بنابراین تحقیق حاضر به تأیید تحقیقات پیشین مبنی بر اینکه میزان اطلاعات دریافتی والدین و میزان مشارکت آنان در مدارس بر رضایت آنان تاثیرگذار است پرداخته است. در نتیجه در دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران، افزایش مؤلفه اطلاعات باعث افزایش رضایت والدین دانش آموزان می شود.
۴-۴-۲- بررسی رابطه بین مؤلفه اعتبار و رضایت والدین (۲H)
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در جدول (۴-۱۷)، شدت رابطه بین دو متغیر “اعتبار ” و “رضایت ” با قدر مطلق ضریب همبستگی اسپیرمن اندازه گیری شده است و با توجه به اینکه ضریب همبستگی محاسبه شده، مقدار ۵۹۳/۰ می‌باشد و علامت آن مثبت است، می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که رابطه بین دو متغیر فوق مثبت است. بنابراین اگر مؤلفه اعتبار در مدارس افزایش یابد، در این صورت میزان رضایت والدین از دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران نیز افزایش می یابد و در نتیجه ” بین اعتبار و رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد ” و فرضیه فرعی دوم تأیید می شود..
بنابراین اگر مؤلفه اعتبار در مدارس افزایش یابد، در این صورت میزان رضایت والدین از دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران نیز افزایش می یابد و می‌توان نتیجه گرفت که اگر مؤلفه اعتبار در مدارس غیرانتفاعی به کار گرفته شود، به اعتماد والدین منجر خواهد شد که این اعتماد باعث افزایش مشارکت والدین و همچنین رضایت والدین خواهد شد.
جدول شماره ۴-۱۷- بررسی رابطه بین اعتبار و رضایت والدین

متغیرها ضریب اسپیرمن سطح معنی‌داری تعداد مشاهدات
اعتبار و رضایت والدین ۵۹۳/۰ ۰۰۰/۰ ۳۸۲
این را هم حتما بخوانید :
علمی :بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان ...

۴-۴-۳- بررسی رابطه بین مؤلفه پاسخگویی و رضایت والدین (۳H)
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در جدول (۴-۱۸)، شدت رابطه بین دو متغیر “پاسخگویی ” و “رضایت ” با قدر مطلق ضریب همبستگی اسپیرمن اندازه گیری شده است و با توجه به اینکه ضریب همبستگی محاسبه شده، مقدار ۵۹۶/۰ می‌باشد و علامت آن مثبت است، می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که رابطه بین دو متغیر فوق مثبت است. بنابراین اگر مؤلفه پاسخگویی در مدارس افزایش یابد، در این صورت میزان رضایت والدین از دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران نیز افزایش می یابد و در نتیجه ” بین پاسخگویی و رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد ” و فرضیه فرعی سوم تأیید می شود..
بنابراین اگر مؤلفه پاسخگویی در مدارس افزایش یابد، در این صورت میزان رضایت والدین از دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران نیز افزایش می یابد.
جدول شماره ۴-۱۸- بررسی رابطه بین پاسخگویی و رضایت والدین

متغیرها ضریب اسپیرمن سطح معنی‌داری تعداد مشاهدات
پاسخگویی و رضایت والدین ۵۹۶/۰ ۰۰۰/۰ ۳۸۳
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir