۱-۲٫ بیان مسئله و اهمیت موضوع
داشتن یک برند قوی شرکت را قادر می سازد تا هزینه های ناشی از جابه جایی و ترک کارکنان را کاهش دهد. یک برند قدرتمند به شرکت کمک می کند تا در درون سازمان هویت خود را در سرتاسر سازمان معرفی کند و آسیب پذیری خود را نسبت به مسائل حوزه رفتار سازمانی کاهش دهد. با وجود تحقیقات متعدد در طیف وسیعی از موضوعات مختلف برند مانند ارزش ویژه برند، وفاداری برند، برندسازی شرکت ها و موضوعاتی از این قبیل، نقش برند و اثرات آن در داخل سازمان کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر به تاثیر برند و محیط خارجی سازمان پرداخته شده است. در صورت وجود یک نگرش جامع نسبت به برند، یک برند می تواند به عنوان ابزار استراتژیک در بهبود عملکرد شرکت مورد استفاده قرارگیرد. برند موجب نوعی هم افزایی در بین کارکنان شده و نگرش کارکنان را نسبت به سازمان تحت تاثیر قرار می دهد.(اوراند وهمکاران،۲۰۰۵). شرکت ها باید جنبه های مختلف برند را مدیریت کرده و آن را با استراتژی کلی سازمان سازگار نمایند .در این حالـت برند به عنوان هســـته مرکزی فعالیتهای داخلی سازمان تمــامی
فعالیتهای سازمان و همچنین عملکرد سازمان را با اثر بر فرهنگ سازمانی و ارائه ارزش به ذینفعان داخلی خصوصا کارکنان سازمان و ایجاد نگرش تعهد و وفاداری در بین آنان، تحت تاثیر قرار داده و موجب بهبود عملکرد سازمان می شود.( بورمن و همکاران[۱]، ۲۰۰۵). برند باعث جذب کارکنان شایسته برای سازمان می شود. برند منجر به ایجاد سیستم انگیزشی مناسب در درون سازمان شده و از این طریق بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد. جذب کارکنان شایسته و ایجاد سیستم انگیزشی مناسب بر نگرش کارکنان نسبت به سازمان و تعهد آنها اثرمثبتی دارد.(مورسینگ[۲] ،۲۰۰۶).
۱-۳٫ اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق شناسائی تاثیر برند بر تعهد سازمانی است.
اهداف فرعی:
۱-تعیین اثر مالکیت بر تعهد سازمانی
۲- تعیین اثر نوع صنعت بر تعهد سازمانی
۳- تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی
۴-اولویت بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی
۱-۴٫ سوالات تحقیق
۱-برند بر تعهد سازمانی چه اثری دارد؟
۲-تاثیر مالکیت بر تعهد سازمانی چیست؟
۳-نوع صنعت چه اثری بر تعهد سازمانی دارد؟
۴-رضایت شغلی چه اثری بر تعهد سازمانی دارد؟
۵-متغیرهای ایجاد کننده رضایت شغلی کدامند؟
۱-۵٫ مدل تحقیق
چارچوب مفهومی بازاریابی داخلی توسط کاتلر[۳] ارائه شده است. با توجه به اهمیت بازاریابی داخلی و نقش به سزای آن در سازمان و همچنین برند به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمانها و تعهد سازمانی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای سازمان در حوزه رفتار سازمانی، در این پژوهش تاثیر برند بر تعهد سازمانی از طریق متغیرهای واسطه ای رضایت شغلی، مالکیت و نوع صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. رضایت شغلی به دلیل اهمیتی که بر تعهد سازمانی و عملکرد سازمان دارد و همچنین تاثیری که نوع مالکیت سازمان و نوع صنعت در سازمان برجای می گذارند، متغیرهایی مهم در ارزیابی عملکرد سازمان می باشند.
شکل ۱- ۱: مدل مفهومی تحقیق
برند
تعهد سازمانی
در ادامه جدول نوع متغیرها برحسب نوع مقیاس و طیف سنجش در جدول۱-۱ ارائه شده است.
.۱-۱: جدول مربوط به نوع متغیرها
۱-۶٫ فرضیه های تحقیق
با توجه به سوالات پژوهش و مدل مفهومی مورد نظر، فرضیه های تحقیق به صورت زیر می باشد:

ردیف متغیر های تحقیق نوع متغیر مقیاس سنجش طیف سنجش
۱ برند کیفی فاصله ای لیکرت
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir