۰٫۲۸۳

۰٫۳۳۲

۳٫۴۸۳

۰٫۰۰۱

توانائی بینائی-فضائی

۲٫۱۱۱

۰٫۰۰۵

۰٫۲۸۰

۴٫۲۱۴

۰٫۰۰۰

زمان واکنش

۲٫۴۴۶-

۰٫۸۴۰

۰٫۲۷۵-

۲٫۹۱۴-

۰٫۰۰۴

نتایج جدول ۴–۱۳-۶، نشان میدهد که متغیرهای”توجه انتخابی “، “توانائی بینائی-فضائی” و “زمان واکنش” پیشبینی کنندههای معنیدار حس تمایز یکنقطه از دونقطه هستند. ضریب
استانداردشده رگرسیون برای متغیر ” توجه انتخابی ” برابر با ۰٫۶۳۹b= است که در سطح ۰٫۰۰۰>P معنی دار میباشد و نیرومندترین متغیر در پیشبینی و تبیین حس تمایز یکنقطه از
دونقطه می باشد. بررسی ضرایب بتا نشان میدهد که، افزوده شدن متغیر پیشبین بهصورت پیوسته از مقدار ضرایب بتا کاسته است که حاکی از توان بیشتر متغیرهای نخست در پیشبینی و تبیین حس تمایز یکنقطه از دونقطه و کاهش این توان با افزوده شدن سایر متغیرهاست که این امر موجب حذف فاکتور “حافظه کوتاه مدت” شده است. بنابراین این منتغیر سهم قابلملاحظه و معنیداری در پیشبینی واریانس متغیرحس تمایز یکنقطه از دونقطه ندارد.
معادله پیشبینی نمره حس تمایز یکنقطه از دونقطه بیماران از روی متغیرهای توجه انتخابی، توانائی بینائی-فضائی و زمان واکنش به شرح ذیل می باشد:
Y= حس تمایز یکنقطه از دونقطه
۱ X = توجه انتخابی
۲ X = توانائی بینائی-فضائی
۳ X = زمان واکنش
۳ X (2.446-)+ 2 X (2.111) + 1 X (0.985)+ 0.314 = Y
یعنی درصورت ثابت نگاه داشتن سایر شرایط هر چقدر میزان توجه انتخابی بیشتر ، میزان توانائی بینائی-فضائی بیشتر و میزان زمان واکنش کمتر، باشد، میزان بهبودی حس تمایز یکنقطه از دونقطه بیشتر خواهد شد(زمان واکنش بهطور منفی، توجه انتخابی و توانائی بینائی-فضائی بهطور مثبت حس تمایز یکنقطه از دونقطه را پیشبینی میکنند.
۴-۳-۱-۹) فرضیه شماره ۹: بین نتایج آزمون شناخت لمسی افرادی که ترمیم عصب داشته اند و توانائی ادراک بینائی-فضائی این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
۴-۳-۱-۱۰) فرضیه شماره ۱۰: بین نتایج آزمون شناخت لمسی افرادی که ترمیم عصب داشته اند و زمان عکس العمل این افراد رابطه معناداری وجود دارد.
۴–۱۳-۱۱) فرضیه شماره ۱۱: بین نتایج آزمون شناخت لمسی افرادی که ترمیم عصب داشته اند و انعطاف پذیری شناختی این افراد رابطه معناداری وجود دارد
۴-۳-۱-۱۲) فرضیه شماره ۱۲: بین نتایج آزمون شناخت لمسی افرادی که ترمیم عصب داشته اند و حافظه کوتاه مدت این افراد رابطه معناداری وجود دارد.

این را هم حتما بخوانید :
دسترسی متن کامل - بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال آسیب ...

جدول۴-۳-۱-۷: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حس شناخت لمسی (STI) برحسب متغیرهای شناختی

شاخصهای آماری
مدل
ضریب همبستگی چندگانه(R)
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir