مقدمه ۷۸
۱-۴ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه ۷۸
۱-۱-۴ جنسیت ۷۹
۲-۱-۴ سطح تحصیلات ۸۰
۳-۱- ۴ سابقه خدمت ۸۱
۲-۴ آمار توصیفی متغیرها و ابعاد تحقیق ۸۲
۳-۴ آمار استنباطی ۸۳
۱-۳-۴ ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش ۸۳
۲-۳-۴ تحلیل مدل اندازه گیری ۸۴
۳-۳-۴ روش حداقل مربعات جزئی ۸۸
۴-۴ فرضیات تحقیق ۹۰
تحلیل تکمیلی ۹۴
خلاصه فصل چهارم ۹۷
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۸
مقدمه ۹۹
۱-۵ خلاصه مبانی پژوهش ۹۹
۲-۵ نتایج پژوهش ۱۰۰
۳-۵ بحث و نتیجه گیری ۱۰۱
۴-۵ محدودیت های پژوهش ۱۰۲
۵-۵ پیشنهادها بر اساس ادبیات ، مشاهدات محقق و نتایج پژوهش ۱۰۲
۶-۵ توصیه هایی برای پژوهش های آتی ۱۰۴
خلاصه فصل پنجم ۱۰۴
منابع I
پیوست VIII
فهرست جدول ها
جدول ۲-۱ طبقه بندی روش های ارزیابی عملکرد کارکنان ۲۹
جدول ۲ـ۲ :تیپ شخصیتیA,B بر اساس نظریه سبک رفتاری فراید من و روزنمن ۴۲
جدول۳-۲جمع بندی پیشینه بی تفاوتی سازمانی ۶۳
جدول ۴-۲ جمع بندی پیشینه عملکرد کارکنان ۶۳
جدول ۵-۲ جمع بندی پیشینه استرس شغلی ۶۵
جدول ۱-۳ شاخص های مورد استفاده ۷۲
جدول۲-۳ ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی کل و میانگین واریانس استخراجی ۷۴
جدول۱-۴ توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۷۹
جدول۲-۴ توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ۸۰
جدول۳-۴ توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان ۸۱
جدول ۴-۴ شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق ۸۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.