۰۰۰/۰

۴۸۱/۰

r

همبستگی پیرسون

میزان وفاداری

فرایند اداری

با توجه به اطلاعات مربوط به فرضیه اصلی ۲ که در جدول (۴-۱۴) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معنی‌داری فرضیه فوق، متغیرهای پژوهش با توجه به سطح اطمینان ۹۵ درصد با استفاده از آماره آزمون پیرسون مورد آزمون قرار گرفته و مقدار آن برابر ۶۳۲/۰ بدست آمده است که نشان دهنده همبستگی بالا می‌باشد پس می‌توان گفت بین فرایند اداری برای تخصیص وام و میزان وفاداری مشتریان به بانک کشاورزی رابطه معناداری وجود دارد. از طرف دیگر با توجه به سطح خطای محاسبه شده برای آزمون فرضیه اصلی (۰۰/۰) که کمتر از ۰۵/۰ (سطح خطای محاسباتی) می‌باشد، بنابراین نمی‌توان فرضیه یک را رد کرد در نتیجه فرضیه تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه فرعی ۲- ۳) بین کیفیت خدمات ارائه شده و میزان وفاداری مشتریان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی‌داری وجود دارد.

جدول (۴-۱۵): آزمون فرضیه فرعی ۲-۲

سطح معنی داری (P) مقدار
رابطه
آماره آزمون نوع آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل
۰۰۰/۰ ۵۵۵/۰ r همبستگی پیرسون میزان وفاداری کیفیت خدمات

چنانچه نتایج جدول فوق نشان می دهد ضریب همبستگی بین دو متغیر برابر ۵۵۵/۰ می‌باشد. با توجه به اینکه سطح معنی‌داری کوچکتر از سطح خطاست، لذا آماره آزمون در ناحیه H1واقع می‌شود در نتیجه فرضیه H رد شده و فرضیه H1 مورد تایید قرار می گیرد. بنابراین با ۹۹ درصد اطمینان و یک درصد احتمال خطا می توان گفت ضریب همبستگی مشاهده شده از نظر آماری معنادار است. به این ترتیب کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در وفاداری آنان به بانک کشاورزی اثر مثبت دارد.

این را هم حتما بخوانید :
امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و چابهار- ...

۴-۴- رگرسیون چندمتغیره

تا اینجا با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون جهت و شدت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. در رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هریک از متغیرها در وفاداری مشتریان مشخص می‌شود.
درمعادله رگرسیونی برای مشخص کردن ضریب تعیین (R) و میزان وزن هر متغیر(Beta) متغیرهای مورد بررسی وارد معادله می شوند. لازم به یادآوری است؛ به منظور تعیین سهم هر یک از متغیرها در تبیین میزان وفاداری مشتریان از رگرسیون چندگانه، به روش (Enter) استفاده شده است. در این روش متغیرهای مستقل به طور همزمان وارد تحلیل شده و اثرات آن‌ها بر روی متغیر وابسته تعیین می‌گردد.
در جدول زیر مقادیر بتا (Beta) که نشان دهنده سهم هر یک از متغیرهای مستقل در تبیین واریانس وفاداری مشتریان می باشد، به همراه ضریب تعیین و ضریب همبستگی چندگانه آمده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.