۰٫۰۳۸

۰٫۵۲۱

۱۰٫۵۸۱

۰٫۰۰۰

۱٫۷۲

منبع: یافته های پژوهش
پس از تأیید اعتبار کلی مدل با استفاده از آزمون آنالیز واریانس، باید ضرایب هر یک از متغیرها را برآورد کرد. با توجه به ستون سطح معنی‌داری در جدول بالا مشخص می‌شود که متغیرهای مستقل وفاداری به برند و آگاهی از برند و تداعی برند و کیفیت ادراک شده تأثیری مثبت بر متغیر تعهد سازمانی دارند. زیرا سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد. با توجه به اندازه و علامت ضرایب محاسبه شده برای متغیرهای مستقل، نتیجه میگیریم که متغیر تداعی برند بیشترین نقش را در اعتبار مدل این مرحله ایفا می‌کنند. چون بیشترین تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته تعهد سازمانی دارد.
هم‌خطی مرکب یکی از اشکال‌های رایج در تجزیه و تحلیل‌های رگرسیونی می‌باشد. هم‌خطی مرکب موقعیتی است که در آن دو یا چند متغیر مستقل در رگرسیون بسیار به هم وابسته هستند. به طوری ‌که تغییر کوچک در یکی باعث تغییرات بیشتری در دیگری می‌شود. برای بررسی این موضوع در مدل مرحله اول از ستون آماره‌های هم‌خطی محاسبه شده در جدول ضرایب مدل رگرسیون استفاده می‌کنیم. دامنه تغییرات درصد واریانس در یک پیش‌گو می‌باشد که نمی‌توان با پیش‌گوهای دیگر آن را توضیح داد. وقتی دامنه تغییرات به صفر نزدیک شود هم‌خطی چندگانه بزرگی وجود دارد و خطای استاندارد ضرایب رگرسیون بزرگ خواهند شد. یک عامل افزایشی واریانس (VIF) بزرگتر از ۲ معمولاً مسأله‌ساز خواهد شد. با توجه به ستون VIF مشخص می‌شود که تمام ضرایب محاسبه شده کوچکتر از ۲ می‌باشند. بنابراین مدل رگرسیون مرحله اول با مشکل هم‌خطی مواجه نیست. به عبارت دیگر می‌توان گفت شرط استقلال برای متغیرهای مستقل برقرار است.
بر اساس مقادیر بدست آمده در محاسبات فوق می توان اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تعهد سازمانی را در نمودار تفکیک شده در شکل ۴-۲ مشاهده کرد:
۰٫۲۶۹
شکل ۴-۲: اثرات مستقیم در مرحله اول
۰٫۲۵۸
۰٫۳۷۱
۰٫۵۲۱
۴-۸-۲٫ رگرسیون چندگانه مرحله دوم
در مرحله دوم، تاثیر غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته یعنی تاثیر وفاداری و آگاهی و کیفیت وتداعی برند بر متغیر واسطهای رضایت شغلی مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج حاصل از رگرسیون در مرحله دوم بصورت جدول ۴-۳۲ است:
۴-۳۷: جدول نتایج رگرسیون در مرحله دوم

ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین اصلاح شده انحراف معیار تخمین دوربین-واتسون
۰٫۵۷۶ ۰٫۳۳۱ ۰٫۳۲۷ ۰٫۵۰۸ ۲٫۱۴۹

منبع: یافته های پژوهش
همانطور که مشاهده می‌شود مقدار آماره دوربین- واتسون (۲٫۱۴۹) در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ قرار دارد، فرضیه عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نشده و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. با توجه به جدول بالا ضریب تعیین برای مرحله دوم رگرسیون ۰٫۳۳۱ می‌باشد که نشان می‌دهد حدود ۳۰درصد تغییرات در متغیر وابسته رضایت شغلی با متغیرهای مستقل موجود در مدل تعریف می‌شود. در مرحله بعد مقبولیت مدل را به لحاظ آماری بررسی می‌گردد.
۴-۳۸ : جدول آنالیز واریانس مرحله دوم

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است