مسئله مهم در این میان و جرایم ارتکابی بارداریهای ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین های متعدد و غیرقانونی و… است که همگی به شدت تهدیدکننده سلامت هر جامعه ایست. اما در صحت یا بطلان ازدواج سفید با توجه به دلایل فقهی و حقوقی باید قائل به بطلان این ازدواج بود.امام خمینی(ره) و شهیدثانی وجوب لفظ ایجاب و قبول را در عقد نکاح لازم دانسته اند و نیز با دقت در آیه ۲۱ سوره نساء می توان وجوب صیغه در نکاح را تایید کرد. ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی وقوع عقد نکاح را منوط به ایجاب و قبول صریح دانسته است. پس به استناد ماده مذکور عقد نکاح با اعلام ایجاب و قبول محقق می شود. با توجه به دلایل فقهی و حقوقی مطرح شده که تشریح آن در پژوهش از نظر گذشت، می توان بطلان ادواج سفید را نتیجه گرفت. در این میان برخی ازدواج سفید را معادل نکاح معاطاتی می دانند.

نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. نکاح معاطاتی قصد انشا زوجیت شرعی است، با ابزار و رفتارهایی که عرف متعارف و معقول آنها را صریح در اراده این زوجیت می داند. عرف همواره به عنوان یکی از طرق و ابزارهای شناخت احکام مورد توجه بوده و به آن استناد شده است، چنان که معاطات، سیره مستمر عقلائیه از زمان شکل گیری تمدن ها و احتیاج به مبادلات بوده است، در مورد نکاح نیز ممکن است عرف در زمان ها و مکان های متفاوت، افعالی را مخصوص عقد نکاح قرار دهد که به معنای تغییر ماهیت نکاح نیست.

 

ادله بطلان و از آن جمله دلیل اجماع بر لزوم لفظ برای نکاح، به نحو تعبدی نیست، بلکه بیشتر فقها در جستجوی راهی برای اعلام صریح قصد باطنی هستند و به همین دلیل به لفظ روی آورده اند و اگر آنان غیر لفظ را معتبر ندانسته اند، به جهت صریح نبودن غیر لفظ در انشاء و از باب احتیاط برای جلوگیری از رواج و اشاعه فساد جنسی است که خود در مقابل اصل صحت و حمل برای مسلمان بر صحت و رواج ازدواج است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که اگر کسی بودن رعایت احتیاط، عقد نکاح را با فعل صریح محقق نوده، باطل باشد بلکه نکاح معاطاتی طبق قاعده، صحیح و مشروع است و آثار نکاح صحیح بر آن مترتب می شود و در هر زمان و مکانی که فعل صریح در انشای عقد نکاح موجود باشد، ادله نکاح صحیح شامل نکاح معاطاتی خواهد بود و چنین چیزی غیرممکن نیست. با توجه به ادله که بررسی گردید در صورتی که بین ازدواج مرد و زنی از نوع نکاح معاطاتی باشد، ارتباط آنها مشروع خواهد بود و حد زنا و رابطه نامشروع ساقط می شود.

 

پایان نامه ازدواج سفید