رابطه مثبت و معنادار است

×

×

رضایت والدین

مسائل ملموس

فرضیه پنجم

۵۶۶/۰

۵۷۵/۰

بنابراین با توجه به جدول ۵-۱ و نتایج آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون می‌توان نتیجه گرفت که تمامی مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران تأثیر دارد و این تأثیر مثبت است. بنابراین با افزایش این مؤلفه‌ها، رضایت والدین نیز افزایش می‌یابد. البته با توجه به معادله رگرسیون چندگانه‌ای که در فصل چهارم آمده است، تأثیر مؤلفه ایمنی در مقایسه با سایر مؤلفه‌ها کمتر بوده و در معادله رگرسیونی چندمتغیره آورده نمی‌شود. اما تأثیر هر یک به‌تنهایی بر رضایت والدین پذیرفته‌شده است. بنابراین به‌منظور افزایش کیفیت که منجر به رضایت والدین خواهد شد، توجه به ابعاد دیگر پرسشنامه و استخراج پیشنهاد‌هایی در جهت عملکرد بهتر مدارس غیرانتفاعی نیز مهم است.
آمار توصیفی در رابطه با سن والدین، حاکی از این امر است که در دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران، بازه سنی ۴۰ – ۵۰ سال بیشترین فراوانی را دارا بوده است. بنابراین مدارس باید با توجه به جنبه‌های روان‌شناختی سن والدین، میزان آشنایی با تکنولوژی، میزان تمایل به مشارکت در برنامه‌های مدرسه و … دست به اقداماتی در راستای بالا بردن مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت شوند.
همچنین با توجه به آماری که از میزان تحصیلات والدین به‌دست‌آمده است، مقطع تحصیلی لیسانس بیشترین فراوانی را داشته است و مقطع تحصیلی پایین‌تر از دیپلم، فراوانی خیلی کمی در مقایسه با بقیه مقاطع داشته است. این مطلب نشانگر این است که والدین امروز، دارای تحصیلات و چه‌بسا دارای نگرش جامع‌تری نسبت به آینده فرزندانشان هستند و بنابراین به‌منظور افزایش کارایی و کیفیت یک مدرسه که درنهایت به رضایت والدین منجر می‌شود، استفاده ازنظرات والدین و توجه به نظرات آنان و توجه بیش‌ازپیش به توقعات آنان راهگشا و کارساز باشد.
مطابق با داده‌های فصل چهارم، از ۲۳۷ نفری که فرزندانشان را در مقاطع پایین‌تر در مدرسه غیرانتفاعی ثبت‌نام کرده‌اند، ۳۶ نفر در مقطع دبستان، ۷۸ نفر در مقطع راهنمایی و ۱۲۵ نفر در هر دو مقطع ثبت‌نام کرده‌اند. زیاد بودن تعداد افرادی که فرزندانشان را در هر دو مقطع در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام کرده‌اند، نشانه این موضوع است که این افراد نسبت به کیفیت عملکرد مدارس و درنتیجه، تأثیری که بر فرزندانشان خواهد گذاشت و درنتیجه رضایت آنان حساس‌ترند. بنابراین در پرسشنامه‌های مدنظر، افرادی پاسخ داده‌اند که بررسی دقیق و موشکافانه‌ای نسبت به مدارس غیرانتفاعی دارند. بنابراین میزان آشنایی والدین با ساختار مدارس غیرانتفاعی با شکل‌دهی انتظارات آن‌ها و همچنین تأثیری که پیش‌تر بر ذهن آن‌ها گذاشته‌شده است، ارتباط مستقیم دارد.
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش
مطابق با مطالب ذکرشده و توصیف آماری داده‌های تحقیق، شاید اولین و پایه‌ای‌ترین پیشنهاد در مدارس غیرانتفاعی، شناسایی انتظارات و توقعات والدین باشد. برای این منظور، پرسش سؤالاتی از قبیل اینکه آیا در مقاطع قبلی فرزندانشان را در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام نموده‌اند یا خیر و یا با ساختار مدارس غیرانتفاعی آشنایی دارند یا خیر. پرسیدن این‌گونه سؤالات باعث می‌شود تا بتوان یک شناخت کلی درباره انتظارات والدین به دست آورد و به‌منظور کم کردن فاصله میان انتظار و عملکرد مدرسه راحت‌تر اقدام کرد. مطابق با مؤلفه‌های شناخته‌شده در تحقیق که عبارت‌اند از اطلاعات، اعتبار، پاسخگویی، ایمنی و مسائل ملموس در راستای هر یک از این مؤلفه‌ها پیشنهادهایی ارائه خواهد شد که عبارت‌اند از:
۵-۳-۱- پیشنهاد بر اساس مؤلفه اطلاعات
در راستای تحقق مؤلفه اطلاعات، والدین باید همواره با مدارس در تماس باشند تا از این طریق در جریان امور مدرسه قرار گیرند، از مأموریت و رسالت مدارس غیرانتفاعی و اهداف و روند پیشرفت و گزارش کاری مدرسه مطلع باشند، از مشکلات فرزندانشان در مدرسه مطلع بوده و مدرسه را در جریان مشکلات فرزندانشان در منزل قرار دهند تا بتوانند با مشارکت با مدرسه، تیم معلمان و مشاوران مدرسه، بهترین عملکرد را برای فرزندانشان به ارمغان بیاورند.

  • مطابق با تحقیقات و گزارش های منتشره، اولین راهکار تشکیل انجمن‌های کلاسی است. انجمن کلاسی شعبه و یا شاخه‌ای از انجمن مدرسه است که به‌وسیله نمایندگان والدین در کلاس‌ها ایجاد می‌شود. این نمایندگان به بررسی مشکلات کلاس در ابعاد مختلف آموزشی و فرهنگی و مسائل دانش‌آموزان و معلمین می‌پردازند
  • تماس اولیاء با معلمین به‌منظور شناخت علل ناسازگاری و برخورد مناسب با دانش‌آموزان
  • آگاه‌سازی والدین از برنامه‌های مدرسه، ساختار کلی مدرسه و اهداف مدرسه از طریق نصب تابلو، انتشار مجلات و ماهنامه ها
  • ایجاد بانک اطلاعاتی از دانش‌آموزان، ثبت و ضبط اطلاعات هر یک از آنان و والدین آنها، به‌روزرسانی این اطلاعات و تماس با اولیا طریق ارتباطات مجازی مانند پیامک و راینامه و …

۵-۳-۲- پیشنهاد بر اساس مؤلفه اعتبار

  • ارزیابی از دانش‌آموزان از طریق امتحانات و تکالیف درسی، اجرای مسابقات علمی از جانب مدرسه و مشارکت دادن تمامی دانش‌آموزان به‌منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف دانش‌آموزان و همچنین فعالیت‌های علمی و پژوهشی به‌منظور شناسایی علاقه‌مندی‌های دانش‌آموزان درزمینه پژوهشی موردنظر
  • تماس با اولیاء به منظور رفع مشکلات و موانعی که درزمینه یادگیری دروس و مشکلات انگیزشی و تربیتی بر سر راه دانش‌آموزان قرار دارد،. با استفاده از سیستم ارتباط با اولیا،
  • دایر نمودن کلاس‌های تقویتی و جبرانی از سوی انجمن برای دانش‌آموزان ضعیف ازنظر درسی
  • برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.