112 جدول (19- 4). نتایج تحلیل کواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان خودکارآمدی در مرحله ی پس آزمون

113 جدول (20- 4). ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق در بین نمونه ی 320 نفری

113 جدول (21- 4). تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی و استرس تحصیلی

114 جدول (22- 4). مقایسه خودکارآمدی و استرس تحصیلی شرکت کنندگان ساکن شهر یا روستا

115 جدول (23- 4). خلاصه ی یافته های توصیفی برای خودکارآمدی و استرس تحصیلی شرکت کنندگان به تفکیک رشته ی تحصیلی

115 جدول

صفحه جدول (24- 4). خلاصه ی تجزیه تحلیل واریانس یکطرفه (Anova) برای خودکارآمدی و استرس تحصیلی شرکت کنندگان برحسب رشته ی تحصیلی

116 جدول (25- 4). آزمون شفه برای مقایسه ی میانگین های استرس تحصیلی در رشته های مختلف

116 جدول (26- 4). آزمون شفه برای مقایسه ی میانگین های استرس تحصیلی ناشی از انتظارات از خود در رشته های مختلف

117 جدول (27- 4). خلاصه ی یافته های توصیفی برای خودکارآمدی و استرس تحصیلی و خرده آزمون های آن برحسب شغل پدر شرکت کنندگان

117