فلاح همت آبادی(۱۳۸۲) تحقیقی در مورد تأثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد ساختار سازمانی انجام داد، نشان میدهد که فن آوری اطلاعات با تمرکز در تصمیم گیری های استراتژیک رابطه معنادار و مثبتی دارد.
رجبی خوزانی (۱۳۸۷) نتایج تحقیق نیز حاکی از آن است که دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان مراکز فنی حرفه ای شهرستان اصفهان تأثیر مثبت داشت.
محمدی(۱۳۸۲) نیز امروزه برای تصمیم گیری درست، در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و به روز ضرورت دارد و در صورتی میتوان از چنین اطلاعاتی برخوردار بود که دانش و هنر استفاده از سیستم های اطلاعاتی در دسترس باشد و زمانی از کارکنان یک سازمان جهت تصمیم گیری میتوان انتظار تصمیم مؤثر و منطقی داشت که دانش و فن استفاده از فن آوری اطلاعات برای آنان فراهم باشد.

۲-۵-۲-۲- بانکداری الکترونیک

بیدآباد و الهیاری فرد(۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان بهای تمام شده خدمات بانکی در بانکداری سنتی و نوین به مقایسه هزینه بانکداری سنتی، نیمه مکانیزه اینترنتی(ماشین های خودپرداز) و اینترنتی، با استفاده از داده های بانک ملی ایران و با لحاظ شاخص های بین المللی در بانکداری اینترنتی برای دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ میپردازند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که متوسط بهای تمام شده هر تراکنش در بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه، بیش از صد برابر هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی است. همچنین میزان صرفه جویی در هزینه های پرسنلی حاصل از به کارگیری بانکداری اینترانتی و اینترنتی نسبت به وضع موجود(بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه) بانک ملی ایران به قیمت های سال ۱۳۸۳ به ترتیب ۲۲۹۱و۴۴۴۷ میلیارد ریال است.
محمود بابازاده(۱۳۸۴) در پایان نامه خود با عنوان بررسی موانع ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران با استفاده از روش تحقیق توصیفی(پرسشنامه ای) به این نتیجه دست یافته است که سطح پایین آگاهی مردم از مزایای بانکداری الکترونیکی، ضعف ساختار حقوقی در ورود به محیط الکترونیکی، ساختار دولتی بانک های تجاری و تخصصی، ضعف زیر ساخت ها، پایین بودن سطح تقاضا برای بانکداری الکترونیکی و عرضه ناکافی خدمات بانکداری الکترونیکی، موانع اصلی ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران است.
بامداد و مهرآبادی(۱۳۸۷) نیز پژوهشی در مورد سنجش کیفیت خدمات، در یکی از زمینه های بانکداری الکترونیک پرداختند و رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپردازهای بانک ها را مورد بررسی قرار دادند.
نوری(۱۳۸۶) در مقاله “بانکداری الکترونیک در ایران: موانع، مشکلات و چالش های پیش رو” بیان میدارد که توسعه بانکداری الکترونیک در ایران را میتوان به صدور کارت های دارای موجودی، ارائه برخی از خدمات از طریق پایانه های خودپرداز وپایانه های فروش محدود دانست و از این رو هر گونه مقایسه بانکداری الکترونیک ایران با کشورهای دیگر نیز محدود به شاخص های مذکورخواهد بود. ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته، هم از نظر تعداد و هم از نظر نسبت جمعیت، شکاف درخور توجهی با این کشورها دارد، لیکن از نظرنسبت(تعداد ATM و POS به یک میلیون نفر) هنوز هم شکاف بین ایران و سایر کشورهای مشابه از تفاوت معناداری برخوردار است. در صورتی که سایر شاخص های مربوط به حوزه بانکداری الکترونیک، اعم از بانکداری اینترنتی، کارت های اعتباری و …. نیز مدنظر قرار گیرد، این شکاف بیشتر نیز میباشد. این امر در مقایسه با کشور ترکیه که از نظر جغرافیایی و جمعیتی وضعیت مشابهی با ایران دارد، نمود بیشتری دارد.
براتی(۱۳۸۸) درمقاله ای به مطالعه اثر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری سیستم بانکی(مطالعه موردی بانک صادرات ایران) میپردازد. این مقاله با استفاده از شاخص های عمده بانکداری الکترونیکی به بررسی تأثیر آن ها برسودآوری بانک پرداخته است.کاربرد بانکداری الکترونیکی درصنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاری های انجام شده از سوی بانک ها در این زمینه سودآوری آنها را افزایش دهد. مدل به کار رفته در این پژوهش بر مبنای نظریه ساختارگرایی بوده که در آن بازده کل دارایی به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار بانک، اندازه بانک، تعدادماشین های خودپردازهای بانک، تعداد پایانه های فروش، تعداد پایانه های شعب به عنوان متغیرهای توضیحی تعریف می شوند. برآورد مدل با استفاده از داده های تلفیقی[۸۶] مربوط به بانک صادرات ایران در ۲۸ استان کشور برای دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۸ دهد بر اساس مدل اثر تصادفی با استفاده از نرم افزار stataبرآورد می شود. نتایج نشان می دهد شاخص تمرکز بازار بانک، اندازه بانک، تعداد ماشین های خود پرداز و تعداد پایانه های فروش، اثر مثبت و معناداری بر سود آوری بانک داشته است. اما تعداد پایانه های شعب دارای اثر منفی بر سودآوری بانک داشته است.
حسین بختیاری(۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان ” کاربردهای فناوری RFID در بانکداری الکترونیکی” به نظریه عمومی در زمینه استفاده از برچسب های RFID در دسته چک ها و کارت های بانک مشتریان اشاره دارد تا آن ها بتوانند در مراجعات بعدی به سرعت شناسایی شوند. همچنین برای ردیابی و بهینه سازی مدیریت مدارکی که جابجا میشوند نیز این فناوری کاربرد مناسبی دارد. فناوری RFID نسل بعدی کارت های اعتباری تماسی به شمار می آید که به صورت غیر تماسی عمل میکند. مهمترین مزیت کارت های هوشمند بدون تماس سرعت بالا و امنیت بیشتر آن هاست.
مهدی جنیدی و عبدالرضا بیگی نیا (۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان ” ارائه مدلی به منظور پذیرش بانکداری اینترنتی(مورد مطالعه: بانک ملت)” با هدف ارائه مدلی برای تبیین پذیرش بانکداری اینترنتی و با توسعه مدل پذیرش فناوری (TAM) و تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و اعتماد انجام گرفته است. مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده از رایج ترین مدل هایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثرگذار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است. دراین پژوهش از اعتماد به عنوان سازه ای دیگر که تاثیری بسزا در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد به منظور توسعه TPB,TAM استفاده شده است.
محمد سعیدی مهرآباد و محمد رضا جهانگردی (۱۳۸۸) در پژوهش خود تحت عنوان “چالش های فرا روی بانکداری الکترونیکی درایران” به عنوان یکی از مهم ت
رین زیر ساخت های توسعه با رویکرد اقبال مردم به این بانک ها به بررسی چالش های فرا روی بانکداری الکترونیکی پرداخته است که مهمترین چالش ها را چنین برشمرده است: عموم مردم دلیل عدم استقبال خود از بانک های مجازی را، عدم وجود نرم افزارهای مناسب میدانند و در مرحله ی بعد به عدم اطمینان و عدم اعتماد به امنیت مالی در بهره برداری از اینترنت اشاره کرده اند.
علی ثریایی، سید علی سجادی و سیده مرضیه سجادی (۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی و مقایسه پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی بین مشتریان بانک ملی ایران و بانک سامان طبق مدل TAM” اظهار میدارند پذیرش و مورد قبول واقع شدن خدمات بانکی اینترنتی در بسیاری از نقاط جهان سرعت گرفته است. یکی از مهمترین مدل های کاربردی در مطالعه میزان پذیرش سیستم اطلاعات از جانب مشتری مدل پذیرش تکنولوژی TAM است که به بررسی این مدل در دو بانک مورد مطالعه پرداخته اند.
امینی(۱۳۸۵) تحقیقی با عنوان بررسی و شناسایی موانع و چالش ها در مسیر توسعه و بهبود بانکداری الکترونیکی در بانک پارسیان انجام داده است .در این تحقیق متغیرهای تکنولوژیکی، مدیریتی، سازمانی و هزینه ای مورد بررسی قرار گرفته و چالش ها، مشکلات، موانع و مزایای پیشروی بانکداری الکترونیک را مورد بررسی قرار میدهد. در پژوهش موردنظر عوامل موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در بانک پارسیان متغیرهای مستقل میباشد که به چهار دسته عوامل تکنولوژیک، مدیریتی، سازمانی و هزینه ای تقسیم میشوند و بانکداری الکترونیک نیز متغیر وابسته تحقیق میباشد که محقق تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق را بر روی آن بررسی کرده است.
حسنی(۱۳۸۶) تحقیقی با عنوان ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات نوین بانکداری الکترونیکی بانک صادرات موردی استان مازندران انجام داده است. در این پژوهش به بررسی میزان رضایت مشتریان بانک صادرات استان مازندران از خدمات نوین آن پرداخته است، به طوری که با استفاده از فرایند یک تحقیق توصیفی – پیمایشی بر این سوال تاکید شده است آیا مشتریان از خدمات نوین بانک صادرات مازندران رضایت دارند؟ و میزان رضایت آنان در چه سطحی است؟
ایراندوست(۱۳۸۴) تحقیقی تحت عنوان بررسی میزان اثربخشی تبلیغات تلویزیونی خدمات نوین بانکداری بانک ملت صورت داده است. وی در این تحقیق با بررسی مدل های اثربخشی تبلیغات و بدست آوردن شاخص های مرتبط، دو فرض یه تحقیق که شامل تبلیغات تلویزیونی خدمت جام از ا ثربخشی برخوردار است و تبلیغات تلویزیونی خدمت ملت کارت از اثربخشی برخوردار است، با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است.
بیاتی(۱۳۸۴) تحقیقی تحت عنوان ارائه چارچوبی جهت الکترونیکی کردن ارائه خدمات به مشتریان در یک بانک منتخب ارائه نموده است. وی در این تحقیق در ابتدا با یک نگرش فرایندی، ابعاد الکترونیکی شدن را برای هر یک از فرایندهای کلیدی ارائه خدمات به مشتریان در بانک تعیین و سپس عوامل الکترونیکی شدن را شناسایی نموده و بعد از آن مراحل بلوغ الکترونیکی فرایندهای بانکداری شناسایی شده و پس از تدوین این چارچوب صحت آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس فرایندهای الکترونیکی شدن و میزان مطلوب آن در بانک پارسیان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

۲-۶- مقایسه تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده

ما در این قسمت با مقایسه این تحقیق با تحقیقات انجام شده توسط دیگران در تلاش هستیم تا پی به این نکته ببریم که چه تحقیقاتی با موضوع این تحقیق شباهت و چه تحقیقاتی با موضوع این تحقیق تفاوت دارد.

۲-۶-۱-مقایسه با تحقیقات خارجی

با بررسی تحقیقات خارجی مشابه با تحقیق حاضر میتوان فهمید که نث، شرک و پارزینگر با انجام تحقیق که در زمینه مزایای بانکداری الکترونیک انجام داده اند متوجه شده اند که بکارگیری بانکداری الکترونیک موجب صرفه جویی های عمده و سودآوری بیشتر میشود و تحقیقی که میو در سال ۲۰۰۳ در همین زمینه انجام داده است وی را به این نتیجه رسانده است که بانکداری الکترونیک موجب کاهش هزینه های عملیاتی و سودآوری بیشتر میشود. کلی در سال ۲۰۰۶ با بررسی تحقیقات رخ داده در سیستم پرداخت و بانکداری الکترونیک در ایالات متحده مشخص کرد که تعداد ابزارهای پرداخت الکترونیک همچون کارت های اعتباری و کارت های بدهی از سال ۱۹۹۵تا سال ۲۰۰۲ از ۲۵ درصد به بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است. تحقیقاتی که بچالی در سال ۲۰۰۳، هولدن والبنانی در سال ۲۰۰۴، کوزاک در سال ۲۰۰۵ و صیام در سال ۲۰۰۶ در زمینه تاثیر فناوری اطلاعات بر سودآوری و عملکرد بانک ها انجام داده اند از نظر موضوعی مشابه تحقیق حاضر میباشند که با انجام مطالعات و بررسی ها متوجه شده اند که ارتباط مثبتی بین سطح فناوری اطلاعات بکاررفته در بانک ها و سودآوری بانک ها و عملکردشان وجود دارد.
با مطالعه دیگر تحقیقات خارجی که در زمینه های زیر پژوهش انجام داده اند با تحقیق حاضر مغایرت یافت شد. تحقیقاتی که در زمینه عوامل پذیرش فناوری اطلاعات از سوی مشتریان، شناسایی عواملی که بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر دارند، بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر امکان علامت گذاری تجاری بهتر و پاسخگویی بهتر به نیازهای بازار، شناسایی عوامل موفقیت در بانک های الکترونیکی و غیر الکترونیکی، بررسی استفاده مصرف کنندگان از کارت های بدهی، مطالعه عوامل تاثیر گذار بر انتخاب روش های پرداخت در بانکداری الکترونیک انجام شده است با این تحقیق تفاوت های فاحشی دارد.

۲-۶-۲- مقایسه با تحقیقات داخلی

با بررسی تحقیقات داخلی قابل درک است که تحقیقاتی با موضوعاتی از جمله مقایسه بهای تمام شده خدمات بانکداری سنتی با بهای تمام شده خدمات بانکداری نوین، موانع ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک، موانع، مشکلات و چالش های پیش رو بانکداری الکترونیک، کاربرد فناوری RFID در بانکداری الکترونیک، ارائه مدلی برای پذیرش بانکداری النترنتی، ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات نوین بانکداری الکترونیک با تحقیق حاضر از نظر موضوعی تفاوت دارد و وجه اشتراکی بین موضوعات این تحقیقات و تحقیق حاضر وجود ندارد ولی این در حالی است که در تحقیقاتی که توسط براتی در سال ۱۳۸۸ به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر سودآوری بانک ها و تحقیقی که توسط آتوسا زبیدی در ارتباط با موضوع تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بانک ها پرداخته شده است از نظر موضوعی با تحقیق حاضر مشابهت دارد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
در این فصل ابتدا در خصوص روش تحقیق و جامعه آماری توضیحاتی داده میشود و سپس مدل مورد استفاده به همراه تعریف عملیاتی متغیرها ارائه خواهد شد. در نهایت نیز روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل به همراه آزمونهای پیشفرض مورد نیاز جهت استفاده از روشهای مذکور توضیح داده خواهد شد.
۳-۲- روش تحقیق
دستیابی به هدفهای علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی صحیح صورت پذیرد. پژوهشگر باید همواره توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود انتخاب میکند (خاکی، ۱۳۸۷). از اصطلاح روش تحقیق[۸۷] ، معانی خاص و متعددی در متون علمی استنباط میشود. بهترین و رساترین تعریفی که با آنچه مورد نظر است مطابقت میکند چنین است: روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزارها و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی،۱۳۸۷).
روش تحقیق را با معیارهای متفاوت میتوان دسته بندی کرد. دستهبندی اول بر اساس هدف میباشد. در دستهبندی بر اساس هدف تحقیقات علمی به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم میشوند. تحقیقات بنیادی یا پایهای در جستجوی کشف حقایق، واقعیت ها و شناخت پدیدهها و اشیا بوده که مرزهای دانش بشر را توسعه دهد (حافظ نیا، ۱۳۷۷). تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی، ۱۳۸۸). هدف تحقیق عملی، حل مسایل کسب و کار و مدیریت از طریق کاربرد روش علمی است. این نوع تحقیق مربوط به مسایل خاص میشود و در یک محیط ویژه به اجرا در میآید. در اغلب موارد، تحقیق به اینکه نتایج حاصله قابل تعمیم به هر محیط دیگری هستند یا نه، کاری ندارد و مشخصه آن همان نوع کنترلی است که در گروههای دیگر تحقیق مشاهده میشود نیست. از نظر طبقه بندی بر حسب روش هم تحقیقات به چهار گروه تحقیقات تاریخی، توصیفی، زمینهیابی و تحلیل محتوا تقسیم میشوند (خاکی، ۱۳۸۷).
پژوهش حاضر از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی است که برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش رگرسیون، همبستگی و تجزیه آنوا نیز استفاده شده است.
نکتهی مهمی که باید به خاطر سپرد این است که تحقیق همبستگی هرگز یک رابطه علت و معلولی را تبیین نمی‌کند بلکه صرفاً یک رابطه را توصیف می‌کند. صرف نظر از اینکه یک رابطه علت و معلولی است یا نه، وجود یک رابطه قوی، پیش‌بینی را امکان‌پذیر می‌سازد. میزان رابطه بین دو متغیر معمولاً به عنوان ضریب همبستگی بیان می‌شود که عددی بین صفر و یک است (خاکی، ۱۳۸۷).
۳-۳- سوال تحقیق
سوال اصلی اول
آیا استفاده از فناوری اطلاعات در بانک های کشور اثری در افزایش حجم سپرده های بانکی دارد؟
سوال های فرعی سوال اصلی اول
۱-آیا استفاده از کارت های بانکی اثری بر افزایش حجم سپرده های بانکی دارد؟
۲-آیا استفاده از پایانه های فروش اثری بر افزایش حجم سپرده های بانکی دارد؟
۳-آیا استفاده از پایانه های شعب اثری بر افزایش حجم سپرده های بانکی دارد؟
۴- آیا استفاده از خودپردازها اثری بر افزایش حجم سپرده های بانکی دارد ؟
سوال اصلی دوم
آیا بهره گیری از فناوری اطلاعات در سیستم بانکی کشور تاثیری بر حجم تسهیلات پرداختی بانک ها دارد؟
سوال های فرعی سوال اصلی دوم
۱-آیا بکارگیری کارت های بانکی اثری بر افزایش حجم تسهیلات پرداختی به مشتریان دارد؟
۲-آیا بکارگیری پایانه های فروش اثری بر افزایش حجم تسهیلات پرداختی به مشتریان دارد؟

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.