منبع: یافته های پژوهش
در جدول زیر میانگین تعهد سازمانی به تفکیک نوع مالکیت درج شده است. طبق اطلاعات این جدول بیشترین تعهد سازمانی مربوط به نوع مالکیت دولتی می باشد.
۴-۴۷: جدول میانگین تعهدسازمانی به تفکیک نوع مالکیت

نوع مالکیت تعهد سازمانی
دولتی ۴٫۹۱
خصوصی ۴٫۵۷
کل ۴٫۶۳

منبع: یافته های پژوهش
۴-۱۱٫ آزمون فرضیه ها
در این قسمت، فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و در مورد رد و یا عدم رد آنها بحث خواهد شد.
فرضیه ۱: برند اثر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
این فرضیه ازطریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. با توجه به ضرایب همبستگی و رگرسیون، مشخص گردید که ارتباط قوی و مثبتی بین برند و تعهد سازمانی وجود دارد.
با توجه به سطح معناداری محاسبه شده، برای آزمون تاثیر چهار مولفه برند بر تعهد سازمانی که کمتر از ۰۵/۰ است، می توان ادعا نمود که با سطح اطمینان ۹۵/۰ آزمون معنادار است. همانطوری که در آزمون رگرسیون مشاهده شد، هر چهار مولفه وفاداری به برند، آگاهی از برند،کیفیت ادراک شده و تداعی برند با توجه به مثبت بودن ضرایب رگرسیونی، تأثیر مثبتی بر تعهدسازمانی دارند. همچنین با توجه به اندازه ضرایب بتا میتوان گفت که تداعی برند دارای شدت تأثیر بیشتری نسبت به سایرمولفه های برنداست. با توجه به اینکه هر چهار مولفه برند دارای تاثیر مستقیم و مثبتی بر تعهدسازمانی هستند، بنابراین، فرضیه اول پذیرفته میشود.
فرضیه ۲: رضایت شغلی اثر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
این فرضیه نیز از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. با توجه به سطح معناداری محاسبه شده، برای آزمون تاثیر رضایت شغلی برتعهد سازمانی که کمتر از ۰۵/۰ است با ۹۵% اطمینان می‌توان ادعا نمود که آزمون معنادار است. مثبت بودن ضریب رگرسیون نشان دهنده تأثیر مثبت این متغیر بر تعهدسازمانی است. همچنین بالا بودن این ضریب نشاندهنده شدت تأثیر رضایت شغلی برتعهدسازمانی است.
فرضیه ۳: نوع صنعت اثر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون ضریب اتا استفاده شده است. وجود ارتباط معنادار بین دو متغیر نوع صنعت وتعهدسازمانی در سطح معناداری ۰۵/۰ به اثبات رسید. مثبت بودن ضریب اتا نشان دهنده تأثیر مثبت این متغیر بر تعهدسازمانی است.
فرضیه ۴: نوع مالکیت اثر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون ضریب اتا استفاده شده است. وجود ارتباط معنادار بین دو متغیر نوع مالکیت وتعهدسازمانی در سطح معناداری ۰۵/۰ به اثبات رسید. مثبت بودن ضریب اتا نشان دهنده تأثیر مثبت این متغیر بر تعهدسازمانی است. خلاصه آزمون فرضیه ها در جدول ۴-۴۸ نشان داده شده است.
۴-۴۸: جدول نتایج آزمون فرضیات

فرضیه‌ها r

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.