نتایج جدول ۴-۳-۳-۳، نشان میدهد که متغیر”سن”، پیشبینی کننده معنیدار حساسیت پذیری کارکردی، هستند. ضریب استانداردشده رگرسیون برای متغیر ” سن ” برابر با ۰٫۲۸۳–b= است که در سطح ۰٫۰۰۱>P معنی دار میباشد.
معادله پیشبینی نمره حساسیت پذیری کارکردی، بیماران از روی متغیر سن، به شرح ذیل
میباشد:
Y= حساسیتپذیری کارکردی
۱ X = سن
۱ X (0.008-)+ 0.982 = Y
یعنی درصورت ثابت نگاه داشتن سایر شرایط هر چقدر میزان سن کمتر باشد، میزان بهبودی حساسیت پذیری کارکردی، بیشتر خواهد شد(سن بهطور منفی، حساسیت پذیری کارکردی را پیش‌بینی میکنند).

۵-۱) مقدمه:

فصل پنجم:
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش، با هدف بررسی تعیین ارتباط بین ظرفیت شناختی با میزان بهبودی توانائی حسی دست به دنبال ترمیم اعصاب محیطی در اندام فوقانی ، انجام شده است.با استفاده از فرمول جامعه نامشخص کوکران[۴۳۴] حجم نمونه به دست آمد. به این منظور ۴ مرکز توانبخشی در کل شهر تهران انتخاب شد و از روش نمونه گیری دو مرکز به عنوان واحد مراجعه انتخاب شد. ۱۳۰نفر از افرادی که تحت جراحی ترمیمی اعصاب مدیان یا اولنار در سطح مچ قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند متوسط سن افراد شرکت کننده در طرح، ۳۲٫۶سال (۶۰-۱۸) و میانگین زمان ترمیم عصب در آنها ۴۴٫۴ ماه (۶۸-۲۴ ماه)بود.
آزمونهائی که برای ارزیابی ، مورد استفاده قرار گرفت شامل: SWMs ، در سه نقطه کلیدی (یعنی نوک انگشت شست و اشاره و بند فوقانی انگشت اشاره برای عصب مدیان و نوک انگشت کوچک، بند فوقانی انگشت کوچک، برجستگی فوقانی هیپوتنار برای عصب اولنار)[۴۳۵] و TPD ثابت،آزمون شناخت لمسی(تاکتایل گنوزیس)، آزمون استروپ، خرده آزمون طراحی مکعب های وکسلر ، خرده آزمون فراخنای ارقام وکسلر، آزمون “زمان واکنش”بودند.
در مرحله بعد، دادههای بهدست آمده وارد نرم افزار SPSS 16 شد و آزمونهای آماری متناسب با فرضیهها بر روی دادهها انجام گرفت که نتایج بهدست آمده در فصل چهارم ارائه شده است.
در این فصل، به بحث پیرامون نتایج پرداخته شده و در انتها نیز نتایج به طور کلی بیان شده است:
فرضیه شماره یک- بین نتایج حس لمس-فشار افرادی که ترمیم عصب داشتهاند و توانائی ادراک بینائی-فضائی این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
همانطور که در فصل ۴ نشان داده شد، باتوجه به دادههای حاصل از ارزیابی ارزیابی آزمون SWMs و خردهآزمون طراحی مکعبها و انجام آزمون‏های آماری روی این دادهها و تحلیل نتایج حاصله، فرضیه ۱ تایید گردید.
فرضیه شماره دو- بین نتایج حس لمس-فشار افرادی که ترمیم عصب داشتهاند و زمان عکس العمل این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
همانطورکه در فصل قبل ارائه شد، باتوجه به دادههای حاصل از ارزیابی آزمون SWMs و آزمون زمان واکنش و انجام آزمون‏های آماری روی این دادهها و تحلیل نتایج حاصله، فرضیه ۲ تایید گردید.
فرضیه شماره سه- بین نتایج حس لمس-فشار افرادی که ترمیم عصب داشتهاند و
انعطافپذیری شناختی(توجه انتخابی)، این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
همانطورکه در فصل قبل ارائه شد، باتوجه به دادههای حاصل از ارزیابی آزمون SWMs و آزمون استروپ و انجام آزمون‏های آماری روی این دادهها و تحلیل نتایج حاصله، فرضیه ۳ تایید گردید.
فرضیه شماره چهار- بین نتایج حس لمس-فشار افرادی که ترمیم عصب داشتهاند و حافظه کوتاهمدت این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
همانطور که در فصل قبل ارائه شد، باتوجه به دادههای حاصل از ارزیابی آزمون SWMs و خرده آزمون فراخنای ارقام وکسلر و انجام آزمون‏های آماری روی این دادهها و تحلیل نتایج حاصله، فرضیه ۴ تایید نشد.
بهمنظور تعیین اینکه کدامیک از ابعاد شناختی نقش معنیداری در پیشبینی بهبودی حس
لمس-فشار دارد، از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد و نتایج نشان داد که سه بعد زمان واکنش(بهصورت منفی)، توجه انتخابی و توانائی ادراک بینائی-فضائی (هر دو بهصورت مثبت)، قادر به پیشبینی معنیدار بهبودی حس لمس-فشار دارد.

فرضیه شماره پنج – بین نتایج حس تمایز یک نقطه از دونقطه افرادی که ترمیم عصب داشتهاند و توانائی ادراک بینائی-فضائی این افراد رابطه معناداری وجود دارد.

همانطورکه، در فصل قبل ارائه شد، باتوجه به دادههای حاصل از ارزیابی TPD و آزمون طراحی مکعبهاو انجام آزمونهای آماری روی این دادهها و تحلیل نتایج حاصله، فرضیه ۵ تایید گردید.
فرضیه شماره شش- بین نتایج حس تمایز یک نقطه از دونقطه افرادی که ترمیم عصب داشتهاند و زمان عکس العمل این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
همانطورکه، در فصل قبل ارائه شد، باتوجه به دادههای حاصل از ارزیابی TPD و آزمون زمان عکس العمل و انجام آزمونهای آماری روی این دادهها و تحلیل نتایج حاصله، فرضیه ۶ تایید گردید.
فرضیه شماره هفت- بین نتایج حس تمایز یک نقطه از دونقطه افرادی که ترمیم عصب داشتهاند و انعطافپذیری شناختی این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
همانطورکه در فصل قبل ارائه شد، باتوجه به دادههای حاصل از ارزیابی آزمون TPD و آزمون استروپ و انجام آزمون‏های آماری روی این دادهها و تحلیل نتایج حاصله، فرضیه ۷ تایید گردید.
فرضیه شماره هشت- بین نتایج حس تمایز یک نقطه از دونقطه افرادی که ترمیم عصب
داشتهاند و حافظه کوتاهمدت این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
همانطور که در فصل ۴ نشان داده شد، باتوجه به دادههای حاصل از ارزیابی ارزیابی آزمون TPD و خردهآزمون فراخنای ارقام و انجام آزمون‏های آماری روی این دادهها و تحلیل نتایج حاصله، فرضیه ۸ تایید نگردید.
بهمنظور تعیین اینکه کدامیک از ابعاد شناختی نقش معنیداری در پیشبینی بهبودی حس
تمایز یکنقطه از دونقطه را دارد، از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد و نتایج نشان داد که سه بعد توجه انتخابی و توانائی ادراک بینائی-فضائی (هر دو بهصورت مثبت)، زمان واکنش
(بهصورت منفی)، قادر به پیشبینی معنیدار بهبودی حس شناخت لمسی میباشد.

فرضیه شماره نه- بین نتایج حس شناخت لمسی افرادی که ترمیم عصب داشتهاند و توانائی ادراک بینائی-فضائی این افراد رابطه معناداری وجود دارد.

همانطورکه، در فصل قبل ارائه شد، باتوجه به دادههای حاصل از ارزیابی STI و آزمون طراحی مکعبها و انجام آزمونهای آماری روی این دادهها و تحلیل نتایج حاصله، فرضیه ۹ تایید گردید.
فرضیه شماره ده- بین نتایج حس شناخت لمسی افرادی که ترمیم عصب داشتهاند و زمان عکس العمل این افراد رابطه معناداری وجود دارد
همانطورکه، در فصل قبل ارائه شد، باتوجه به دادههای حاصل از ارزیابی STI و آزمون زمان عکس العمل و انجام آزمونهای آماری روی این دادهها و تحلیل نتایج حاصله، فرضیه ۱۰ تایید گردید.
فرضیه شماره یازده- بین نتایج حس شناخت لمسی افرادی که ترمیم عصب داشتهاند و انعطاف‌پذیری شناختی این افراد رابطه معناداری وجود دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.