عدم رد فرضیه

تأثیر مثبت رضایت شغلی برتعهدسازمانی

۰٫۵۴۱

۰٫۵۷۱

عدم رد فرضیه

تأثیر مثبت نوع صنعت برتعهدسازمانی

۰٫۴۴۸

عدم رد فرضیه

تأثیر مثبت نوع مالکیت برتعهدسازمانی

۰٫۵۴۳

عدم رد فرضیه

منبع: یافته های پژوهش
۴-۱۲٫ جمع بندی و نتیجه گیری
این فصل از پژوهش به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده اختصاص یافته است. برای این منظور پس از بررسی ویژگی های عمومی شرکت ها و پاسخ گویان پرسشنامه، ابتدا آمار توصیفی تک تک متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور کاربرد روشهای آماری پارامتریک آزمون نرمال بودن انجام گرفته است. در بخش تحلیلهای دو متغیره رابطه دو به دوی متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب اتا سنجیده شده است. سپس، در تحلیل‌های چند متغیره به بررسی تأثیر متغیرها بر یکدیگر به وسیله تحلیل مسیر از طریق رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم افزار SPSS، پرداخته شده است. در تحلیل مسیر میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل و واسطه‌ای و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آنها مورد سنجش قرار گرفته است. در مرحله آخر نیز با توجه به نتایج حاصل از قسمتهای قبل، آزمون فرضیهها ارائه شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها حاکی از تأیید همه فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش بود.
در فصل بعدی بر مبنای یافته‌های حاصل از فصل حاضر به بحث و نتیجه‌گیری در خصوص سؤال‌ها و فرضیه‌های پژوهش پرداخته خواهد شد و در نهایت بر مبنای همین یافته‌ها پیشنهادهای پژوهش مورد اشاره قرار می‌گیرد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه
در پایان هر فعالیت تحقیقی محقق باید نتایج کار خود و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی و همچنین هنمودهای
کاربردی را ارائه نماید. یکی از بخش های مهم هر پژوهش قسمت نتیجه گیری و پیشنهادات آن می باشد. در حقیقت می توان از این بخش برای تبدیل نظریه ها به عمل استفاده کرد. بنابر این در فصل حاضر بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که در فصل چهارم به تفصیل بیان شد، به دنبال پاسخگویی به سوال های پژوهش خواهد بود. به علاوه نتیجهگیریهای صحیح و ارائه پیشنهادهای مناسب و سازنده یکی از مهمترین بخشهای تحقیقات علمی می باشد. در این فصل براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که در فصل چهارم به تفصیل بیان شد، در پی پاسخگویی به سؤال های پژوهش خواهیم بود. بدین منظور ابتدا چارچوب کلی تحقیق را مرور میکنیم و سپس با مروری مختصر بر یافتههای پژوهش، به بحث در خصوص سؤال های تحقیق میپردازیم. در نهایت براساس نتایج حاصل، پیشنهادهای پژوهش و محدودیتهایی که پژوهشگر طی مراحل مختلف انجام تحقیق با آ نها مواجه بوده است، مطرح خواهد شد.
۵-۲٫ مروری بر چارچوب کلی تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل تدوین گردیده است. در فصل اول، کلیات تحقیق ارائه شده است که مطالبی در مورد بیان مسئله، اهمیت موضوع و خلاصهای از روش تحقیق بیان شده است. فصل دوم نیز مروری بر مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش می باشد. هم چنین در فصل سوم به طور مفصل در مورد روش تحقیق، جامعه آماری، روش گردآوری دادهها و نیز روایی و پایایی پرسشنامه بحث گردید. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل دادهها اختصاص داشت که در ابتدا توصیفی در مورد شرکت های مورد بررسی و پاسخگویان تحقیق صورت گرفت و در ادامه، تحلیلها در سه سطح تک متغیره، دو متغیره و چند متغیره انجام گرفت. فرضیههای پژوهش با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفته و در انتهای فصل چهار در مورد آزمون فرضیههای تحقیق بحث شد و در این فصل نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می شود.
هدف اصلی این پژوهش بررسی برند برتعهد سازمانی در شرکتهای صد برند برتر ایران بوده است. در راستای این هدف، وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند به عنوان ابعاد اصلی برند شناسایی شدند. همچنین با مطالعه پیشینه مشخص شدکه می توان تاثیر برند برتعهد سازمانی را به صورت غیر مستقیم نیز موردبررسی
قرار داد. رضایت شغلی به عنوان متغیر واسطه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت.
بدین ترتیب برای بررسی روابط ما بین متغیرهای بیان شده، فرضیات پژوهش در قالب یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید.
برند اثر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
رضایت شغلی اثرمثبت و معنی داری برتعهد سازمانی دارد.
نوع صنعت اثرمثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.