جدول (8-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک تعداد افراد خانواده

106 جدول (9-4). میزان استرس و خودکارآمدی در بین نمونه ی 320 نفری

106 جدول (10- 4). میانگین و انحراف معیار نمرات گروه آزمایشی و گروه کنترل به تفکیک جنسیت و کل آزمودنی ها در استرس تحصیلی و خرده آزمون های آن و خودکارآمدی

107 جدول (11-4). آزمون لوین جهت گزارش آزمون فرض همگنی واریانس ها

109 جدول (12-4). نتایج آزمون فرض همگنی شیب ها در استرس تحصیلی ناشی از انتظارات تحصیلی کل

109 جدول (13- 4). نتایج تحلیل کواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان استرس تحصیلی کل در مرحله ی پس آزمون

110 جدول (14-4). نتایج آزمون فرض همگنی شیب ها در استرس ناشی از انتظارات از خود

110 جدول (15- 4). نتایج تحلیل کواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان استرس ناشی از انتظارات از خود در مرحله ی پس آزمون

111 جدول (16-4). نتایج آزمون فرض همگنی شیب ها در استرس ناشی از انتظارات والدین/معلمان

111 جدول (17- 4). نتایج تحلیل کواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان استرس ناشی از انتظارات والدین/معلمان در مرحله ی پس آزمون

112 جدول (18-4). نتایج آزمون فرض همگنی شیب ها در خودکارآمدی