انحراف معیار

4.41

3.56

7.52

11.31

با توجه به جدول شماره ی (10- 4) مقایسه ی میانگین نمرات استرس تحصیلی و خودکارآمدی شرکت کنندگان گروه آزمایشی و گروه کنترل در مرحله ی پیش آزمون نشان می دهد که از نظر آماری تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد و دو گروه قابل مقایسه هستند. با توجه به جدول 1 برمبنای یافته های بدست آمده میانگین نمرات استرس تحصیلی در مرحله ی پیش آزمون برای گروه آزمایشی 75/39 و برای گروه کنترل 99/39 گزارش شده بود. نتایج آزمون t مستقل نشان دادکه تفاوت معناداری در نمرات پیش آزمون گروه آزمایشی و گروه گواه مشاهده نشد (37/0= t، 71/0= p). همچنین میانگین نمرات استرس تحصیلی ناشی از انتظارات از خود در پیش آزمون برای گروه آزمایشی83/22 و برای گروه کنترل 66/22 بود. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر استرس تحصیلی ناشی از انتظارات از خود وجود ندارد(35/0= t، 73/0= p). در خرده آزمون استرس تحصیلی ناشی از انتظارات والدین/ معلمان نیز میانگین گروه آزمایشی 34/16 و میانگین گروه کنترل 86/16 بدست آمد. برای این نمرات نیز نتایج آزمون t مستقل نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد و گروه ها همتا هستند (96/0= t، 34/0= p). همچنین در خصوص خودکارآمدی، میانگین گروه آزمایشی 25/62 و گروه کنترل 52/63 بود. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین نمرات خودکارآمدی دو گروه در پیش آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد(5/0- = t، 62/0= p). بدین روی با توجه به اینکه تفاوت معناداری بین شرکت کنندگان دو گروه مداخله و کنترل در متغیرهای مورد بررسی وجود نداشت دو گروه قابل مقایسه هستند.
بخش سوم: یافته های استنباطی مربوط به سوالات پژوهش
سوال اول پژوهش: آیا دوره ی آموزشی مهارت های زندگی باعث کاهش استرس تحصیلی در دانش آموزان می شود؟
برای پاسخ گویی به این سوال که آیا دوره ی آموزشی مهارت های زندگی باعث کاهش استرس تحصیلی ناشی از انتظارات تحصیلی کلی در دانش آموزان می شود یا نه و نیز جهت سهولت انجام کار از آزمون تحلیل کواریانس یک طرفه استفاده شد که نتایج آن در ادامه گزارش شده است.
جدول شماره ی (11-4). آزمون لوین جهت گزارش آزمون فرض همگنی واریانس ها.

آزمون f df1 df2 sig
استرس تحصیلی کلی 939/0 10 47 507/0
استرس ناشی از انتظارات از خود 261/1 10 47 280/0
استرس ناشی از انتظارات والدین/معلمان 326/1 10 47