۴-۲۲٫ جدول آزمون استنباطی تک متغیره متغیرهای تحقیق ۷۹
۴-۲۳٫ جدول آزمون استنباطی متغیر برند ۷۹
۴-۲۴٫ جدول آزمون استنباطی متغیر رضایت شغلی ۸۰
۴-۲۵٫ جدول آزمون استنباطی متغیر تعهد سازمانی ۸۰
۴-۲۶٫ جدول آزمون همبستگی بین وفاداری به برند و تعهد سازمانی ۸۱
۴-۲۷٫ جدول آزمون همبستگی بین آگاهی از برند و تعهد سازمانی ۸۲
۴-۲۸٫ جدول آزمون همبستگی بین کیفیت ادارک شده از برند و تعهد سازمانی ۸۳
فهرست جداول
۴-۲۹٫ جدول آزمون همبستگی بین تداعی برند و تعهد سازمانی ۸۳
۴-۳۰٫ جدول آزمون همبستگی بین برند و تعهد سازمانی ۸۴
۴-۳۱٫ جدول آزمون همبستگی بین برند و رضایت شغلی ۸۴
۴-۳۲٫ جدول آزمون همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی ۸۵
۴-۳۳٫ جدول نتایج همبستگی جزئی با در نظر گرفتن رضایت شغلی به عنوان متغیر کنترل ۸۶
۴-۳۴٫ جدول نتایج رگرسیون در مرحله اول ۸۷
۴-۳۵٫ جدول آنالیز واریانس مرحله اول ۸۸
۴-۳۶٫ جدول ضرایب رگرسیون درمرحله اول ۸۹
۴-۳۷٫ جدول نتایج رگرسیون درمرحله دوم ۹۱
۴-۳۸٫ جدول آنالیز واریانس مرحله دوم ۹۱
۴-۳۹٫ جدول ضرایب رگرسیون درمرحله دوم ۹۲
۴-۴۰٫ جدول نتایج رگرسیون درمرحله سوم ۹۳
۴-۴۱٫ جدول آنالیز واریانس مرحله سوم ۹۴
۴-۴۲٫ جدول ضرایب رگرسیون درمرحله سوم ۹۴
۴-۴۳٫ جدول اثرات غیرمستقیم برند بر تعهد سازمانی ۹۵
۴-۴۴٫ جدول نتایج آزمون ETA بین نوع صنعت و تعهد سازمانی ۹۶
۴-۴۵٫ جدول میانگین تعهد سازمانی به تفکیک نوع صنعت ۹۷
۴-۴۶٫ جدول نتایج آزمون ETA بین نوع مالکیت و تعهد سازمانی ۹۷
۴-۴۷٫ جدول میانگین تعهد سازمانی به تفکیک نوع مالکیت ۹۸
۴-۴۸٫ جدول نتایج آزمون فرضیات ۹۹
۵-۱٫ جدول نتایج آزمون پیرسون ۱۰۵
شکل ۱-۱٫ مدل مفهومی تحقیق ۴
فهرست اشکال
شکل ۳-۱٫ مدل تحقیق ۴۴
شکل ۳-۲٫ مدل مفهومی ارزش ویژه برند ۴۵
شکل ۴-۱٫ مدل کلی پژوهش ۸۷
شکل ۴-۲٫ اثرات مستقیم در مرحله اول ۹۰
شکل ۴-۳٫ نمودار تفکیکی مرحله دوم ۹۳
شکل ۴-۴٫ نمودار تفکیکی مرحله سوم ۹۵
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه
در عصر گسترش روز افزون جهانی شدن، رقابت پذیری یک موضوع مهم در بین سیاست گذاران سطوح مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخش های مختلف دنیاست. یکی از عوامل کلیدی در موفقیت سازمان ها توانائی آنها در یکپارچه سازی فعالیت ها برای تاثیرگذاری در سه حوزه بازار، عملیات و فرهنگ است. مزیت رقابتی ازتلاش هماهنگ در جهت ایجاد تمایز در بازار، عملیات و فرهنگ سازمان حاصل می شود. برای رسیدن به این هدف، یکی از معروفترین مفاهیم بازاریابی که مورد توجه بسیاری از محققان خارجی قرار گرفته، برند است. یکی از دلایل این شهرت، نقش استراتژیک و مهم برند در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت استراتژیک است. برند به عنوان یک مزیت رقابتی منجر به عملکرد بهتر سازمان شده و با الهام از چشم انداز سازمانی، ارزشهای سازمانی را در کلیه سطوح سازمان تحت تاثیر قرارداده و منجر به نوعی نگرش در کارکنان با توجه به ارزشهای یاد شده، می شود.
نیروی انسانی نیز مهمترین سرمایه سازمان ها به شمار می رودو هرچه نیروی انسانی از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار شود، احتمال موفقیت، بقا و ارتقای سازمان نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین باید برای بهبود کیفی نیروی انسانی بسیار کوشید؛ اما تنها آموزشهای تخصصی کافی نیست، بلکه بهبود نگرش ها و تعدیل ارزش های افراد نیز لازم است. یکی از مهمترین نگرش ها تعهد سازمانی است. زیرا تعهد سازمانی می تواند در تحقق اهداف سازمان، نقشی اساسی ایفا کند. کارکنان متعهد در راستای دستیابی به اهداف سازمانی، بیشتر می کوشند. بدین منظور در پژوهش حاضر سعی بر بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir