04/0-

1
  • معناداری در سطح 05/0.

** معناداری در سطح 01/0.
همانطور که از جدول (20-4) برمی آید، بین خودکارآمدی و استرس تحصیلی و خرده آزمون های آن رابطه ی همبستگی منفی وجود دارد. اما این رابطه تنها در خرده آزمون استرس ناشی از انتظارات از خود از نظر آماری در سطح 05/0 > P معنی دار است.
سؤال چهارم پژوهش: آیا بین نمرات خودکارآمدی دانش آموزان با ویژگی های جمعیت شناختی متفاوت تفاوت معنی داری وجود دارد؟
سؤال پنجم پژوهش: آیا بین نمرات استرس تحصیلی دانش آموزان با ویژگی های جمعیت شناختی متفاوت تفاوت معنی داری وجود دارد؟
جهت پاسخ گویی به سوالات چهارم و پنجم پژوهش مبنی بر اینکه ایا بین نمرات خودکارآمدی و استرس تحصیلی دانش آموزان با ویژگی های جمعیت شناختی متفاوت تفاوت معنی داری وجود دارد یا نه از آزمون های” t ” و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد که نتایج آن در ادامه گزارش شده است.
جدول شماره ی (21- 4). تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی و استرس تحصیلی.

این را هم حتما بخوانید :
بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 31
شرکت کنندگان تعداد میانگین انحراف معیار متغیرها t df Sig تفاوت میانگین ها
پسر 176 41/64 04/9 خودکارآمدی 68/2 317 008/0 78/2
دختر 143