سبک پرخاشگرانه: در این سبک فرد با تهدید کردن، تضییع حق دیگران و برخورد توهین آمیز با آنان ارتباط برقرار می کند تا از این راه به اهداف خود برسد.
سبک منفعلانه: در این سبک از ارتباط، فرد با عذرخواهی افراطی و کوچک انگاری خود تمامی افکار، احساس ها و حقوق شخصی خود را به نفع طرف مقابل نادیده می گیرد.
سبک سلطه گرانه: در این نوع از ارتباط نیز هدف کنترل و زورگویی است. این کنترل نه به طور آشکار بلکه به صورت پنهان و با فریب اعمال می شود. برخورد های غیر مستقیم و پیچیده و توام با احترام ظاهری و در اصل با هدف استثمار دیگران دیده می شود (قربانی، 1384).
سبک جرأت مندانه: ارتباط جرأت مندانه گونه ای از ارتباط است که در آن هر احساسی به جز اضطراب به راحتی ابراز شده و نتیجه آن رسیدن به اهداف و مقاصد شخصی بدون ضایع کردن حق دیگران است (فتحی، 1385).
مقایسه ی سبک های مختلف برقراری ارتباط در جدول (1- 2) قابل ملاحظه است.

مقایسه ی سبک های مختلف برقراری ارتباط
سبک برقراری ارتباط باورها رفتار رفتار کلامی رفتار غیر کلامی رویارویی و حل مساله احساساتی که تجربه می کند تاثیری که بر دیگران می گذارد حالت ارتباطی
پرخاش گرانه همه باید مثل من باشند.
من هرگز اشتباه نمی کنم.
حق بامن است.
خودم همه چیز را می دانم.
تحقیر دیگران
رأیس مآب
قدرت طلب
حمله به دیگران
عدم سپاسگزاری از دیگران
تو باید
نپرس چرا؟ فقط این کار را انجام بده.
انگشت اشاره به طرف مقابل
اخم
نگاه خیره و چپ چپ
حالت بدنی خشک
لحن صدا انتقادی و آهنگ صحبت تند
باید پیروز باشد.
موضع برنده- بازنده