دانشکده علوم انسانی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت MBA – گرایش استراتژی
بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران
نگارش:
فیروزه فرج تبریزی
استاد راهنما:
دکتر محمدصادق بیجندی
مهر ۱۳۹۳

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری های ناشی از تحقیق موضوع این
پایان نامه / رساله متعلق به دانشگاه علم و فرهنگ است.

دانشکده علوم انسانی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت MBA – گرایش استراتژی
بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران
نگارش:
فیروزه فرج تبریزی
استاد راهنما:
دکتر محمدصادق بیجندی
مهر ۱۳۹۳
تقدیم به
پدر و مادرم
که از جنس آفتاب و آسمانند
نام بعضی نفرات جرأتم می‌بخشد،
روشنم می دارد.
نیما یوشیج
با سپاس و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر بیجندی که با زحمات خالصانه خود بنده را در انجام این پایان نامه راهنمایی نمودند.
با تشکر از پدر و مادرم که در این راه با من همراهی بسیار نمودند.
تشکر میکنم از خاله عزیزم، سرکار خانم ناهید مهریزی که از هیچ کمکی برای من دریغ نداشت.
در نهایت از تمامی دوستانی که به نوعی مرا در انجام این مهم یاری نمودند تشکر خالصانه می نمایم.
چکیده:
ارتقای کیفیت در سازمان‌ها، همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در راستای ادامه حیات و پیشرفت سازمان‌ها بوده است. مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان یک سازمان خدماتی نیازمند حفظ و بهبود کیفیت عملکردشان هستند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران است. روش پژوهش توصیفی، و جامعه آماری متشکل از والدین (یکی از والدین) دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران بودند که با استفاده از نرم‌افزار G-Power، ۳۸۴ نفر از والدین به ‌عنوان نمونه انتخاب‌شده و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در دسترس، پرسشنامه ۴۲ سؤالی محقق ساخته میان آنان توزیع شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون صورت گرفت و در نهایت مشخص شد که ارتباط معناداری میان هر یک از مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت شامل مؤلفه‌های پاسخگویی، اعتبار، ایمنی، مسائل ملموس و اطلاعات به ترتیب اهمیت با رضایت والدین در دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران وجود دارد.
واژگان کلیدی: کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت، اطلاعات، اعتبار، پاسخگویی، ایمنی، مسائل ملموس،رضایت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۲

این را هم حتما بخوانید :
سايت مقالات فارسی - توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است