• مهارت های انتخاب هدف و روابط بین فردی (محمدخانی، 1383 و طارمیان، 1383)
 • شیوه های مختلف تصمیم گیری
  سازمان بهداشت جهانی، شیوه های مختلف تصمیم گیری را به صورت زیر تقسیم بندی می کند:

  1. تصمیم گیری احساسی[252]: مبنای این انتخاب این است که احساس فرد چه چیز را درست می داند؟ در اینجا تأکید بر حس درونی، ترجیحات ذهنی و ارزش هاست. ملاک این است که فرد چه حسی دارد نه اینکه چه فکری دارد.
  2. تصمیم گیری اجتنابی[253]: فرد یا لزوم تصمیم گیری را انکار می کند یا امیدوار است همه چیز خود به خود درست شود یا به تکنیک های به تاخیر انداختن مثل امروز و فردا متوسل می شود. در اینجا هدف حفظ آسایش روان شناختی کوتاه مدت است.
  3. تصمیم گیری تکانه ای[254]: فرد به سرعت و بر مبنای اتفاقات ناگهانی تصمیم می گیرد و هیچ گونه ارزیابی منطقی از حقایق ندارد.
  4. تصمیم گیری مطیعانه: فرد بر اساس انتظارات دیگران تصمیم می گیرد. ویژگی اصلی این شیوه انفعال است. فرد اجازه می دهد دیگران برای وی تصمیم بگیرند.
  5. تصمیم گیری گوش به زنگی: فرد به قدری برای تصمیم گیری دچار اضطراب می شود که کارایی وی برای یک تصمیم خوب کاهش می یابد. در اینجا فرد نمی تواند اطلاعات مربوطه را ارزیابی کندو به قدری در جزئیات فرو می رود که اصل را از دست می دهد.
  6. تصمیم گیری اخلاقی[255]: مبنای تصمیم یک منبع اخلاقی است که می تواند به تعلیمات مذهبی مربوط باشد یا اگر فرد مذهبی نباشد شخص بر اساس اصول اخلاقی تصمیم می گیرد.
  7. تصمیم گیری منطقی[256]: فرد به طور بیطرفانه و منطقی تمامی اطلاعات مهمی که به تصمیم مربوط است را ارزیابی می کند و سپس با توجه به اهداف خود بهترین انتخاب را بر می گزیند (سازمان بهداشت جهانی، ترجمه ی فتی و همکاران، 1385).

  مراحل تصمیم گیری
  مراحل تصمیم گیری اگرچه از نظر پایه و اساس تقریبا یکی است اما هریک از کارشناسان تعداد مدل های متفاوتی را جهت تصمیم گیری معرفی کرده که به سه مدل اشاره می شود.
  مرا حل تصمیم گیری منطقی:

  1. مرحله ی بازشناسی: این مرحله شامل درک و بازشناسی نیاز به تصمیم گیری در یک موقعیت خاص است. معمولا یک مشکل یا یک موقعیت ما را وادار می کند که نیاز به تصمیم گیری را درک کنیم.
  2. مرحله ی جمع آوری اطلاعات: تمامی اطلاعات لازم جهت مواجهه با موقعیت را گرد آوری می کنیم.
  3. مرحله ی ارزیابی: مزایا و معایب انتخاب های مختلف و کل موقعیت را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
  4. مرحله ی انتخاب: از بین راه ها ی مختلف یکی را انتخاب می کنیم.
  5. مرحله ی اجرا: راه حل انتخاب شده را اجرا می کنیم (محمدخانی، 1383).

  البرز (1386) نیز در فصل دوم پایان نامه ی کارشناسی ارشد خود مراحل تصمیم گیری منطقی را بصورت 7مرحله نشان داده است:

  1. مواجه شدن با موقعیت تصمیم گیری
  2. خلق حق انتخاب ها و جمع آوری اطلاعات
  3. ارزیابی پیامد های پیش بینی شده
  4. متعهد کردن خود به یک تصمیم
  5. طرح ریزی برای چگونگی اجرای تصمیم
  6. اجرای تصمیم
  7. ارزیابی پیامد های واقعی اجرای تصمیم

  بطور کلی تصمیم گیری دارای چهار مرحله ی اساسی و پایه به شرح زیر است:
  مرحله ی اول: مسأله یا موقعیتی که می خواهید درباره ی آن تصمیم بگیرید، را مشخص کنید.
  مرحله ی دوم: همه ی راه حل های مسأله یا موقعیت را در نظر بگیرید.
  مرحله ی سوم: مزایا و معایب هر کدام از راه حل ها را مورد بررسی قرار دهید.
  مرحله ی چهارم: تصمیم خود را بگیرید. هر راه حلی که در آن شرایط زمانی و مکانی، مزایای آن بیش تر از معایبش بود بهترین راه حل می باشد (محمدخانی، 1383).
  مهارت تفکر خلاق
  خلاقیت[257]در لغت مترادف با آفرینندگی و داشتن تفکر خلاق[258] است و به معنای استعداد و توانایی پیدا کردن راه حل تازه برای حل یک مشکل، یا سبک و روش های نو برای تغییرهای هنری (معین، 1376 و شعاری نژاد، 1375).
  تعریف خلاقیت

  این را هم حتما بخوانید :
  بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 56