بابایی، غلامرضا و عدالتی مجد، قاسم، ۱۳۸۹٫ “میزان رضایت والدین از عملکرد مدارس متوسطه و عوامل مؤثر بر آن”, مشهد: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی.
بازرگان، عباس.، ۱۳۹۰٫” نقش فرهنگ کیفیت در دستیابی به عملکرد مطلوب گروه های آموزشی”. تهران, پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی.
بازرگان، علی، ۱۳۸۰٫ ارزشیابی آموزشی، الگوها و فرایندهای عملیاتی. تهران: سمت.
بهنام، غفار،۱۳۹۰٫ “بررسی ارتباط میان تعهد سازمانی و رضایت مشتری در مجتمع صنایع لاستیک یزد”، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه پیام نور.
تورانی، حیدر، ۱۳۸۲٫ کیفیت بخشی آموزش و پرورش دوره ابتدایی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع. چاپ دوم، تهران: قو.
جابری، سمیرا، ۱۳۹۱٫ “بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات ورزشی با رضایتمندی مشتریان زن در موسسه ورزشی کیش”، کیش: پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش.
داودی، رسول و شکرالهی، محبوبه، ۱۳۹۱٫ “بررسی رضایت مندی والدین از عملکرد مدارس متوسطه شهر تهران“. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، شماره ۳، ص ۳۹-۵۳٫
رضائی، محمود، ۱۳۸۸٫ “بررسی تأثیر ارتباطات بین فردی بر رضایت و وفاداری مشتریان (والدین دانش آموزان) در مدارس غیرانتفاعی، دوره دبیرستان در کلان شهر تهران”, تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد.
زمردیان، اصغر، ۱۳۷۴٫ “مدیریت کیفیت جامع”, تهران: موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
زندی، شهلا، ۱۳۸۹٫ “ارائه یک مدل ارزیابی رضایت مشتریان برای شرکت های آب و فاضلاب: مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان همدان”، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه پیام نور.
سنجری، پروین،۱۳۸۴٫ “بررسی و مقایسه کیفیت آموزش و پرورش دبیرستانهای غیرانتفاعی با دولتی شهر اصفهان”،پایان نامه کارشناسی ارشد، خوراسگان: دانشگاه آزاد اسلامی.
شیخی، مهرنوش، ۱۳۸۳٫ “اهمیت ارزشیابی در برنامه های آموزشی“. مجله تعاون، شماره ۱۵۱، ص ۴۲-۴۵٫
صافی، احمد، ۱۳۹۱٫ “آموزش و پرورش ایران در صد سال گذشته”. ماهنامه رشد، آموزش راهنمایی تحصیلی، ۲(۱۸).
صافی، احمد، دوم. “تغییر و نوآوری در آموزش و پرورش و چشم انداز آینده”. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره ۳٫
صالحی امیری، رضا و عظیمی دولت آبادی، امیر. ۱۳۸۸٫ “آموزش و پرورش و انسجام اجتماعی”. رشد آموزش علوم اجتماعی، ۱۳(۱).
طالبی اتویی، ایوب ۱۳۸۳٫ “عوامل موثر بر رضایت مشترکین آب و فاضلاب شرق استان تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
عزتی، میترا، ۱۳۹۱٫ “بررسی عوامل موثر بر عملکرد آموزشی گروه های آموزشی دانشگاهی : مطالعه کیفی”. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۶۵، ص ۲۳-۴۵٫
عنایتی نوین فر، علی، یوسفی افراشته، مجید، صیامی، لیلا، جواهری دانشمند، محمد، ۱۳۹۰٫ “ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان بر اساس مدل سروکوآل”. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۶۱، ص ۱۳۵-۱۵۱٫
عینی، اکرم، ۱۳۸۴٫ “مفهوم اطلاعات در مراجع تخصصی و از دیدگاه برخی صاحب نظران کتابداری”. فصلنامه کتاب، شماره ۶۱٫
فتحعلی زاده کاروان، فاطمه، ۱۳۸۸٫ “بررسی وضعیت مدیریت کیفیت جامع در مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش شهر تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه پیام نور.
فتحی واجارگاه، کوروش، ۱۳۷۶٫ درآمدی بر برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: سرآمد کاوش.
فردانش، هاشم و کرمی، مرتضی. ۱۳۸۷٫ “شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برای آموزش های صنعتی”. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، ۲(۸)، ص۱۰۶-۱۳۱٫
کاوسی، م و سقایی، ع., ۱۳۸۸٫ “روش های اندازه گیری رضایت مشتری”. تهران: آمه.
متوسلی، محمود. و آهنچیان، محمدرضا، ۱۳۸۱٫ اقتصاد آموزش و پرورش. تهران: سمت.
معماری،ژاله، عبداللهی، مریم و اصغری، محمد، ۱۳۹۲٫ “تعیین و مدلسازی عوامل تعیین کننده رضایت مندی مشتریان در مجموعه های خصوصی ورزشی-تفریحی: الگوسازی تحلیل مسیری”. مطالعات مدیریت ورزشی, شماره ۱۸، صص ۱۱۷-۱۳۰٫
معماریانی، عزیزالله، ۱۳۸۴٫ “ارزیابی میزان رضایت مشتریان از تعمیرگاههای مجاز ایران خودرو”. ایساکو.
نصیری، علی، ۱۳۸۷٫ “آموزش و پرورش، بازکاوی چالش ها و راه حل ها”. کتاب نقد، ۴۲، شماره ۴۲٫
نودهی، حسن، تسلیمی، محمدسعید، میرکمالی، محمد و میرسپاسی، ناصر، ۱۳۸۹٫ “طراحی مدل تعالی سازمانی در آموزش و پرورش “. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۱۰۱٫
هداوند، سعید، ۱۳۸۴٫ “مدیریت ارزشیابی کیفیت در نظام های آموزشی”. مجله مدیریت، شماره ۱۰۵ و ۱۰۶، ص ۶۸-۷۲٫
یادگارزاده، غلامرضا، پرند، کوروش، محمدی، رضا و بهرامی، آرش، ۱۳۸۸٫ “تحلیلی بر رویکردهای ارزشیابی آموزشی : از نظریه تا کاربرد”. ماهنامه مهندسی – فرهنگی، شماره ۶۱، ص ۳۱-۳۲٫
جام جم آنلاین، ۳۱/۰۶/۱۳۹۲، کد خبر : ۱۲۰۴۵۳۱۲۸۲۸۲۴۲۷۴۲۴۸
http://bohluli.blogsky.com/1392/07/01/post-444/
رجانیوز، ۱۱/۰۳/۱۳۹۲، کد خبر:۱۵۸۹۳۴
http://khabarpu.com/h.php?t=172-xDETAIL.ASP-sID-
q158934_t_obarao-ijpduodbodg-kxroijotiajlo-dxjaudpa-ox_jeasuxvk
نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار، ]بی تا[، ]بی نام
[.
منابع انگلیسی
Adams, K. S. & Christenson, S. L. 2000. Trust and the Family–School Relationship Examination of Parent–Teacher Differences in Elementary and Secondary Grades. Journal of School Psychology, ۳۸, ۴۷۷-۴۹۷٫

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.