۰٫۲۴۱

۳٫۷۱۹

۰٫۰۰۰

زمان واکنش

۰٫۸۷۹-

۰٫۳۸۰

۰٫۲۲۳-

۲٫۳۱۵-

۰٫۰۲۲

نتایج جدول ۴-۳-۱-۹، نشان میدهد که متغیرهای”توجه انتخابی “، “حافظه کوتاهمدت”، “توانائی بینائی-فضائی” و “زمان واکنش” پیشبینی کنندههای معنیدار حس شناخت لمسی هستند. ضریب استانداردشده رگرسیون برای متغیر ” توجه انتخابی ” برابر با ۰٫۶۳۰b= است که در سطح ۰٫۰۰۰>P معنی دار میباشد و نیرومندترین متغیر در پیشبینی و تبیین حس شناخت لمسی
است و پساز آن متغیر “حافظه کوتاهمدت”، با ۰٫۳۱۶b= است که درسطح ۰٫۰۰۰>P معنی دار میباشد و در ادامه ضریب استانداردشده رگرسیون برای متغیر “توانائی بینائی-فضائی” برابر با ۰٫۲۵۳b= است که درسطح ۰٫۰۰۰>P معنی دار میباشد و درنهایت ضریب استانداردشده رگرسیون برای متغیر “زمان واکنش” برابر با ۰٫۲۲۳- b= است که درسطح ۰٫۰۲۲>P معنی دار میباشد.
معادله پیشبینی نمره حس شناخت لمسی، بیماران از روی متغیرهای توجه انتخابی، حافظه کوتاهمدت، توانائی بینائی-فضائی و زمان واکنش به شرح ذیل می باشد:
Y= حس شناخت لمسی
۱ X = توجه انتخابی
۲ X = حافظه کوتاهمدت
۳ X = توانائی بینائی-فضائی
۴ X = زمان واکنش
۴ X (0.879-)+ 3 X (8.051)+ 2 X (1.030) + 1 X (0.339)+ 0.257- = Y
یعنی درصورت ثابت نگاه داشتن سایر شرایط هر چقدر میزان توجه انتخابی، حافظه کوتاهمدت ،میزان توانائی بینائی-فضائی بیشتر و میزان زمان واکنش کمتر، باشد، میزان بهبودی حس شناخت لمسی، بیشتر خواهد شد(زمان واکنش بهطور منفی، توجه انتخابی، حافظه کوتاهمدت و توانائی
بینائی-فضائی بهطور مثبت حس شناخت لمسی را پیشبینی میکنند.
۴-۳-۱-۱۳) فرضیه شماره ۱۳: بین نتایج حساسیت پذیری کارکردی افرادی که ترمیم عصب داشته‌اند و توانائی ادراک بینائی-فضائی این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
۴-۳-۱-۱۴) فرضیه شماره ۱۴: بین نتایج حساسیت پذیری کارکردی افرادی که ترمیم عصب داشته اند و زمان عکس العمل این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
۴-۳-۱-۱۵) فرضیه شماره ۱۵: بین نتایج حساسیت پذیری کارکردی افرادی که ترمیم عصب داشته اند و انعطاف پذیری شناختی این افراد رابطه معناداری وجود دارد
۴-۳-۱-۱۶) فرضیه شماره ۱۶: بین نتایج حساسیت پذیری کارکردی افرادی که ترمیم عصب داشته اند و حافظه کوتاه مدت این افراد رابطه معناداری وجود دارد.

این را هم حتما بخوانید :
سايت مقالات فارسی - بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال ...

جدول۴-۳-۱-۱۰: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حساسیتپذیری کارکردی برحسب متغیرهای شناختی:

شاخصهای آماری
مدل
ضریب همبستگی چندگانه(R) ضریب تبیین(R2) ضریب تبیین تعدیل شده خطای معیار تخمین تغییر مجذور R
مقادیر مدل ۱
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.