فهرست نمودارها
نمودار صفحه
نمودار (1-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت
نمودار (2-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک رشته ی تحصیلی
نمودار (3-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک مدرسه ی محل تحصیل
نمودار (4-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک محل سکونت
نمودار (5-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک شغل پدر
نمودار (6-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک میزان سواد پدر

مقدمه
انسان دنیای امروز به لحاظ پیچیدگی های زندگی و وسعت و سرعت تغییرات با چالش های فراوانی روبروست. در این میان دوران تحصیل یکی از چالش انگیزترین دوره ها برای انسان است. چراکه نوجوانان بین دو نظام اصلی گرفتار هستند که هردوی آن ها در حال تغییرند. اول نوجوانان باید با تغییرات درونی، شناختی و غدد کنار بیایند، در حالی که در همان زمان در حال رویارویی با یک سری ناپایداری ها و تغییرات در روابط بیرونی هستند. جوامع صنعتی نیز با طولانی کردن دوره وابستگی هویت یابی نوجوان را دشوار می سازند (شهرآرای، 1384). نوجوان به دنبال هویت تحصیلی، حرفه ای و اجتماعی خود است، که بیشتر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی وی وابسته است. ازاین رو میل به یادگیری و پیشرفت را می توان به عنوان یکی از بسترهای تجربه هیجان های تحصیلی مثبت و منفی دانست (شکری، کدیور، و دانشورپور، 1386). درحالی که كنارآمدن با فشارهاي زندگي و كسب مهارت هاي فردي و اجتماعي، همواره بخشي از واقعيت زندگي انسان بوده كه در ادوار متفاوت زندگي او به اشكال گوناگون تجلي يافته است. در دوره كودكي، تعارض ها جلوه چنداني ندارند، اما با افزايش سن و هنگام مواجهه با دشواري هاي ويژه سنين نوجواني و جواني، كشمكش هاي دروني و محيطي بيشتر تظاهر پيدا مي كنند. همزمان با رشد جسماني و رواني، انتظار جامعه و خانواده نيز از نوجوان و جوان افزايش مي يابد به طوري كه آنها مي پذيرند به سبب زندگي اجتماعي، بخشي از تمايلات خود را محدود كنند و در چارچوب هنجارهاي اجتماعي و گروهي قرار گيرند. در اين راستا نوجوانان و جواناني كه شيوه هاي صحيح رفتاري را فرا نگرفته باشند و مهارت هاي لازم را در جهت تطبيق خود با خانواده و جامعه نياموخته باشند، با آسيب هاي جدي و متعدي روبه رو خواهند شد و در صورتي كه رفتارهاي ضداجتماعي در آنها شكل گرفته و ممکن است از خود واكنش هاي منفي بروز دهند، آسيب هاي روان شناختي در شخص و انحرافات و ناهنجاري هايي را در جامعه سبب خواهند شد. بنابراین در جریان این پیچیدگی ها، آموزش مهارت های زندگی فرد را برای غلبه بر تنش ها و مشکلاتی که پیش رو دارد آماده می نماید تا به بهترین شکل ممکن از عهده مشکلات خود برآید. همچنین برنامه آموزش مهارت های زندگی که مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی و نظریه خودکارآمدی بندورا است، می تواند یکی از روش های افزایش خودکارآمدی در نوجوانان محسوب شود. از دیگرسو، با توجه به رابطه معکوس خودکارآمدی و استرس تحصیلی- كالاسن[1] و همكاران، (2007)- می توان انتظار داشت که به کاهش استرس تحصیلی کمک کند. آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر این اصل است که توانایی انسان جهت مقابله با عوامل تنش زا در هنگام تولد تثبیت نشده است؛ بلکه این توانایی در سراسر زندگی قابل گسترش و تکامل است. لذا در این پژوهش محقق قصد دارد که اثربخشی آموزش مهارت های زندگی را جهت بالا بردن خودکارآمدی دانش آموزان دبیرستان و کنترل استرس تحصیلی آنان مورد بررسی قرار دهد.
بیان مساله

این را هم حتما بخوانید :
بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 38