۴-۴-۴- بررسی رابطه بین مؤلفه مسائل ملموس و رضایت والدین (۴H)
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در جدول (۴-۱۹)، شدت رابطه بین دو متغیر “مسائل ملموس ” و “رضایت ” با قدر مطلق ضریب همبستگی اسپیرمن اندازه گیری شده است و با توجه به اینکه ضریب همبستگی محاسبه شده، مقدار ۵۷۵/۰ می‌باشد و علامت آن مثبت است، می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که رابطه بین دو متغیر فوق مثبت است. بنابراین اگر مؤلفه مسائل ملموس در مدارس افزایش یابد، در این صورت میزان رضایت والدین از دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران نیز افزایش می یابد و در نتیجه ” بین مسائل ملموس و رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد ” و فرضیه فرعی چهارم تأیید می شود..
بنابراین اگر مؤلفه مسائل ملموس در مدارس افزایش یابد، در این صورت میزان رضایت والدین از دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران نیز افزایش می یابد
جدول شماره ۴-۱۹- بررسی رابطه بین مسائل ملموس و رضایت والدین

متغیرها ضریب اسپیرمن سطح معنی‌داری تعداد مشاهدات
مسائل ملموس و رضایت والدین ۵۷۵/۰ ۰۰۰/۰ ۳۸۳

۴-۴-۵- بررسی رابطه بین مؤلفه ایمنی و رضایت والدین (۵H)
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در جدول (۴-۲۰)، شدت رابطه بین دو متغیر “ایمنی ” و “رضایت ” با قدر مطلق ضریب همبستگی اسپیرمن اندازه گیری شده است و با توجه به اینکه ضریب همبستگی محاسبه شده، مقدار ۵۸۰/۰ می‌باشد و علامت آن مثبت است، می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که رابطه بین دو متغیر فوق مثبت است. بنابراین اگر مؤلفه ایمنی در مدارس افزایش یابد، در این صورت میزان رضایت والدین از دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران نیز افزایش می یابد و در نتیجه ” بین ایمنی و رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد ” و فرضیه فرعی پنجم تأیید می شود..
و بنابراین اگر مؤلفه ایمنی در مدارس افزایش یابد، در این صورت میزان رضایت والدین از دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران نیز افزایش می یابد.
جدول شماره ۴-۲۰- بررسی رابطه بین ایمنی و رضایت والدین

این را هم حتما بخوانید :
پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۴

متغیرها ضریب اسپیرمن سطح معنی‌داری تعداد مشاهدات
ایمنی و رضایت والدین ۵۸۰/۰
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir