۰٫۰۰۷

۰٫۰۰۳

۰٫۱۴۷

۲٫۳۴۸

۰٫۰۲۰

نتایج جدول ۴-۳-۱-۱۲، نشان میدهد که متغیرهای”زمان واکنش”، “توانائی بینائی-فضائی”، “توجه انتخابی ” و “حافظه کوتاهمدت”، پیشبینی کنندههای معنیدار حساسیت پذیری کارکردی، هستند. ضریب استانداردشده رگرسیون برای متغیر ” زمان واکنش ” برابر با ۰٫۷۱۶-b= است که در سطح ۰٫۰۰۰>P معنی دار میباشد و نیرومندترین متغیر در پیشبینی و تبیین حساسیت پذیری کارکردی است و پساز آن متغیر ” توانائی بینائی-فضائی “، با ۰٫۳۱۰b= است که درسطح ۰٫۰۰۰>P معنی دار میباشد و در ادامه ضریب استانداردشده رگرسیون برای متغیر “توجه انتخابی” برابر با ۰٫۳۲۹b= است که درسطح ۰٫۰۰۰>P معنی دار میباشد و درنهایت ضریب استانداردشده رگرسیون برای متغیر “حافظه کوتاهمدت” برابر با ۰٫۱۴۷- b= است که درسطح ۰٫۰۲۰>P معنی دار میباشد.
معادله پیشبینی نمره حساسیت پذیری کارکردی، بیماران از روی متغیرهای زمان واکنش، توانائی بینائی-فضائی، توجه انتخابی وحافظه کوتاهمدت، به شرح ذیل می باشد:
Y= حساسیتپذیری کارکردی
۱ X = زمان واکنش
۲ X = توانائی بینائی-فضائی
۳ X = توجه انتخابی
۴ X = حافظه کوتاهمدت
۴ X (0.007) + 3X (0.486) + 2 X (0.011) + 1 X (1.528-)+ 0.174 = Y
یعنی درصورت ثابت نگاه داشتن سایر شرایط هر چقدر میزان زمان واکنش کمتر، میزان توجه انتخابی، حافظه کوتاهمدت و میزان توانائی بینائی-فضائی بیشتر باشد، میزان بهبودی حساسیت پذیری کارکردی، بیشتر خواهد شد(زمان واکنش بهطور منفی، توجه انتخابی، حافظه کوتاهمدت و توانائی
بینائی-فضائی بهطور مثبت حساسیت پذیری کارکردی را پیشبینی میکنند).

۴-۳-۲ )یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر:

در مرحله قبل اقدام به تحلیل رگرسیونی تاثیر عوامل شناختی بر نتایج حساسیتپذیری کارکردی گردید و مشخص شد که متغیرهای”زمان واکنش”، “توانائی بینائی-فضائی”، “توجه انتخابی ” و “حافظه کوتاهمدت”، پیشبینی کنندههای معنیدار حساسیت پذیری کارکردی، هستند.حال، در تحلیل مسیر اقدام به بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مجموعه متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته می‌گردد.
از این رو محقق اقدام به انتخاب متغیر وابسته میانی نموده و متغیر “زمان واکنش”، را با توجه به تأثیرپذیری از سایر متغیرهای مستقل، به‌عنوان متغیر وابسته میانی انتخاب کرده و تأثیر ضریب مسیر سایر متغیرها بر روی آن‌را محاسبه کرده است. نتایج به‌دست آمده در این قسمت مربوط است به تحلیل مجموعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (حساسیتپذیری کارکردی) و در ادامه، به تفکیک به نتایج زیر اشاره می‌شود. متغیر وابسته اصلی و نهایی این تحقیق، متغیر ” حساسیتپذیری کارکردی ” است که در این قسمت،‌ به بررسی نتایج حاصل از آزمون تحلیل مسیر عواملی پرداخته می‌شود که بر حساسیتپذیری کارکردی تأثیر می‌گذارند. البته قبل از اشاره به این نتایج، باید گفت که متغیرهای مستقل به دو شیوه (الف- اثر صرفاً مستقیم، ب- اثر مستقیم و غیرمستقیم به‌صورت توأم) با بتاهای مختلف بر حساسیتپذیری کارکردی جامعه آماری (به‌عنوان متغیر وابسته) تأثیر داشته‌اند که ترتیب سهم نسبی تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر
حساسیتپذیری کارکردی به شرح زیر می‌باشند:
الف- متغیرهایی که تنها تأثیر مستقیم بر حساسیتپذیری کارکردی دارند.
از میان مجموعه متغیرهای مستقل، یک متغیر صرفاً به صورت مستقیم بر حساسیتپذیری کارکردی تأثیر گذاشته است که نحوه و میزان تأثیر آن عبارت است از:
– “زمان واکنش”، با ضریب تأثیر ۳۲/۰- اولین مؤلفه‌ای است که بلافاصله بر نتایج
حساسیتپذیری کارکردی جامعه مورد مطالعه، تأثیر داشت. براساس این نتیجه، “زمان واکنش”، کمتر باشد، حساسیتپذیری کارکردی افراد بیشتر و مطلوب‌تر خواهد شد و بالعکس، البته لازم به توضیح است که این متغیر بلافاصله بعد از متغیر حساسیتپذیری کارکردی به‌عنوان متغیر وابسته میانی وارد معادله رگرسیونی شد و به‌همین خاطر تأثیر غیرمستقیم بر روی حساسیتپذیری کارکردی ندارد و در مجموع می‌توانیم بگوییم که از مهم‌ترین متغیرهایی است که می‌تواند واریانس (تغییرپذیری) متغیر حساسیتپذیری کارکردی را تحت تأثیر قرار دهد. به ازای یک واحد(انحراف استاندارد) تغییر در متغیر “زمان واکنش”، میزان حساسیتپذیری کارکردی بهمیزان تغییر ۳۲/۰- خواهدیافت.
ب- متغیرهایی که هم تأثیر مستقیم و هم تأثیر غیرمستقیم بر حساسیتپذیری کارکردی، دارند.
۱- مؤلفه “توجه انتخابی ” با ضریب ۳۰/۰ به‌صورت مستقیم بر حساسیتپذیری کارکردی، تأثیر می‌گذارد و هم‌چنین این متغیر با واسطه متغیر “زمان واکنش”، ( با ضریب ۶۴/۰-) بر میزان حساسیتپذیری کارکردی، دارد این تأثیر نشان از آن دارد که هرچه میزان “توجه انتخابی ” در جامعه موردمطالعه، بالاتر باشد، میزان حساسیتپذیری کارکردی آنان نیز بالاتر خواهد رفت.
۲- نتیجه تأثیر متغیر “حافظه کوتاهمدت”، به‌صورت مستقیم به میزان ۱۴۷/۰ و با واسطه متغیر “زمان واکنش”، با ضریب ۲۳/ ۰- حکایت از آن دارد که هرچه “حافظه کوتاهمدت”، به میزان بیشتری بالا رود، میزان “زمان واکنش”، پائینتر و حساسیتپذیری کارکردی نیز بالاتر می‌رود، یعنی هر قدر میزان حافظه کوتاهمدت بیشتر ، “زمان واکنش”،کاهش یافته و در نتیجه حساسیتپذیری کارکردی، آنان ارتقاء می‌یابد.
متغیر بیرونی[۴۳۳] این معادله، “توانائی بینائی-فضائی” میباشد، که به‌صورت مستقیم به میزان ۲۶/۰ بر نتایج حساسیتپذیری کارکردی، تاثیر دارد.
نمودار (۴-۳-۱): تحلیل مسیر مجموعه متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر حساسیتپذیری کارکردی

این را هم حتما بخوانید :
نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان مطالعه موردی ...

۴-۳-۳) یافتههای حاصل از رگرسیون دومتغیری:

جدول۴-۳-۳-۱: نتایج تحلیل رگرسیون دو متغیری حساسیتپذیری کارکردی برحسب متغیر سن

شاخصهای آماری
مدل
ضریب همبستگی چندگانه(R) ضریب تبیین(R2) ضریب تبیین تعدیل شده خطای معیار تخمین
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir