3686.77

309

استرس تحصیلی ناشی از انتظارات والدین/معلمان

بین گروه

87.17

2

43.58

2.1

13/0 درون گروه

6363.36

306

20.8 کل

6450.53

308

با توجه به اینکه برای نمرات استرس تحصیلی 55/4 = (2،307)F در سطح کمتر از 01/0 بدست آمده است. تفاوت بین نمرات استرس تحصیلی در بین رشته های مختلف معنی دار است. همچنین با توجه به اینکه برای نمرات خرده آزمون استرس تحصیلی ناشی از انتظارات از خود 52/6 = (2،307)F در سطح کمتر از 002/0 بدست آمده است؛ تفاوت بین نمرات استرس تحصیلی ناشی از انتظارات از خود در بین رشته های مختلف معنی دار است.
از آنجایی که مقایسه ی میانگین ها تفاوت معنی داری را نشان می دهد و از طرفی تعداد آزمودنی ها در گروه های سه گانه برابر نیست؛ به منظور مشخص شدن اثر متغیر مستقل (گروه ها) از آزمون تعقیبی شفه (Sheffe) استفاده شد که نتایج آن در جدول (25- 4) و (26- 4) گزارش شده است.
جدول شماره ی (25- 4). آزمون شفه برای مقایسه ی میانگین های استرس تحصیلی در رشته های مختلف.

گروه I گروه J اختلاف میانگین (I-J) خطای استاندارد میانگین Sig
تجربی ریاضی 91/1-