نوع مالکیت اثرمثبت و معنی داری برتعهد سازمانی دارد.
مدل این پژوهش نشان دهنده تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم برند برتعهد سازمانی بوده است. به منظور بررسی این موضوع و جمعآوری داده ها ابتدا از میان کل شرکت های صد برند برتر ایران، درقالب پنج نوع صنعت، شامل ۷۹ شرکت معتبربه عنوان جامعه آماری از طریق فرمول به عنوان نمونه انتخاب شدند. گویه های مربوط به متغیرهای پژوهش در غالب پرسش هایی طراحی شده و بصورت پرسشنامه در اختیار مدیران و پرسنل این شرکت ها قرار داده شد. تعداد ۶۴۴ پرسشنامه قابل استفاده بازگردانده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و بررسی پایایی آنها، داده های مربوط به پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در ادامه به مهمترین یافته های پژوهش برمبنای تحلیلهای صورت گرفته اشاره میشود.
۵-۳٫ یافته های پژوهش
مهم‌ترین یافته‌های پژوهش به تفکیک در سه بخش تحلیل‌های تک متغیره، تحلیل‌های دو متغیره و تحلیل‌های چند
متغیره عبارتند از:
۵-۳-۱٫ یافته‌های حاصل ازتجزیه و تحلیل‌های تک متغیره
در بین شرکتهای بررسی شده، مشاهده شد که درصد بالایی از این شرکتها، وفاداری به برند، آگاهی ازبرند،کیفیت ادراک شده از برند و تداعی های برند را در فعالیتهای خود و ایجاد تصویر مثبت در بین کارکنانشان درنظر می گیرند. ضریب چولگی برای هر چهار متغیر منفی است که این نشان دهنده چوله به چپ می باشد و ضریب کشیدگی نیز برای کیفیت ادراک شده و تداعی برندمثبت می باشد که این نشان از بالا بودن توزیع متغیرهای مورد نظر نسبت به توزیع نرمال است.
در جامعه مورد بررسی متغیر رضایت شغلی در حد متوسطی قرار داشت که این نشان دهنده ی عدم توجه شرکت های صد برند برتر ایران به مولفه های رضایت شغلی به خصوص متغیرهای پرداخت و ارتقاء می باشد.
تعهدسازمانی نیز در جامعه مورد بررسی در حد قابل قبولی قرار دارد و این نشان از برند در تعهدسازمانی شرکت های صد برند برتر ایران است و این که برای موفقیت این شرکت ها در داخل سازمان و ایجاد رضایت خاطرکارکنان، برند از اهمیت بالایی برخوردار است.
۵-۳-۲٫ یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل‌های دو متغیره
تجزیه و تحلیل‌های دو متغیره بر اساس آزمون همبستگی پیرسون انجام گرفته است. در این تحلیل روابط بین دو متغیر مورد بررسی قرار می گیرد.
همان طور که در جدول ۵-۱ نیز مشاهده میشود، برند با رضایت شغلی و تعهدسازمانی یک همبستگی معنادار و مثبتی دارند.
در مورد متغیر رضایت شغلی با تعهد سازمانی و همچنین نوع صنعت و نوع مالکیت با تعهد سازمانی نیز میتوان گفت همبستگی بین این دو متغیر نیز معنادار، مثبت و حائز اهمیت است.
۵-۱: جدول نتایج آزمون پیرسون

متغیر r پیرسون ضریب اتا
برند و تعهد سازمانی ۰٫۸۳۵
برند و رضایت شغلی ۰٫۵۶۵
رضایت شغلی و تعهد سازمانی ۰٫۵۴۱
نوع صنعت و تعهد سازمانی ۰٫۴۴۸
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است