شهر

296

4/17

57/4

استرس تحصیلی ناشی از انتظارات والدین/معلمان

88/0-

307

38/0

14/1- روستا

13

54/18

74/4

در جدول فوق نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه ی خودکارآمدی و استرس تحصیلی شرکت کنندگان ساکن شهر و روستا گزارش شده است. همانطور که از جدول برمی آید، بین نمرات خودکارآمدی و استرس تحصیلی شرکت کنندگان ساکن شهر و روستا از لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نشد.
به منظور پاسخ گویی به این سؤال که آیا بین نمرات خودکارآمدی و استرس تحصیلی و خرده آزمون های آن در بین رشته های مختلف تفاوت وجود دارد؟ آزمون تحلیل واریانس یک راهه انجام شد و نتایج یافته های توصیفی و خلاصه ی تحلیل واریانس یک راهه در جداول (23- 4) و (24- 4) گزارش شده است.
جدول شماره ی (23- 4). خلاصه ی یافته های توصیفی برای خودکارآمدی و استرس تحصیلی شرکت کنندگان به تفکیک رشته ی تحصیلی.

متغیرها رشته تعداد میانگین انحراف معیار کمترین بیشترین
خودکارآمدی علوم تجربی 124 62.36 9.39 41 84