۴۴

۱۳۵

۹۵

۵۳

۶/۱۳

۵/۱۱

۴/۳۵

۹/۲۴

۹/۱۳

۳

۳

۱۵/۳

همانطور که مشاهده می شود، مد و میانه پاسخ های تمام پرسش ها متوسط و زیاد می‌باشد و میانگین پرسش ها در فاصله ۱۵/۳ – ۷۳/۳ است. بنابراین با توجه به مد، میانه و میانگین و همچنین درصد فراوانی پاسخ های انتخاب شده می‌توان ادعا کرد که رضایت در جامعه آماری موردمطالعه در سطح متوسط و بالاتر است. بنابراین رضایت والدین در دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران در سطح متوسط و بالاتر است.
۴-۴- بررسی رابطه بین مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت و رضایت والدین با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن
به‌منظور بررسی رابطه میان مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت و رضایت والدین در دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود. همچنین در راستای تایید و تکمیل تحقیقات پیشین، تحقیقاتی در رابطه با رضایت و کیفیت عملکرد آورده شده است تا تحقیق حاضر با این تحقیقات مقایسه شده و گامی در جهت تایید، تکمیل و یا رد تحقیقات پیشین برداشته شود.
در ادامه محقق پس از آزمون رابطه میان هر یک از مؤلفه‌های متغیر مستقل کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت (اطلاعات، اعتبار، پاسخگویی، مسائل ملموس و ایمنی) و رضایت والدین در دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران، با استفاده از خروجی‌های نرم‌افزار spss که در قسمت ضمایم (پیوست ب) آمده است، به مقایسه تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی می‌پردازد.
۴-۴-۱- بررسی رابطه بین مؤلفه اطلاعات و رضایت والدین (۱H)
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در جدول (۴-۱۶)، شدت رابطه بین دو متغیر “اطلاعات ” و “رضایت ” با قدر مطلق ضریب همبستگی اسپیرمن اندازه گیری شده است و با توجه به اینکه ضریب همبستگی محاسبه شده، مقدار ۵۶۴/۰ می‌باشد و علامت آن مثبت است، می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که رابطه بین دو متغیر فوق مثبت است. بنابراین اگر مؤلفه اطلاعات در مدارس افزایش یابد، در این صورت میزان رضایت والدین از دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران نیز افزایش می یابد و در نتیجه ” بین اطلاعات و رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد ” و فرضیه فرعی اول تأیید می شود.
جدول شماره ۴-۱۶- بررسی رابطه بین اطلاعات و رضایت والدین

این را هم حتما بخوانید :
بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان ...

متغیرها ضریب اسپیرمن سطح معنی‌داری تعداد مشاهدات
اطلاعات و رضایت والدین ۵۶۴/۰ ۰۰۰/۰ ۳۸۳

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است