سومین الگو، الگوی فرایندی[۲۱] است که مطابق با نظر چنگ (۲۰۰۱)، ماهیت و کیفیت فرایندی مؤسسه آموزشی تعیین‌کننده کیفیت برونداد و میزان بالقوه دستیابی به اهداف طراحی‌شده نیز هست. در آموزش‌وپرورش، این فرایند اغلب به‌عنوان یک عامل اثرگذار بر اهداف و پیامدهای آموزشی تلقی می‌شود. بنابراین، کیفیت آموزشی در این الگو نشانه‌ی سالم و روان بودن فرایندهای داخلی و سودمندی فرایندهای یادگیری محسوب می‌گردد. فرایند در یک مؤسسه آموزشی، به روشی عمل می‌کند که درونداد را به عملکرد و برونداد تبدیل می‌کند. یک فرایند داخلی روان، متصدیان را قادر می‌سازد تا وظیفه تدریس را مؤثر انجام دهند و دانش‌آموزان تجربیات یادگیری مفیدی را به‌آسانی به دست آورند. فرایندها در یک مؤسسه آموزشی عموماً شامل فرایند مدیریت، تدریس و یادگیری است.
الگوی فقدان مسئله[۲۲] چهارمین الگو است که طبق این الگو، کیفیت ایدئال آموزش به معنای نبود مسئله یا مشکل است و به‌منظور تشخیص مشکلات در یک موسسه آموزشی، به‌جای شناسایی کیفیت، به دلیل دشوار بودن تعیین شاخص‌های مناسب آن و اندازه‌گیری تکنیک‌های دال بر شواهد عینی کیفیت و نیز به‌جای جستجوی کیفیت در یک برنامه آموزشی، در مؤسسه آموزشی به جستجوی وجود یا عدم وجود مشکل در موسسه آموزشی می‌پردازند. الگوی فقدان مسئله فرض می‌کند که اگر هیچ مسئله، عیب، ضعف، مشکل و نقص عملکردی وجود نداشته باشد، مؤسسه آموزشی از کیفیت آموزشی بالایی برخوردار است. مسائل و نقایص، علائم هشداردهنده‌ای مبنی بر عدم رعایت جنبه‌هایی از کیفیت آموزشی می‌باشند. بنابراین، طی بازبینی یک مؤسسه آموزشی، اگر هیچ مسئله مشهودی از عملکرد آن مشاهده نشود، فرض بر آن است که آن مؤسسه به اهداف آموزشی خود رسیده است.
الگوی منبع-درونداد[۲۳] نیز از دیگر الگوهای کیفیت آموزشی است که در این الگو، کیفیت آموزشی نتیجه طبیعی دستیابی به منابع و دروندادها تلقی می‌شود. شاخص‌های کیفیت آموزش عبارت‌اند از: کیفیت بالای پذیرش دانش‌آموزان، استخدام کارکنان دارای صلاحیت و شایستگی بالا، امکانات و تجهیزات بهینه، بهبود نرخ معلمان به دانش‌آموزان، میزان کسب حمایت‌های مالی بیشتر از سوی اولیای امور نظام آموزشی، والدین، فارغ‌التحصیلان و حامیانی که بیرون از نظام آموزشی قرار دارند.
در الگوی رضایتمندی[۲۴] نیز رضایت کارکنان و افراد اثرگذار مؤسسه آموزشی برای حیات آن مؤسسه بسیار ضروری است. بنابراین، کیفیت آموزشی باید به‌طور گستره و به‌اندازه‌ای که عملکرد مؤسسه آموزشی بتواند نیازها و انتظارات کارگزاران و افراد قدرتمند خود را ارضا نماید، تعیین شود. اندازه‌گیری عینی دستیابی به کیفیت اغلب ازنظر فنی دشوار و به‌طور مفهومی بحث‌برانگیز است. بنابراین، رضایت ذینفعان قدرتمند جایگزین تعدادی از شاخص‌های عینی و اغلب به‌عنوان عنصری حیاتی برای ارزشیابی کیفیت در مؤسسه آموزشی به‌حساب می‌آید. در مجموعه آموزشی مدارس، کارگزاران و افراد مهم و تأثیرگذار، معلمان، اعضای شاخه مدیریت، والدین، دانش‌آموزان، فارغ‌التحصیلان و کارمندان اداری هستند. کیفیت آموزشی ممکن است بسته به انتظارات کارگزاران و افراد مهم مؤسسه، مفهومی نسبی باشد. این الگو که بر رضایت مشتریان یا همخوانی با انتظارات و معیارهای آنان تأکید می‌کند، مشهورترین الگویی است که برای دسترسی به کیفیت مورداستفاده قرار می‌گیرد.
آخرین الگو که عبارت است از الگوی یادگیری سازمانی[۲۵]، کیفیت آموزشی را رشد و توسعه مداوم تلقی می‌کند. چگونگی سروکار داشتن با تأثیرات محیطی و مسائل فرایندی داخلی و ارزشیابی اینکه آیا مؤسسه آموزشی می‌تواند خدمات باکیفیتی را به‌طور مداوم ارائه دهد، امری کلیدی است. الگوی یادگیری سازمانی فرض می‌کند که کیفیت آموزشی مفهومی پویاست که رشد و توسعه مداوم اعضاء، کارکردها، فرایندها و بروندادهای مؤسسه آموزشی را در برمی‌گیرد. این الگو زمانی سودمند است که مؤسسات آموزشی در محیط بیرونی در حال تغییر و پویا، توسعه یابند و یا درگیر اصلاحات آموزشی باشند. شاخص‌های کیفیت آموزشی آگاهی از نیازها و تغییرات جامعه، بازبینی فرایندهای داخلی، ارزشیابی برنامه، تجزیه‌وتحلیل محیطی، برنامه‌ریزی برای توسعه می‌باشند (امین خندقی و عجم، ۱۳۹۰). در جدول (۲-۲) الگوهای کیفیت آموزشی نمایش داده‌شده است.
جدول ۲-۲- الگوهای کیفیت آموزشی (امین خندقی و عجم، ۱۳۹۰)

این را هم حتما بخوانید :
پژوهش - بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای ...

صاحب‌نظران الگوهای کیفیت آموزشی
گاروین (۱۹۸۴) تعالی محصول محور مصرف‌کننده محور ارزش برای پول
برن بام (۱۹۹۴) شایسته‌گرایی جامعه‌گرایی فردگرایی مفهومی
بازرگان (۱۹۹۶) کیفیت طراحی نظام کیفیت دروندادها کیفیت فرایندها کیفیت بروندادها
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است