• گروه سوم: اضطراب انتظاری، آن ها را از گفتن یا انجام دادن رفتارهایی که حاکی از جرأت مندی است، باز می دارد. روش مقابله با اضطراب که حساسیت زدایی یا آرمیدگی است را نمی دانند.
 • گروه چهارم: افرادی هستند که به نحوی غیر واقع بینانه نگران هستند که اگر جرأت ورزی کنند اتفاق بدی رخ خواهد داد، نگرانی از پیامد های منفی ناشی از احقاق حق مشکل اصلی این گروه است. فکر می کنند پس از ابراز رفتار جرأت مندانه، تأیید، احترام و صحبت دیگران را از دست خواهند داد.
 • گروه پنجم: باورهای اخلاقی این افراد حاکی از آن است که جرأت ورزی کار درستی نیست (ملاحظات ارزشی و اخلاقی سد راه آنان است) (سلطانی، 1384).
 • مولفه های رفتار جرأت مندانه
  برای انجام رفتار جرأت مندانه و استفاده ی مناسب و موثر از رفتار جرأت مندانه باید به چهار مولفه مسلط باشیم؛ که عبارتند از:

  1. محتوا[223]: مولفه ی محتوا عبارت است از ابراز حقوق. برزبان آوردن اظهاراتی که جرأت مندی را مناسب و مسئولانه جلوه می دهد. از جمله ی این اظهارات ضمیمه ای می توان به موارد زیر اشاره کرد.
  • توضیح علت ابراز وجود
  • همدلی با وضعیت طرف مقابل
  • تشویق طرف مقابل
  • معذرت خواهی
  • تلاش برای رسیدن به توافق

  2- عناصر پنهان: منظور از عناصر پنهان آن دسته از افکار، ایده ها و احساساتی هستند که بر توانایی ما برای ابراز رفتار جرأت مندانه تأثیر می گذارد. از جمله ی این عناصر پنهان دانش، اعتقادات و ادراک اجتماعی است.
  دانش: این مقوله به آگاهی از حقوق خود و نحوه ی احقاق آن ها اشاره دارد و یکی از دلایل دفتارهای غیر جرأت مندانه عدم آشنایی با حقوق فردی است. با توجه به منابع مختلف هرکس حق دارد:

  • روی رفتار، افکار و احساساتش قضاوت کندو مسئولیت نتایج آن را بپذیرد.
  • برای توجیه تمام رفتارهایش برای دیگران توضیح ندهد.
  • مسئولیت حل تمام مشکلات دیگران را نپذیرد.
  • تغییر عقیده دهد.
  • اشتباه کرده و مسئولیت آن اشتباه را به عهده بگیرد.
  • بی نیاز از خشنودی دیگران باشد.
  • به تقاضاهای دیگران نه بگوید.
  • در برابر تقاضاهای بیش از حد دیگران ایستادگی کند.
  • زمانی که نیاز داشت تنها بماند.
  • برای زندگی خود تصمیم بگیرد (سازمان بهداشت جهانی، 1385).
  • با احترام با او برخورد شود.
  • برای زندگی خود مستقل تصمیم بگیرد.
  • در زندگی از دیگران توقعاتی داشته باشد.
  • درخواست های نامعقول دیگران را رد کند.
  • بتواند درخواست های دیگران را بررسی کند.
  • احساسات خود را بیان کند.
  • سرنوشت خود را هرطور که می خواهد رقم بزند.
  • از دیدگاه شخصی خودش به زندگی نگاه کند.
  • نظر خود را تغییر دهد.
  • اشتباه کند (فتحی، 1386).

  اعتقادات[224] : گاهی عدم جرأت مندی ما ناشی از اعتقادات نادرست است. تصور می کنیم اگر خواسته های دیگران را رد کنیم، باید منتظر پیامدهای نافرمانی خود باشیم. پیش شرط تغییر در میزان جرأت مندی ما، ایجاد تغییر در انتظارات و اعتقادات ماست که به بازسازی شناختی معروف است (جاکوبسکی[225]، 1997؛ نقل از البرز، 1386).

  این را هم حتما بخوانید :
  بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 75