1

999/890

91/18

000/0 جنسیت

1

321/245

21/5

027/0 رشته ی تحصیلی

2

92/260

54/5

007/0 عضوت گروهی

1

21/811

22/17

000/0

نتایج جدول (19- 4) نشان می دهد که تفاوت بین میانگین نمرات باقی مانده ی خودکارآمدی گروه آزمایشی و گروه کنترل در مرحله ی پس آزمون معنی دار است (01/0>P). یعنی با توجه به مهار متغیرهای مداخله گر، آموزش گروهی مهارت های زندگی در مرحله ی پس آزمون خودکارآمدی گروه آزمایشی را در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش داده است.
سؤال سوم پژوهش: آیا بین خودکارآمدی و استرس تحصیلی رابطه وجود دارد؟
جهت پاسخ گویی به این سوال که آیا بین خودکارآمدی و استرس تحصیلی و خرده آزمون های آن رابطه وجود دارد یا نه ضریب همبستگی پیرسون جهت متغیرها محاسبه شد که ماتریس همبستگی آن در ادامه آورده شده است.
جدول شماره ی (20- 4). ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق در بین نمونه ی 320 نفری

این را هم حتما بخوانید :
مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه های نرگوشتی
متغیر ها 1 2 3 4