۳-آیا بکارگیری پایانه های شعب اثری بر افزایش حجم تسهیلات پرداختی به مشتریان دارد؟
۴-آیا بکارگیری خودپردازها اثری بر افزایش حجم تسهیلات پرداختی به مشتریان دارد؟
سوال اصلی سوم
آیا سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات بانک ها تاثیری در افزایش سودآوری بانک ها میگذارد؟
سوال های فرعی سوال اصلی سوم
۱-آیا بکارگیری کارت های بانکی اثری در افزایش سودآوری بانک ها دارد؟
۲-آیا بکارگیری پایانه های فروش اثری در افزایش سودآوری بانک ها دارد؟
۳-آیا بکارگیری پایانه های شعب اثری در افزایش سودآوری بانک ها دارد؟
۴-آیا بکارگیری خودپردازها اثری در افزایش سودآوری بانک ها دارد؟

۳-۴- فرضیه تحقیق

بر اساس بندهای فوق، فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر ارائه میگردد:
فرضیه اصلی اول
استفاده از فناوری اطلاعات موجب افزایش حجم سپرده های مشتریان بانک ها میشود.
فرضیه های فرعی فرضیه اصلی اول
۱-استفاده از کارت های بانکی موجب افزایش حجم سپرده های بانکی میشود.
۲-استفاده از پایانه های شعب موجب افزایش حجم سپرده های بانکی میشود.
۳-استفاده از پایانه های فروش موجب افزایش حجم سپرده های بانکی میشود.
۴-استفاده از خودپردازها موجب افزایش حجم سپرده های بانکی میشود.
فرضیه اصلی دوم
بکارگیری فناوری اطلاعات در سیستم بانکی کشور موجب افزایش حجم تسهیلات پرداختی میشود.
فرضیه های فرعی فرضیه اصلی دوم
۱-بکارگیری کارت های بانکی موجب افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها میشود.
۲-بکارگیری پایانه های شعب موجب افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها میشود.
۳-بکارگیری پایانه های فروش موجب افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها میشود.
۴- بکارگیری خودپردازها موجب افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها میشود.
فرضیه اصلی سوم
سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات بانک ها موجب افزایش سودآوری بانک ها میشود.
فرضیه های فرعی فرضیه اصلی سوم
۱-بکارگیری کارت های بانکی موجب افزایش سودآوری بانک ها میشود.
۲-بکارگیری پایانه های شعب موجب افزایش سودآوری بانک ها میشود.
۳-بکارگیری پایانه های فروش موجب افزایش سودآوری بانک ها میشود.
۴-بکارگیری خودپردازها موجب افزایش سودآوری بانک ها میشود.

۳-۵- متغییرهای تحقیق و شاخص اندازه گیری آن ها

متغیر کمیتی است که در دامنهای معین میتواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر مختلفی را ایجاد کند، بنابراین چیزی است که تغییر میپذیرد (خاکی، ۱۳۸۸).

۳-۵-۱- متغییر وابسته

متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است، به عبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مسأله برای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد (خاکی،۱۳۸۸).
متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است، به عبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مسأله برای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد (خاکی،۱۳۸۸). متغیرهای وابسته در این تحقیق عبارتند از: اولین متغییروابسته این تحقیق، میزان سپرده هایی که مشتریان به بانک ها میسپارند که این سپرده ها شامل سپرده های دیداری، پس انداز، سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت و سایر سپرده ها است، دومین متغییر وابسته تحقیق حاضر، میزان تسهیلاتی که به مشتریان بانک ها پرداخت میشود که این تسهیلات نیز شامل تسهیلات اعطایی به بخش های کشاورزی، صنعت ومعدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی، خدمات و صادرات میباشد و سومین متغییر وابسته این تحقیق میزان سود یا زیانی که بانک ها در نتیجه کسر کردن هزینه های بانک ها از مجموع سهم بانک از درآمدهای مشاع و درآمدهای غیر مشاع بانک بدست می آورند. مقدار سپرده، تسهیلات و سود و زیان بانک ها با استفاده از کتاب ها و گزارشاتی که بانک مرکزی بابت گزارش عملکرد نظام بانکی در سال های مختلف منتشر کرده است جمع آوری شده است.

۳-۵-۲- متغییر مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری میشود و مقادیری را میپذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود (خاکی،۱۳۸۸).
متغیرهای مستقل تحقیق، سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات سیستم بانکی کشور است که در این تحقیق برای تعیین میزان سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات، تعداد کارت های بانکی صادر شده، تعداد خودپردازها[۸۸]، تعداد پایانه های شعب[۸۹] و تعداد پایانه های فروش[۹۰] که طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در بانک های جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته است را در نظر گرفته ایم. تعداد کارت های بانکی صادر شده و همچنین تعداد خودپردازها و پایانه های شعب و پایانه های فروش نیز از کتاب ها و گزارشاتی که بانک مرکزی بابت گزارش عملکرد نظام بانکی در سال های مختلف منتشر کرده است جمع آوری شده است.
۳-۵-۳- متغیرهای کنترلی
برای بررسی دقیق اثر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور، متغیرهای کنترلی به شرح زیر مورد استفاده قرار میگیرد.
شاخص تمرکز بازار بانک(IMC): تمرکز بازار بانک یکی از جنبه ها و ابعاد مهم ساختار بازار بانکی است که شاید مهم ترین متغیر ساختاری اثرگذار بر عملکرد بانک ها به شمار می آید. برای اندازه گیری تمرکز، پژوهشگران در کارهای تجربی خود از شاخص های مختلفی استفاده میکنند. در این پژوهش از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن استفاده کرده ایم که به صورت زیر محاسبه میشود.
IMCit =(   )
اندازه بانک(BSIZE): اندازه بانک یکی دیگر از متغییرهای ساختاری اثر گذار بر عملکرد بانک هاست. ارتباط اندازه بانک با عملکرد بانک بدین لحاظ است که بانک های بزرگتر در مقایسه با بانک های کوچکتر به لحاظ داشتن فرصت های بیشتر در موقعیت های بهتری قرار میگیرند و دارای عملکرد بهتری میشوند.
کل دارایی های بانکi در سال t Bsize =

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.