03/0

نتایج جدول (13- 4 ) نشان می دهد که تفاوت بین میانگین نمرات باقی مانده ی استرس تحصیلی ناشی از انتظارات تحصیلی کل گروه آزمایشی و گروه کنترل در مرحله ی پس آزمون معنی دار است (05/0> P). این یافته ها نشان می دهد که با توجه به مهار متغیرهای مداخله گر، آموزش گروهی مهارت های زندگی در مرحله ی پس آزمون استرس تحصیلی ناشی از انتظارات تحصیل کل گروه آزمایشی را در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش داده است.
همچنین برای پاسخ گویی به این سوال که آیا دوره ی آموزشی مهارت های زندگی باعث کاهش استرس تحصیلی ناشی از انتظارات از خود در دانش آموزان می شود یا نه و نیز جهت سهولت انجام کار از آزمون تحلیل کواریانس یک طرفه استفاده شد که نتایج آن در ادامه گزارش شده است.
جدول شماره ی (14-4). نتایج آزمون فرض همگنی شیب ها در استرس ناشی از انتظارات از خود

شاخص های آماری متغیرها df Ms F Sig
گروه * پیش آزمون 1 4.257 22/0 64/0
جنسیت * پیش آزمون 1 1.914 1/0 75/0
رشته ی تحصیلی * پیش آزمون 2 13.618 71/0 5/0

نتایج جدول (14-4) نشان می دهد که فرض همگنی شیب ها نیز برقرار است.
جدول شماره ی (15- 4). نتایج تحلیل کواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان استرس ناشی از انتظارات از خود در مرحله ی پس آزمون.

این را هم حتما بخوانید :
بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه های همکاری، توانایی های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت های تولیدکننده نرم افزارهای بانک داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم افزاری توسن(کیش ویر)91- قسمت 16