شاخص های آماری متغیرها df Ms F Sig
پیش آزمون 1 308/6 34/0 56/0
جنسیت 1 89/1 1/0 75/0
رشته ی تحصیلی 2 57/15 85/0 44/0
عضوت گروهی 1 3/57 11/3 08/0

نتایج جدول (15- 4) نشان می دهد که تفاوت بین میانگین نمرات باقی مانده ی استرس تحصیلی ناشی از انتظارات از خود گروه آزمایشی و گروه کنترل در مرحله ی پس آزمون معنی دار نیست (08/0= P). این یافته ها نشان می دهد که پس از مهار متغیرهای مداخله گر، آموزش گروهی مهارت های زندگی استرس تحصیلی ناشی از انتظارات از خود گروه آزمایشی را در مرحله ی پس آزمون در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش نداده است.
و نیز برای پاسخ گویی به این سوال که آیا دوره ی آموزشی مهارت های زندگی باعث کاهش استرس ناشی از انتظارات والدین/ معلمان در دانش آموزان می شود یا نه و نیز جهت سهولت کار از آزمون تحلیل کواریانس یک طرفه استفاده شد که نتایج آن در ادامه گزارش شده است.