلاب اسلامی، بیشترین استفاده از فناوری اطلاعات در سیستم بانکداری کشور در این سال ها بوده است.

۳ـ۷ـ۳- قلمرو موضوعی

در این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ پرداخته میشود.
۳-۸- جامعه آماری
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند، یک جامعهی آماری را مشخص میسازند و معمولاً آن را با N نمایش میدهند (خاکی،۱۳۸۷).
قابل توجه است که جهت دستیابی به اهداف تحقیق و با راهنمایی اساتید و اهل فن، جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده زیر بخش سیستم بانکی کشور شامل بانک های تجاری دولتی، بانک های تخصصی دولتی و بانک های خصوصی طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ می باشند، ما بر آن شدیم تا در این پژوهش ۲۷ بانک را مورد بررسی قرار دهیم.
با توجه به موارد مذکور جامعه آماری ما در این تحقیق شامل بانک های ملی، ملت، سپه، صادرات، تجارت، رفاه، پست بانک، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، سامان، پارسیان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سرمایه، سینا، انصار، توسعه تعاون، بانک شهر، قرض الحسنه مهر ایران، دی ، گردشگری، حکمت ایرانیان، ایران زمین و تات میباشد.
۳-۹- ابزار و شیوه گردآوری دادهها
روشهای گردآوری اطلاعات را به طور کلی به دو طبقه میتوان تقسیم کرد: روشهای کتابخانهای و روشهای میدانی. روشهای کتابخانهای ممکن است با استفاده از فیش یا جدول یا نقشه و کروکی یا ترکیبی از همه آنها انجام پذیرد. روشهای میدانی عبارتند از: روش پرسشنامهای، مصاحبه، روش مشاهده، روش آزمون و روشهای صوتی و تصویری. (حافظ نیا،۱۳۷۷)
در این پژوهش برای دستیابی به مبانی نظری تحقیق در فصل دوم از روش کتابخانه ای نظیر کتب، مجلات، پایاننامههای مختلف و سایتهای اینترنتی مرتبط با موضوع استفاده شده است. برای جمعآوری دادههای مالی این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است یعنی کتاب ها و مقالاتی که در زمینه ابزار و تجهیزات بانکداری الکترونیک اطلاعاتی در اختیار ما میگذاشتند مورد استفاده قرار گرفتند. لوح های فشرده و کتاب هایی که بانک مرکزی در رابط با گزارش عملکرد نظام بانکی منتشر کرده است منابع اطلاعاتی این تحقیق است که از نظر صحت دادههای مذکور، قابل اطمینان میباشد.
همچنین برای طبقه بندی، تلخیص و ایجاد پایگاه دادهها از نرم افزار Excel استفاده خواهد شد و به منظور آزمون فرضیهها از نرم افزارSpss استفاده میشود.
۳-۱۰- آمار توصیفی
در این تحقیق، ابتدا شاخصهای توصیف دادهها، شامل شاخصهای مرکزی (مانند میانگین، میانه و مد)، شاخصهای پراکندگی (مانند واریانس و انحراف معیار) برای تک تک متغیرهای تحقیق محاسبه خواهد شد.
۳-۱۱- آزمون های پیش فرض همبستگی
۳-۱۱-۱- محاسبه ضریب همبستگی
تحلیل همبستگی تکنیکی است جهت تعیین میزانی که متغیرها به صورت خطی بهم مرتبط هستند. ضریب تعیین روش اصلی است که میتوانیم برای سنجش میزان یا توان پیوندی بین ۲ متغیر x و y وجود دارد استفاده کنیم. ریشه دوم ضریب تعیین، ضریب همبستگی نام دارد و علامت جبری آن نشان دهنده جهت رابطه بین دو متغیر، مستقیم یا معکوس میباشد (صالح اردستانی و سعدی، ۱۳۸۸). پژوهشگر برای اینکه بفهمد که آیا ارتباط خطی بین دو متغیر وجود دارد یا خیر، از آزمون همبستگی خطی استفاده میکند. فرمول ضریب همبستگی پیرسون در حالت کلی عبارتست از:
 

۳-۱۱-۲- آزمون معنادار بودن

مفهوم معناداری در همبستگی آن است که آیا همبستگی به دست آمده بین دو متغیر شانسی و تصادفی است یا به صورت واقعی بین دو متغیر همبستگی وجود داشته است. برای بررسی معنادار بودن مبنای استنباط از روی سطح معناداری یا P-value یا Significant Level بوده است بدین گونه که هرگاه مقدار احتمال یا سطح معناداری آزمون کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود و فرض مقابل یا همان فرض یک قبول میشود. هر چقدر مقدار sig کمتر باشد، رد فرض صفر و قبولی فرض مقابل سادهتر میشود.
۳-۱۲- آزمون های پیش فرض رگرسیون
۳-۱۲-۱- آزمون نرمال بودن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.